W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych oraz drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014-2020.

poir

 

Harmonogram konkursów                        Aktualności

Celem głównym Programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na działalność B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Na realizację POIR przeznaczono ok. 8,6 mld euro z funduszy europejskich  (w tym dla I i IV osi około 5 mld euro). Dzięki tym środkom naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.

Materiały

Więcej informacji na temat POIR

Rola NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Instytucją Pośredniczącą dla dwóch spośród czterech osi priorytetowych.

I Oś priorytetowa POIR: Wsparcie prowadzenia prac  B+R przez przedsiębiorstwa

Co można realizować?

W ramach I osi finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.
Ponadto w I osi przewidziany został schemat finansowania projektów B+R, realizowany we współpracy z funduszami venture capital. Instrument stymulować ma tworzenie nowych przedsiębiorstw (startupów) w oparciu o wyniki prac B+R pochodzące głównie ze środowiska jednostek naukowych.


Dla kogo dofinansowanie?

  • przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie oraz duże, w tym spółki typu spin-off;
  • konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

IV Oś priorytetowa POIR: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Co można realizować?

IV oś PO IR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W tej osi zaprojektowane zostały także instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R.

Dla kogo dofinansowanie?

  • jednostki naukowe oraz konsorcja jednostek naukowych,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
  • naukowcy,
  • studenci,
  • doktoranci,
  • uczelniane CTT i spółki celowe.

Materiały

Więcej informacji na temat I i IV osi POIR
Listy rankingowe 2020
Listry rankingowe 2015-2019
Dokumenty
Trwałość projektów w ramach PO IR

Powstanie POIR i jego finansowanie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) został opracowany na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 („rozporządzenie ogólne”), a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 („ustawa wdrożeniowa”).

Program został zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) decyzją C(2015) 855 z dnia 12 lutego 2015 r. Zmiany programu zostały zaakceptowane przez KE decyzją C(2018) 2843 z 3 maja 2018 r. oraz decyzją C(2020) 1700 z 13 marca 2020 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla I i IV osi POIR na podstawie Porozumienia w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zawartego 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 


wnioskodawca

    
    beneficjent    

    
        ekspert        

    

{"register":{"columns":[]}}