W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dąży do poprawy polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki. Dotacje unijne pozwalają na wzmocnienie szkolnictwa wyższego w takich aspektach, jak potrzeba rozwoju, promocja innowacji społecznych i współpraca ponadnarodowa.

program operacyjny wiedza edukacja rozwój

 

Harmonogram Konkursów                          Aktualności

Wzrost kompetencji, efektywności, dostępności

PO WER jest wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla III Osi Priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Wsparcie trafia do polskich uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Szczegółowe cele III Osi wraz z przykładowymi działaniami, które mają pomóc w ich osiągnięciu, to:

  • Cel 1. Podniesienie kompetencji studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Służy temu m.in. opracowanie i realizacja nowych lub dostosowanie istniejących programów kształcenia – o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym – do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. W dochodzenie do tego celu wpisuje się również przygotowanie wysokiej jakości programów stażowych. Inne formy wsparcia, które umożliwiają podnoszenie kompetencji studentów, to certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia praktyczne czy realizowane wspólnie z pracodawcami wizyty studyjne u pracodawców. Istotne jest również wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki uczelni, które wspomagają studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
  • Cel 2. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Osiągnięciu tego celu sprzyja tworzenie i realizacja wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
  • Cel 3. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób z Polski oraz dla cudzoziemców. Można tego dokonać m.in. poprzez realizację programów studiów międzynarodowych, kształcenie w językach obcych, wspieranie zdolności instytucjonalnej i funkcjonowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).
  • Cel 4. Wsparcie zmian organizacyjnych na uczelniach i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
  • Cel 5. Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego, czyli zniwelowanie barier dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami. Środek prowadzący do tego celu np. prowadzenie działań uświadamiających, dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz procedur kształcenia w edukacji na poziomie wyższym.

Dla kogo to robimy?

Adresatami działań są uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, studenci, doktoranci, kadra uczelni, a także inne osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym. Główni Beneficjenci to uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

 


wnioskodawca

    
    beneficjent    

    
        ekspert        

    

Materiały

Więcej informacji o III osi PO WER
Listy rankingowe 2020
Listy rankingowe 2015-2019
Dokumenty
{"register":{"columns":[]}}