W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Program Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa-Polska

 

 

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska jest następcą Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Zasoby Programu są skoncentrowane na czterech priorytetach

Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Priorytet 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

Obszar wsparcia Programu:

Polska: podregion ełcki, suwalski i białostocki

Litwa: okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyjątkiem miasta Wilno)

Mapa obszarów wsparcia Programu

 

Budżet programu:

Wsparcie dla Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 60.153.883 EUR (85% budżetu) zaś wkład narodowy 10.615.394 EUR (15 % budżetu), co daje całkowity budżet Programu na poziomie 70.769.277 EUR.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej http://lietuva-polska.eu

Zadania Krajowego Kontrolera:

Minister Infrastruktury i Rozwoju (od dnia 15 listopada 2019 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej), Porozumieniem z dnia 22 października 2015r., powierzył Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu zadania Krajowego Kontrolera w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa - Polska (ujęte w strukturze organizacyjnej Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, jako samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa-Polska).

Na podstawie ww. Porozumienia, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu powierzone zostały zadania polegające na:

 1. kontroli,
 2. pomniejszaniu wartości wydatków kwalifikowalnych i nakładaniu korekt finansowych,
 3. wystawianiu dokumentu potwierdzającego zakończenie kontroli,
 4. sporządzaniu i przekazywaniu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego celem zatwierdzenia rocznego planu kontroli projektów,
 5. zapobieganiu, wykrywaniu i korygowaniu nieprawidłowości, a także zgłaszaniu nieprawidłowości,
 6. uczestniczeniu w spotkaniach i grupach roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,
 7. poddawaniu się kontrolom i audytom przeprowadzanym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Audytowej, przedstawicieli Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu, również
  w zakresie zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami
  w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w miejscu ich przetwarzania,
 8. przechowywaniu i archiwizacji dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami,
 9. przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

 

Ważna informacja dla polskich Beneficjentów Programu

Krajowy Kontroler informuje, że podczas realizacji projektów wszyscy polscy Beneficjenci zobowiązani są do stosowania tzw. „zasady konkurencyjności”, która szczegółowo została opisana w załączniku nr 5 do Podręcznika Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska do kolejnych naborów wniosków. Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna na stronie http://lietuva-polska.eu/pl/aplikowanie/nabory_wniosk_w.html. Prosimy o zwrócenie uwagi, że od 3 naboru wniosków zamówienia spełniające warunki opisane w ww. załączniku należy publikować w Bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W części Dokumenty do pobrania znajdują się nieoficjalne tłumaczenia na język polski załącznika nr 5 Szczególne wymogi dla polskich beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych do 3 naboru, 4 naboru i 5 naboru. Proszę mieć na uwadze, że oficjalną wersją jest dokument Programme Manuale Interreg V-A Lithuania – Poland cooperation programme do ww. naborów w wersji angielskiej.

Załączone dokumenty należy traktować jedynie pomocniczo, nie mają one mocy prawnej.

Nadużycia finansowe

Nadużyciem finansowym w rozumieniu art. 1 lit. a Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Krajowy Kontroler Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 Litwa-Polska przykładając dużą wagę do działań zgodnych obowiązującymi regulacjami, uruchomił mechanizm kontroli polegający na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Zgłoś nadużycie

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia finansowego, korupcji i/lub konfliktu interesu, w związku z wdrażaniem Programu, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Zgłoszenia można dokonać:

Informujemy, iż zgłoszenia można dokonać w pełni anonimowo.

Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, jakie działania podjęła Instytucja po przyjęciu zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.

 

Linki do stron

 

Oficjalna strona Programu - http://lietuva-polska.eu

Serwis programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa - https://www.ewt.gov.pl/

Baza konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zgłoszenie nadużycia finansowego - www.ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.html

 

Materiały

Program Litwa-Polska 2014-2020 uwzględniający zmiany zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 8 lutego 2017 C(2017)784 (wersja angielska)
Program​_Litwa-Polska​_2014-2020​_​_uwzględniający​_zmiany​_zgodnie​_z​_decyzją​_Komisji​_Europejskiej​_z​_8​_lutego​_2017​_C(2017)784​_(wersja​_angielska).pdf 0.83MB
Program Litwa-Polska 2014-2020 uwzględniający zmiany zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 8 lutego 2017 C(2017)784 (wersja polska – nieoficjalne tłumaczenie)
Program​_Litwa-Polska​_2014-2020​_uwzględniający​_zmiany​_zgodnie​_z​_decyzją​_Komisji​_Europejskiej​_z​_8​_lutego​_2017​_C(2017)784​_(wersja​_polska​_–​_nieoficjalne​_tłumaczenie).pdf 0.67MB
Decyzja Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2018 C(2018) 8674 zmieniająca Program
Decyzja​_Komisji​_Europejskiej​_z​_11​_grudnia​_2018​_C(2018)​_8674​_zmieniająca​_Program.pdf 0.66MB
Program Litwa-Polska 2014-2020 (wersja angielska archiwalna)
Program​_Litwa-Polska​_2014-2020​_(wersja​_angielska​_archiwalna).pdf 0.42MB
Nabór III Wymogi dla polskich beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 5 do Podręcznika Programu (wersja polska - tłumaczenie robocze)
Nabór​_III​_Wymogi​_dla​_polskich​_beneficjentów​_w​_zakresie​_udzielania​_zamówień​_publicznych​_-​_Załącznik​_nr​_5​_do​_Podręcznika​_Programu​_(wersja​_polska​_-​_tłumaczenie​_robocze).doc 0.12MB
Nabór IV Wymogi dla polskich beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych - Załącznik nr 5 do Podręcznika Programu (wersja polska - tłumaczenie robocze)
Nabór​_IV​_Wymogi​_dla​_polskich​_beneficjentów​_w​_zakresie​_udzielania​_zamówień​_publicznych​_-​_Załącznik​_nr​_5​_do​_Podręcznika​_Programu​_(wersja​_polska​_-​_tłumaczenie​_robocze).doc 0.14MB
Nabór V Wymogi dla polskich beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych -​_Załącznik​_nr​_5​_do​_Podręcznika​_Programu​_(wersja​_polska​_-​_tłumaczenie​_robocze)
Nabór​_V​_Wymogi​_dla​_polskich​_beneficjentów​_w​_zakresie​_udzielania​_zamówień​_publicznych​_-​_Załącznik​_nr​_5​_do​_Podręcznika​_Programu​_(wersja​_polska​_-​_tłumaczenie​_robocze).doc 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2019 12:44 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 4.0 09.06.2020 11:25 Urszula Kalinowska
Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 3.0 09.06.2020 11:12 Urszula Kalinowska
Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 2.0 08.06.2020 11:05 Urszula Kalinowska
Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 1.0 27.11.2019 12:44 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP