W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

BRIdge Alfa

Program BRIDge Alfa jest jedną z nowatorskich inicjatywy NCBR opartych na instrumentach dotacyjno-inwestycyjnych. Jego celem jest wsparcie projektów badawczo-rozwojowych obarczonych dużym ryzykiem oraz umożliwienie szerokiej komercjalizacji wyników tych projektów poprzez zaangażowanie kapitału inwestorów prywatnych i instytucjonalnych oraz środków publicznych.

Znajdź dofinansowanie             Poprzednia strona programu

 

obrazek

 

FAQ              Dokumentacja konkursowa dla funduszy BRIdge Alfa

 

BRIdge Alfa to nowatorska inicjatywa NCBR w ramach programów BRIdge. Dzięki współpracy rządowej agencji z doświadczonymi w inwestorami, powstał ekosystem wspierający finansowanie startupów technologicznych. Inwestorzy otrzymują bezzwrotne wsparcie, które NCBR udziela im na utworzenie wehikułu inwestycyjnego. Podstawowym celem programu jest wzmocnienie mechanizmów komercjalizacji polskich projektów naukowo-badawczych znajdujących się we wstępnej fazie rozwoju i zwiększenie ich szans na powodzenie rynkowe.

Program BRIdge Alfa jest realizowany w ramach podziałania 1.3.1 Wsparcie programów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt dla Funduszy Venture Capital. Tym samym zostanie zlikwidowana luka kapitałowa, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu.

 

Podstawowe dane

Nazwa programu

BRIdge Alfa

Typ wnioskodawcy

 

  • Mikro oraz mali przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obszar tematyczny

  • Zgodność tematyki projektów z Krajową Inteligentną Specjalizacją określną przez  (13 obszarów tematycznych).
  • Poszczególne fundusze specjalizują się w inwestycjach w projekty z wybranych branż.

 

Rodzaj badań

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Poziom TRL

Od TRL II (możliwe jest uzyskanie dofinansowania Projektu B+R w fazie Proof of Principle, polegającej na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizwane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe)

Wartość projektów

Maksymalna wartość dofinansowania jednego podmiotu (Grantobiorcy) wynosi 200 tys. euro.

Procedura oceny wnioskodawcy

Projekt gantowy podlegał ocenie przeprowadzanej przez komisję oceny projektów, w skład której wchodzili niezależni eksperci oraz pracownicy NCBR. Ocena Projektu Grantowego obejmowała ocenę formalną, ocenę merytoryczną oraz weryfikację  wystąpienia nieprawidłowości we wniosku. Ocena merytoryczna przeprowadzana była przez panel ekspertów w oparciu o kryteria dot.:

  • doświadczenia zespołu Wnioskodawcy w zakresie pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) na wczesnych etapach rozwoju;
  • doświadczenia zespołu Wnioskodawcy w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji;
  • adekwatności proponowanej Strategii Inwestycyjnej w kontekście możliwości osiągnięcia zakładanych celów;
  • polityki inwestycyjnej, czyli sposób pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji Projektów B+R znajdujących się w fazach PoP lub PoC;
  • możliwości pozyskiwania kolejnych rund finansowania dla Projektów B+R.

NCBR przyznawał dofinansowania na podstawie rekomendacji panelu, o ile wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów prawa.

Procedura oceny grantobiorcy

Fundusze inwestycyjne wyłonione w konkursie Bridge Alfa zajmują się wyszukiwaniem oraz selekcją potencjalnych Projektów B+R lub Grantobiorców. Celem fazy przedinwestycyjnej jest ogólne zbadanie potencjału Projektu B+R, opracowanie planów, w szczególności poprzez prowadzenie badań proof of principle, weryfikujących kluczowe elementy technologii, a także przeprowadzenie due dilligence naukowego, prawnego oraz finansowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Projekty B+R przechodzą do fazy inwestycyjnej i są przedmiotem oceny Komitetu Inwestycyjnego, składającego się z Eksperta NCBR oraz przedstawicieli Funduszu, którzy na podstawie ściśle określonych kryteriów podejmują ewentualną decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego projektowi. 

Źródło finansowania programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

I oś priorytetowa „ Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz IV oś priorytetowa „Zwiększania potencjału naukowo – badawczego";
Działanie 1.3.1  „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”;
Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept- BRIdge Alfa”.

 

Wideo