W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przepisy techniczno-budowlane (PTB)

Dziennik Ustaw

Obowiązujące PTB

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, obiekty budowlane projektuje się i buduje w sposób określony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych (PTB), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. PTB w drogownictwie określone są obecnie w trzech aktach wykonawczych do tej ustawy:

 • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.  poz. 735, z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116, z późn. zm.).

Drogi publiczne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, stosuje się obligatoryjnie  przy projektowaniu, budowie (rozbudowie, odbudowie) oraz przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także przy projektowaniu i budowie urządzeń niezwiązanych z drogami publicznymi, sytuowanych w ich pasach drogowych.

Z przepisów rozporządzenia nie wynika obowiązek stosowania rozporządzenia przy remontach dróg publicznych oraz przy sporządzaniu projektów organizacji ruchu, o ile nie są one wynikiem prowadzonych robót budowlanych.

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg. Tym samym, rozporządzenie nie ma zastosowania do dróg wewnętrznych, czyli dróg niezaliczonych do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowanych w pasach drogowym tych dróg.

Rozporządzenia nie stosuje się przy projektowaniu, budowie (rozbudowie, odbudowie), przebudowie oraz eksploatacji autostrad płatnych i związanych z nimi urządzeń, a także przy projektowaniu i budowie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z autostradami płatnymi, sytuowanych w ich pasach drogowych.

Wykaz autostrad płatnych zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 45).

Rozporządzenie posiada nieaktualny tekst jednolity. Poniżej zestawiono wszystkie dotychczasowe nowelizacje i obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego rozporządzenia:

 1. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 430) – tekst pierwotny, weszło w życie w dniu 29 maja 1999 r.,
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 407) – weszło w życie 29 kwietnia 2010 r.,
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 560) – weszło w życie 5 czerwca 2012 r.,
 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 181) – weszło w życie 22 lutego 2013 r.,
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 186) – weszło w życie 12 lutego 2014 r.,
 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 856) – weszło w życie 12 lipca 2014 r.,
 7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329) – weszło w życie 25 marca 2015 r.,
 8. obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) – tekst jednolity, weszło w życie 29 stycznia 2016 r.,
 9. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1643) – weszło w życie 13 września 2019 r.

Drogowe obiekty inżynierskie

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, stosuje się obligatoryjnie przy projektowaniu, budowie (rozbudowie, odbudowie) oraz przebudowie obiektów inżynierskich i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także przy projektowaniu i budowie urządzeń obcych, sytuowanych na lub w drogowych obiektach inżynierskich.

Z przepisów rozporządzenia nie wynika obowiązek stosowania rozporządzenia przy remontach drogowych obiektów inżynierskich oraz przy sporządzaniu projektów organizacji ruchu, o ile nie są one wynikiem prowadzonych robót budowlanych.

Rozporządzenie stosuje się obligatoryjnie wyłącznie do drogowych obiektów inżynierskich, stanowiących element drogi publicznej i zlokalizowanych w jej pasie drogowym. Zaleca się jednak stosowanie przepisów rozporządzenia do projektowania drogowych obiektów inżynierskich niebędących elementami dróg publicznych.

Rozporządzenie nie posiada tekstu jednolitego. Poniżej zestawiono wszystkie dotychczasowe nowelizacje rozporządzenia:

 1. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.  poz. 735) – tekst pierwotny, weszło w życie w dniu 18 sierpnia 2000 r.,
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 408) – weszło w życie 29 kwietnia 2010 r.,
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 608) – weszło w życie 13 czerwca 2012 r.,
 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 528) – weszło w życie 22 maja 2013 r.,
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 858) – weszło w życie 12 lipca 2014 r.,
 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 331) – weszło w życie 25 marca 2015 r.,
 7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1642) – weszło w życie 13 września 2019 r.

Autostrady płatne

Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych stosuje się przy projektowaniu, budowie (rozbudowie, odbudowie), przebudowie oraz eksploatacji autostrad płatnych i związanych z nimi urządzeń, a także przy projektowaniu i budowie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z autostradami płatnymi, sytuowanych w ich pasach drogowych.

Wykaz autostrad płatnych zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 45).

W przypadku autostrad płatnych, przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, nie mają zastosowania.

Rozporządzenie nie posiada tekstu jednolitego. Poniżej zestawiono wszystkie dotychczasowe nowelizacje rozporządzenia:

 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 116)  – tekst pierwotny, weszło w życie w dniu 23 lutego 2002 r.,
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 409) – weszło w życie 29 kwietnia 2010 r.,
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 857) – weszło w życie 12 lipca 2014 r.,
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz. 1644) – weszło w życie 13 września 2019 r.

Nowe PTB

Zgodnie z art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dniem 20 września 2022 r. tracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa, tj.:

 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Dlatego w Ministerstwie Infrastruktury opracowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, którego wejście w życie planowane jest na dzień 21 września 2022 r.

Przebieg procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia można śledzić na bieżąco w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.