W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

LIDER XIII

Status Status: Rozstrzygnięty

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

 • Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, oraz w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

  Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

  Szczegółowe warunki uczestnictwa w XIII edycji konkursu w Programie LIDER zostały określone w dokumentacji konkursowej (Regulamin konkursu wraz z załącznikami).

 • Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

 • NCBR

 • Budżet na XIII konkurs Programu LIDER wynosi LIDER wynosi 80 mln zł, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

 • Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

  • Data ogłoszenia konkursu: 29.03.2022 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 23.05.2022 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022 r. do godz. 16:15

  Wyniki konkursu:

  NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

 • Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Logowanie do systemu LSI możliwe jest po wejściu na stronę internetową podaną w ogłoszeniu o konkursie.

 • Wnioski złożone w konkursie będą podlegały ocenie wstępnej, a następnie (po spełnieniu kryteriów określonych w pkt 1-12 „Kryteria oceny wstępnej”), zostaną ocenione zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Wniosek niespełniający kryteriów określonych w pkt 1-12 „Kryteria oceny wstępnej” jest pozostawiany bez rozpoznania.

  Oceny merytorycznej Projektu dokonuje Panel Ekspertów na podstawie informacji zawartych we Wniosku. Panel Ekspertów tworzą co najmniej trzej członkowie, w tym przewodniczący. Elementem oceny jest spotkanie Panelu z Wnioskodawcą, podczas którego Wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu.

  1. Czy w przypadku okresu finansowania krótszego niż 36 miesięcy, należy proporcjonalnie obniżyć wartość budżetu?

  Regulamin konkursu wskazuje jedynie, że budżet projektu  nie może przekraczać kwoty 1,5 mln zł oraz, że projekt może trwać min. 12 a max. 36 miejscy. W związku z powyższym, decyzja na jaką kwotę zostanie złożony wniosek (bez względu na okres jego realizacji) należy wyłącznie do Wnioskodawcy. Należy pamiętać, że szacując budżet projektu należy wziąć pod uwagę zakres prac/badań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. To czy budżet projektu jest adekwatny do zakresu planowanych zadań oraz ich harmonogramu, będzie elementem oceny merytorycznej. Dlatego też kluczowe jest rzetelne/realne oszacowanie kosztów realizacji projektu.

  1. Czy można ze środków projektu pokryć koszt stypendium dla uczestnika szkoły doktorskiej?

  Koszt stypendium nie może stanowić kosztu  kwalifikowanego projektu.

  1. Co jeżeli wdrożenie nie doszło do skutku?

  Wnioski złożone w Programie Lider XIII muszą posiadać potencjał wdrożeniowy/komercjalizacyjny, co jest oceniane w procesie oceny merytorycznej. Oznacza to, że Wnioskodawca we wniosku o dofinasowanie musi udowodnić/uargumentować, że wynikami realizacji projektu są zainteresowani np. odbiorcy, którzy chcą wdrożyć dane rozwiązanie w swojej działalności czy też sprzedawać je dalej. W dokumentacji konkursowej nie ma jednak zapisu, który mówiłby o konieczności wdrożenia.

  1. Jak wygląda rozliczenie elementów zużywalnych aparatury badawczej, np. taśmy do mikroskopu? Chodzi o części zamienne w cenie od 5 do 10 tysięcy złotych. Zakłada się je na stałe, szacunkowo zostaną w całości zużyte na potrzeby projektu, ale mogą w tym czasie z mikroskopu korzystać też inne osoby.

  Koszt należy rozliczyć w proporcji wykorzystania materiału do projektu. Pomocne może być prowadzenie karty czasu pracy maszyny, w przypadku korzystania z aparatury przez wielu pracowników uczelni.

  1. Czy jest możliwość wykonania zadania (lub jego części) w jednostce zagranicznej? Jeśli tak, to na jakich zasadach (delegacja/staż/podwykonawstwo)?

  W programie LIDER nie ma możliwości realizacji projektu w ramach partnerstwa czy konsorcjum. Jeśli jednak chcą Państwo współpracować z zagraniczną jednostką to istnieje możliwość zaangażowania naukowca z zagranicznego ośrodka naukowego, jako członka zespołu badawczego (forma umowy jest dowolna). Proszę jednak pamiętać, iż wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu badawczego muszą być, na czas wykonywania czynności w ramach realizacji projektu, zatrudnione w Jednostce, w której realizowany jest projekt.  W Programie LIDER dopuszcza się również zlecenie podwykonawstwa czy zlecenie usług obcych po wybraniu podmiotu zgodnie z paragrafem 17 umowy. Dokumentacja konkursowa dopuszcza również kwalifikowanie kosztu delegacji.

  1. Jaka część budżetu może być wykorzystana na zakup aparatury?

  Koszty z kategorii aparatura i WNiP zostają uznane jedynie w wysokości do

  15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

  1. W ubiegłym roku składaliśmy wniosek do Lidera XII. Zabrakło nieco punktów. Ale dziś jesteśmy lepiej przygotowani. Pytanie - jaki musi być poziom zmian we wniosku np. procentowy, aby uznać, że jest to wniosek nowy? Co z tytułem wniosku?

  Dokumentacja konkursowa nie określa tego w żaden sposób. W cz. I wniosku o dofinansowanie znajduje się pytanie: "Czy projekt jest składany do NCBR ponownie?"

  Jeżeli w ramach programu Lider w poprzednich edycjach Wnioskodawca aplikował o dofinansowanie projektu, natomiast miał on inną tematykę, założenia i cele - to mimo, że dotyczył tej samej dziedziny, na pytania należy odpowiedzieć „NIE”.

  W sytuacji, jeżeli cel i założenia dot. realizacji projektu nadal są takie same, na pytanie "Czy projekt jest składany do NCBR ponownie?" należy odpowiedzieć twierdząco. Zmiany, które Państwo wprowadzą zależą wyłącznie od Państwa. Decyzja dotycząca tytułu również należy do Państwa

  1. Czy istnieje możliwość oszacowania w jakich miesiącach/okresie będą odbywały się rozmowy z Panelem Ekspertów? Czy istnieje szansa, że rozmowy będą odbywać się już w sierpniu/wrześniu?

  Niestety obecnie nie ma takiej możliwości, aby to oszacować. Uprzejmie prosimy o cierpliwość, gdy tylko zostanie wyznaczony termin spotkań panelowych poinformujemy Państwa o tym bez zbędnej zwłoki. Informacja o dacie i szczegółach organizacyjnych spotkania przesłana zostanie do Wnioskodawcy drogą elektroniczną co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

  1. Czy należy załączać oświadczenie dot. platformy ePUAP jeśli we wniosku nie podano takiej skrzynki podawczej dla wnioskodawcy?

  Tak, należy załączyć oświadczenie dot. platformy ePUAP wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Wniosku. Uzupełnienie pola dotyczącego skrzynki ePUAP jest obligatoryjne.

  1. Czy może aplikować jako Kierownik projektu osoba, która posiada stopień doktora i od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat, ale aktualnie jest ona zatrudniona na Uczelni na stanowisku pracownika technicznego? Od października br. osoba ta zostanie zatrudniona na naszej uczelni na stanowisku nauczyciela akademickiego.

  Wnioskodawcą (Kierownikiem Projektu) programu LIDER XIII może być:

  • doktorant;
  • nauczyciel akademicki, który nie posiada stopnia doktora;
  • osoba posiadająca stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do dnia złożenia Wniosku) i która jest zatrudniona (w chwili składania wniosku) w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do dnia złożenia Wniosku) i która jest zatrudniona (w chwili składania wniosku) w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  W związku z powyższym, osoba posiadająca stopień naukowy doktora, od którego uzyskania nie upłynęło 7 lat (do dnia złożenia Wniosku) oraz która w dniu złożenia wniosku będzie zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (przez zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, przy czym może być to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy) może palikować w XIII Konkursie Programu LIDER. 

  1. Czy można w ramach kosztów projektu kupić aparaturę badawczą niezbędna do realizacji badań? W jaki sposób taki zakup należy opisać we wniosku? Czy jest to koszt w kategorii aparatura (A) i rozliczany jako amortyzacja tego urządzenia (jednostka w której realizuje się projekt musi najpierw z własnych środków zakupić aparaturę i dopiero później rozliczyć jej amortyzację w ramach realizacji wnioskowanego projektu)?

  Zgodnie z zapisami przewodnika kwalifikowalności zakupiona aparatura może zostać rozliczona w formie zakupu, odpisów amortyzacyjnych, czy opłat z tytułu odpłatnego korzystania. W przypadku rozliczenia aparatury poprzez odpisy amortyzacyjne – jednostka ponosi koszt aparatury z własnych środków, a następnie jako koszt projektu rozlicza miesięczny odpis amortyzacyjny.

  1. Czy zastosowanie praktyczne i potencjał wdrożeniowy muszą mieć charakter komercyjny? Czy są możliwe zastosowania w działalności NGO?

  Wnioski złożone w Programie Lider XIII muszą posiadać potencjał wdrożeniowy/komercjalizacyjny, co jest oceniane w procesie oceny merytorycznej. Oznacza to, że Wnioskodawca we wniosku o dofinasowanie musi udowodnić/uargumentować, że wynikami realizacji projektu są zainteresowani np. odbiorcy, którzy chcą wdrożyć dane rozwiązanie w swojej działalności czy też sprzedawać je dalej. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć list intencyjny od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji projektu, określający zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących wyników projekt.  Wdrożenie nie musi przynosić przychodów i można je dokonać w NGO.

  1. Czy naukowiec, który już jest zatrudniony w jednostce naukowej może złożyć wniosek? 

  Projekt może być realizowany zarówno w Jednostce, w której Wnioskodawca oraz pozostali członkowie Zespołu badawczego są zatrudnieni, jak również w innej Jednostce, spełniającej kryteria konkursowe. Decyzja o wyborze Jednostki, w której projekt ma być realizowany należy wyłącznie do Kierownika Projektu.

  1. Czy urlop macierzyński, który był brany na studiach doktoranckich, a nie w momencie zatrudnienia, jest zaliczany do okresu, który bierze się pod uwagę przy określaniu definicji "młodego naukowca"?

  Niestety nie. Wszystkie urlopy wskazane w definicji Wnioskodawcy oraz Personelu B+R w rozdziale II Regulaminu Konkursu dotyczą okresu  po obronie doktoratu (okres od dnia  otrzymania stopnia naukowego doktora do dnia złożenia wniosku o dofinasowanie).

  Ponadto, należy wskazać, że ewentualne urlopy brane są pod uwagę jedynie w odniesieniu do:

  1. Wnioskodawcy, który posiada stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego oraz
  2. członków Personelu B+R posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
  1. Pytanie dot. Regulaminu konkursu rozdz. IV ust. 12 pkt f: Czy takie oświadczenie należy złożyć również gdy wnioskodawca jest już zatrudniony w jednostce gdzie planowana jest realizacja projektu?

  Tak, oświadczenie o zobowiązaniu się do zatrudnienia Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projektu należy złożyć również w sytuacji, kiedy potencjalny Wnioskodawca jest już zatrudniony w Jednostce, w której będzie realizował projekt.

  1. Czy zależne jest to na jako okres wnioskodawca jest obecnie zatrudniony w jednostce, w której planowana jest realizacji projektu?

  Zgodnie regulaminem konkursu Programu LIDER XIII, Wnioskodawca posiadający stopień doktora/doktora habilitowanego, w momencie składania aplikacji musi być zatrudniony w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przez zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, przy czym może być to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Regulamin konkursu nie określa okresu zatrudnienia. Jednak po pozytywnej ocenie i otrzymaniu dofinansowania Jednostka ma obowiązek zatrudnić Kierownika Projektu na cały okres realizacji projektu.

  1. Czy personel techniczny można/należy wymienić z nazwiska podczas składania wniosku? Czy pracownik emerytowany może być pracownikiem technicznym?

  Decyzja w tej kwestii należy do Wnioskodawcy (Kierownika Projektu). Personel pomocniczy/techniczny bezpośrednio zaangażowany w realizację przewidzianych w projekcie badań może, ale nie musi zostać wskazany z imienia i nazwiska. Konieczne jest natomiast wskazanie uzasadnienia jego zatrudnienia oraz opisanie kompetencji (wykształcenie, doświadczenie zawodowego, minimalny wymagany zakres wiedzy i doświadczenia) oraz zakresu zadań realizowanych przez te osoby w ramach projektu (rola w projekcie, wymiar zaangażowania).

  Ponadto należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma ograniczeń w zakresie doboru personelu technicznego i pomocniczego bezpośrednio związanego z realizacją Projektu.

  Należy jednak pamiętać, że udział tych osób w projekcie powinien zostać uzasadniony, a ich zakres obowiązków szczegółowo opisany – adekwatność zaplanowanych stanowisk, będzie weryfikowana przez ekspertów w trakcie oceny merytorycznej.

  1. Czy osoba z personelu pomocniczego może być już zatrudniona w danej jednostce?

  Projekt może być realizowany zarówno w Jednostce, w której Wnioskodawca oraz pozostali członkowie zespołu badawczego/pomocniczego są zatrudnieni, jak również w innej Jednostce, spełniającej kryteria konkursowe.

  1. Czy szkolenia są kosztem kwalifikowanym, czy wynagrodzenie kierownika prac B+R jest kosztem kwalifikowanym?

  Tak, oba koszty mogą stanowić koszt kwalifikowany projektu.

  1. Czy w przypadku niepowodzenia projektu można złożyć go (jego poprawioną wersję) ponownie w następnej edycji?

  Tak, pod warunkiem, że Wniosek nie jest przedmiotem:

  1) oceny toczącej się w ramach innego naboru wniosków finansowanego ze środków publicznych albo

  2) procedury odwoławczej, albo

  3) postępowania sądowo-administracyjnego.

  1. Czy 7 lat jest liczone do momentu składania wniosku czy daty rozpoczęcia projektu?

  Termin liczony jest od daty uzyskania pierwszego stopnia doktora do dnia złożenia Wniosku.

  1. Czy w przypadku planów komercjalizacji rozwiązania powstałego w projekcie na zasadzie licencji udzielonej przedsiębiorcom, w punkcie dotyczącym korzyści finansowych z wdrożenia konieczne jest oszacowanie przychodów z udzielenia licencji? W celu ustalenia wysokości opłat licencyjnych konieczne jest dokonanie wyceny technologii, a to jest praktycznie niemożliwe na etapie aplikowania w konkursie.

  W części III. 5. Planowana opłacalność wdrożenia; opis korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu należy wskazać wszelkie korzyści,  które odniesie przedsiębiorca w wyniku wdrożenia rezultatów projektu. W części III. 5 Wnioskodawca ma możliwość załączenia pliku (brak określonego limitu stron) z wyliczeniami, tabelami, wykresami itp. odnoszącymi się do opisanych w polu „Opis korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu” korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu zarówno tych ekonomicznych jak i dodatkowych (nieprzynoszących bezpośredniego zysku).

  Ponadto, kluczowe jest, aby opisy jak i prognozy podane we wniosku w części III. 4 i 5 były przygotowane w sposób rzetelny, wiarygodny oraz możliwie szczegółowy a także  odpowiadały wariantowi realistycznemu. Kwestie te będą weryfikowane przez ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosku.

  1. Czy osoba z personelu B+R może być zatrudniona w innej jednostce, która uwzględniona jest w ramach współpracy?

  W Programie LIDER XIII nie jest przewidziana „współpraca” z innymi jednostkami. Istnieje jednak możliwość uwzględnienia podwykonawstwa. Podwykonawstwo to zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem Wykonawcy. Należy zwrócić również uwagę na to, aby wybór podwykonawcy został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków, o której mowa w § 17 umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Jednostka, w której planowana jest realizacja projektu, zobowiązana jest przeprowadzić postepowanie wyboru podwykonawcy zgodnie z powyższym.

  Warto zaznaczyć, że zgodnie z zapisami Umowy Jednostka może udzielić zamówienia w trybach określonych w ust. 5 i 6 wykonawcy powiązanemu z Jednostką wyłącznie po uzyskaniu pisemnej lub w formie elektronicznej  zgody Centrum. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

  1) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Jednostką  w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  2) będący podmiotem pozostającym z Jednostką lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

  3) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Jednostki w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

  4) będący podmiotem powiązanym osobowo z Jednostką w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  1. Czy potencjalny kierownik zespołu LIDER może brać udział także w innych projektach NCN, NCBR?

  Tak, w Programie LIDER XIII nie ma określonych ograniczeń co do zaangażowania Kierownika Projektu w inne projekty/przedsięwzięcia naukowe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że na etapie oceny merytorycznej złożonego wniosku, eksperci oceniają m.in.  potencjalnego Lidera weryfikując jego zaangażowanie w projekcie oraz jego inne aktywności naukowe, co ma przełożyć się na osiągnięcie celu projektu.

  1. Uzyskanie stopnia doktora (7 lat) - liczy się data obrony czy data nadania?

  Termin liczony jest od daty uzyskania czyli nadania pierwszego stopnia doktora do dnia złożenia Wniosku.

  1. Jak rozumiana jest wspomniana "Jednostka naukowa" czy chodzi o Instytut/Katedrę czy ogólnie uczelnię. przedsiębiorstwo prowadzące prace badawczo-rozwojowe nie może pełnić tej funkcji? Rozumiem, że wszyscy uczestnicy zespołu muszą spełniać wymagania (doktorant/dr/dr hab ze stażem nie większym niż 7 lat), jak to jest z personelem technicznym?

  W sytuacji jeżeli Jednostką, w której planowana jest realizacja projektu będzie uczelnia publiczna, we wniosku o dofinansowanie w polu „Nazwa (pełna)” prosimy wskazać nazwę uczelni, natomiast w następnym polu tj. „Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej (jeśli dotyczy)” nazwę np. wydziału/instytutu/katedry.

  Zgodnie z rozdz. II ust. 2 Regulaminem konkursu, Jednostką, w której planuje się realizować projekt może być podmiot, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 5, 8, i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju lub w art. 7 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6, 6b i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniający kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

  W w/w katalogu podmiotów znajdują się również przedsiębiorcy prowadzący badania, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że także te podmioty obowiązuje warunek spełniania kryterium organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

  Osoby wchodzące w skład personelu B+R, które posiadają stopień naukowy doktora/doktora habilitowanego, muszą spełnić warunek mówiący o tym, że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło więcej niż 7 lat (licząc na dzień złożenia aplikacji). W przypadku tych osób z podstawowego personelu technicznego/pomocniczego nie ma zastosowania kryterium, które obowiązuje dla Kierownika Projektu i Personelu B+R, odnoszące się do czasu jaki upłynął od momentu uzyskania stopnia naukowego.

  1. Maksymalne wynagrodzenie kierownika projektu to 8 000 zł brutto brutto. Czy kierownik może otrzymywać takie wynagrodzenie za niepełny etat np. przy 35h/ miesiąc?

  Maksymalne wynagrodzenie Kierownika projektu to 8000 złotych brutto średniomiesięcznie (wliczając w to koszty pracodawcy). Nie ma w dokumentacji konkursowej zapisu, który uniemożliwia wypłaty maksymalnego wynagrodzenia za niepełny etat. Należy jednak pamiętać, że wysokość wynagrodzenia będzie oceniana przez ekspertów i musi być adekwatna do zaangażowania w projekcie.

  1. Czy w ramach „WNiP pozostające w dyspozycji Wnioskodawcy” możliwe jest wpisanie know-how członków personelu B+R, który nie jest udokumentowany np. w formie patentu.

  We wniosku o dofinansowanie w części V.4 należy uwzględnić zasoby techniczne oraz WNiP niezbędne do zrealizowania projektu. Know-how członków personelu B+R rekomendujemy uwzględnić w części V.2 wniosku o dofinansowanie, gdzie definiowana jest kadra naukowo-badawcza zaangażowana w projekt.

  1. Jaki jest harmonogram oceny? Kiedy będą rozmowy (panel)? Czy będzie on w formie online, czy stacjonarnej, Czy można mieć na nim swoje notatki, lub komputer z materiałami w formie elektronicznej? Czy osoba uczestnicząca w panelu może zostać poproszona o jakieś dodatkowe dokumenty lub pliki, które nie były załącznikami do wniosku?

  Nabór wniosków w Programie LIDER XIII kończy się 30 czerwca 2022r., co oznacza, że w lipcu br. będzie przeprowadzona ocena wstępna wszystkich złożonych w konkursie wniosków. Termin rozpoczęcia oceny merytorycznej będzie uzależniony od liczby złożonych aplikacji. Planowany harmonogram przebiegu oceny merytorycznej będzie umieszczony na stronie internetowej NCBR po zakończeniu naboru.

  Spotkanie Wnioskodawców z Ekspertami NCBR w ramach oceny merytorycznej, będą przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podczas spotkania Wnioskodawca będzie mógł odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu. Na spotkaniu Kierownik projektu nie będzie mógł prezentować żadnych materiałów, może natomiast posiadać przy sobie notatki własne/wniosek o dofinansowanie. Panel ekspertów nie będzie prosił o prezentowanie(udostępnianie) na spotkaniu dodatkowych materiałów dotyczących ocenianego wniosku.

  1. Czy w ramach zespołu technicznego może być zatrudniony doktor habilitowany/ doktor/profesor? Osoba ta nie będzie realizował zadań w ramach podstawowego zespołu badawczego lecz będzie wykonywał wyłącznie zadania pomocnicze/eksperckie w ramach projektu?

  W dokumentacji konkursowej nie ma zapisów, które uniemożliwiają taką sytuację. Należy jednak pamiętać, że osoba taka powinna wykonywać wyłącznie zadania techniczne i pomocnicze bezpośrednio związane z realizacją projektu.

  1. Czy przekazanie części prac B+R jako podwykonawstwo będzie oceniane jako międzyinstytucjonalność zespołu?

  Nie, mobilność międzyinstytucjonalna jest rozumiana jako realizacja projektu w innej jednostce niż miejsce zatrudnienia personelu w dniu składania wniosku. Jest to jeden z pożądanych efektów realizacji Programu LIDER XIII.

  1. Czy opis wniosku może zawierać figury/bibliografię?

  Tak, opis projektu dodany do wniosku o dofinansowanie jako załącznik w części III.1 może zawierać figury/bibliografię. Należy jednak pamiętać o limicie stron tzn. załącznik może liczyć maksymalnie 15 stron A4.

  1. Czy osoby wchodzące w skład zespołu mogą być spoza Instytucji zatrudniającej? Jeśli tak to jak należy to formalnie rozwiązać?

  Projekt może być realizowany zarówno w Jednostce, w której Wnioskodawca oraz pozostali członkowie Zespołu badawczego są zatrudnieni, jak również w innej Jednostce, spełniającej kryteria konkursowe. Decyzja o wyborze Jednostki, w której projekt ma być realizowany należy wyłącznie do Kierownika Projektu. Personel B+R musi musi być zatrudniony w Jednostce w oparciu o umowę (dopuszczalne są zarówno umowy o charakterze cywilnoprawnym, jak i umowy o pracę; Centrum nie ingeruje w rodzaj zawieranych umów) zawartą na okres pracy przy realizacji Projektu.

  1. Jeśli kierownik projektu Lider XIII wniesie do projektu rozwijane dotychczas samodzielnie rozwiązanie + unowocześnienie/rozszerzenie wachlarza funkcjonalności w trakcie już projektu, czyje będzie IP ?--> 1.przechodzą na jednostkę dotychczasowe wyniki + rozwinięte w czasie projektu LIDERXIII, czy 2.tylko nowe funkcjonalności rozwinięte podczas projektu LIDERXIII. Czy jest możliwość nieprzekazywania IP jednostce zatrudniającej kierownika projektu, jeśli ta jednostka wyrazi na to zgodę? Czy zapisy umowy dotyczące przekazania IP mogą być dowolnie kształtowane przez jednostkę i Kierownika projektu LIDERXIII?

  Zgodnie z paragrafem 18 umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach Programu LIDER, do przedmiotów praw własności przemysłowej oraz rezultatów realizacji projektu nie podlegających takiej ochronie, odpowiednie uprawnienia majątkowe przysługują Jednostce lub Kierownikowi Projektu, w zależności od treści łączącej ich umowy.

  1. Czy można w systemie LSI wprowadzić redaktora pomocniczego?

  Nie, system LSI nie przewiduje takiej funkcji. Wnioskodawca może indywidualnie udostępnić dane swojego konta innej osobie. Nie umożliwia to jednak pracy łącznej nad treścią wniosku. Wnioskodawca (Kierownik Projektu) odpowiada za treści wprowadzone do wniosku ze swojego konta. W przypadku użytkowania systemu jednocześnie przez dwóch użytkowników system może nie przyjąć zapisywanych danych.

  1. Jaki jest końcowy termin wdrożenia wyników projektu LIDER XIII?

  Wnioski złożone w Programie Lider muszą posiadać potencjał wdrożeniowy/komercjalizacyjny, co jest oceniane w procesie oceny merytorycznej. Oznacza to, że Wnioskodawca we wniosku o dofinasowanie musi udowodnić/uargumentować, że wynikami realizacji projektu są zainteresowani np. odbiorcy którzy chcą wdrożyć dane rozwiązanie w swojej działalności czy też sprzedawać je dalej. Wdrożenie czy komercjalizacja nie musi nastąpić tuż po zakończeniu realizacji projektu Lider, może to nastąpić w dalszej perspektywie czasowej – tak się dzieje np. w branży medycznej gdzie proces wdrożenia jest bardzo długi, natomiast eksperci oceniają potencjał projektu w tym zakresie. Przepisy nie zawierają narzuconego terminu wdrożenia wyników. Zgodnie z warunkami Umowy zawartymi w § 6 ust 6 Kierownik Projektu składa do Centrum Informację z wykorzystania wyników Projektu w terminie 30 dni po upływie 2 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Jak również zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 7 Kierownik Projektu zobowiązany jest  udzielać Centrum oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom wszelkich żądanych informacji lub dokumentów, dotyczących m. in. wyników Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

  1. "Wprowadzenie wyników badań aplikacyjnych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy/Jednostki" --> czy wdrożenie oznacza czerpanie zysków /zarabianie (jeśli tak w jakiej min. wysokości), działalność odpłatną, czy można świadczyć usługi bezpłatnie w ramach działalności niegospodarczej?

  Tak, wprowadzenie wyników może wiązać się ze świadczeniem usług bezpłatnie w ramach działalności niegospodarczej.

  1. Proszę wyjaśnić dlaczego TRL może kończyć się np. na TRL6, a LIDER w założeniach ma zakończyć się wdrożeniem, czyli jak rozumiem TRL9?

  NCBR nie narzuca wartości w zakresie poziomu gotowości technologicznej zarówno przed rozpoczęciem realizacji projektu (uwaga: wyjątek - koszty badań dotyczące poziomu I nie są kwalifikowalne w ramach Programu LIDER)  jak i na jego zakończenie.

  Decyzja w tej kwestii należy do Kierownika projektu - z uwagi na interdyscyplinarność Programu LIDER, który w swojej aplikacji powinien zawrzeć szczegółowe informacje na ten temat.

  Element ten będzie oceniany przez ekspertów w procesie oceny merytorycznej.

  Proszę również pamiętać, że wnioski złożone w Programie Lider muszą posiadać potencjał wdrożeniowy/komercjalizacyjny, co jest oceniane w procesie oceny merytorycznej. Oznacza to, że Wnioskodawca we wniosku o dofinasowanie musi udowodnić/uargumentować, że wynikami realizacji projektu są zainteresowani np. odbiorcy, którzy chcą wdrożyć dane rozwiązanie w swojej działalności czy też sprzedawać je dalej. Wdrożenie czy komercjalizacja nie musi nastąpić tuż po zakończeniu realizacji projektu Lider, może to nastąpić w dalszej perspektywie czasowej – tak się dzieje np. w branży medycznej, gdzie proces wdrożenia jest bardzo długi, natomiast eksperci oceniają potencjał projektu w tym zakresie.

  1. Czym są koszty kwalifikowalne?

  Koszty kwalifikowalne to koszty lub wydatki ponoszone zgodnie z zasadami opisanymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów, będącym załącznikiem do Regulaminu XIII konkursu w Programie LIDER, zawierającym katalog możliwych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych. Przewodnik kwalifikowalności kosztów może podlegać aktualizacji, przy czym do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Przewodnika obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. Ponadto, aby uznać koszt za kwalifikowalny muszą łącznie spełnić następujące warunki:

  1. są niezbędne do zrealizowania celów Projektu;
  2. są zgodne z Kosztorysem Projektu;
  3. są zgodne z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w Programie LIDER XIII;
  4. są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości stosowaną w Jednostce oraz § 11 ust. 19 i 24 Umowy;
  5. zostały poniesione w okresie realizacji Projektu, wskazanym w § 3 Umowy;
  6. zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.
  1. Czy lepiej podawać z imienia i nazwiska personel?

  Zarówno personel B+R jak i personel pomocniczy/techniczny bezpośrednio zaangażowany w realizację przewidzianych w projekcie badań może zostać wskazany z imienia i nazwiska. Dodatkowo w przypadku personelu B+R, konieczne jest, aby w jego składzie znalazła się przynajmniej 1 osoba wskazana z imienia i nazwiska.

  W sytuacji, gdy na moment złożenia wniosku o finansowanie, nie są znane pozostałe nazwiska Wykonawców, należy określić wymagania wobec osób, które dopiero będą poszukiwane w celu zatrudnienia jako niezbędne by uzupełnić obecnie posiadany zespół. W takiej sytuacji w odniesieniu do kadry planowanej do zaangażowania należy podać wymagania w zakresie: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, minimalnego wymaganego zakresu wiedzy i doświadczenia, roli w projekcie, wymiaru zaangażowania.

  1. Czy osoby wpisane do wniosku jako kadra B+R i techniczna muszą być wyłonione poprzez ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności? 

  Baza Konkurencyjności to miejsce dedykowane funduszom europejskim. Program Lider XIII jest konkursem realizowanym z wykorzystaniem środków krajowych i wybór podwykonawcy powinien odbywać się dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków, o której mowa w § 17 umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Jednostka, w której planowana jest realizacja projektu, zobowiązana jest przeprowadzić postepowanie wyboru podwykonawcy zgodnie z powyższym.

  1. Czy w zasobach posiadanych przez wnioskodawcę należy wpisać wszystkie zasoby czy jedynie te, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu?

  W części wniosku V. 4 „Zasoby techniczne oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) niezbędne do zrealizowania projektu (jeśli dotyczy)” należy wskazać konkretne zasoby techniczne (aparatura naukowo – badawcza, pomieszczenia, przyrządy, maszyny) oraz wartości niematerialne i prawne (licencje, technologie, know-how, prawa własności intelektualnej) wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. Zachęcamy do zapoznania się z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie LIDER XIII”.

  1. Czy Kierownik projektu otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z przydzielonymi zadaniami (np. uczestniczy w 2 lub 3 zadaniach)? Czy otrzymuje przez cały okres trwania projektu?

  Oba rozwiązania są dopuszczalne.

  1. Czy w części dotyczącej Opłacalności Wdrożenia nie ma już tabeli wskazującej na wielkość sprzedaży i zyski z komercjalizacji tak, jak było to w poprzednich edycjach? Co w praktyce oznacza ta zmiana i jak będzie oceniana ta część wniosku? Jak szczegółowe powinny być dane/szacunki ? 

  Tabela dotycząca opłacalności wdrożenia nie występuje we wzorze wniosku dla XIII konkursu w Programie LIDER. Nie oznacza to jednak, że aspekty związane z oceną planowanego wdrożenie wyników projektu nie są brane pod uwagę. Ocenie podlega cała część III. 4 i 5 wniosku. Należy wskazać, że w części III. 5 Wnioskodawca ma możliwość załączenia pliku (brak określonego limitu stron) z wyliczeniami, tabelami, wykresami itp. odnoszącymi się do opisanych w polu „Opis korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu” korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu zarówno tych ekonomicznych jak i dodatkowych (nieprzynoszących bezpośredniego zysku).

  Ponadto, kluczowe jest, aby opisy jak i prognozy podane we wniosku w części III. 4 i 5 były przygotowane w sposób rzetelny, wiarygodny oraz możliwie szczegółowy, a także  odpowiadały wariantowi realistycznemu. Kwestie te będą weryfikowane przez ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosku.

  1. Rozumiem, że w systemie, w którym składamy wniosek, jest możliwość uzupełniania wniosku np. przez kilka dni (tak aby nie trzeba było wszystkiego uzupełniać na raz)? W takim przypadku po ponownym zalogowaniu się do systemu wniosek będzie widniał w formie, w której go ostatnim razem zapisaliśmy?

  Dokładnie tak.  Powrót do edycji danego wniosku jest możliwy, aż do momentu jego złożenia. Należy jednak pamiętać, że przed wylogowaniem się z systemu lub przed przejściem do innej sekcji wniosku należy zawsze zapisać wprowadzone dane. System nie zapisuje danych w przypadku ich niepełnego uzupełnienia (tj. np. w przypadku uzupełnienia tylko dwóch pól z pięciu, system nie zapisze danych).

  1. Jak będzie wyglądała rozmowa z komisją w ocenie merytorycznej? Czy będzie więcej czasu na przedstawienie prezentacji niż we wcześniejszych konkursach? Czy spotkania będą online, czy stacjonarnie? Jak zmienią się wymogi prezentacji?

  Spotkanie panelowe z Wnioskodawcą w ramach XIII Konkursu Programu LIDER będzie 

  obywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. będzie prowadzone online za pomocą platformy Microsoft Teams. Czas spotkania będzie wynosił maksymalnie 45 minut. Podczas spotkania Wnioskodawca będzie mógł odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu. W przypadku XIII Konkursu w Programie LIDER Wnioskodawca nie będzie przedstawiał prezentacji, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych konkursach.

  1. Czyli w tej edycji w skład zespołu B +R mogą wchodzić osoby >35 roku życia, posiadające tytuł mgr? Wcześniej z tego co pamiętam wiek był kluczowy.

  Tak, w XIII edycji konkursu Lider zrezygnowaliśmy z kryterium wiekowego.

  1. Co w przypadku osoby, która na dzień składania wniosku jest zatrudniona przez Jednostkę na okres próbny? 

  Odpowiadając na zadane pytanie należy wskazać, że: 1) zatrudnienie na etapie aplikowania w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a 2) zatrudnienie w Jednostce na czas realizacji projektu - to dwie różne kwestie.

  W momencie składania aplikacji w Programie LIDER XIII, nie ma znaczenia w jakim miejscu  jest obecnie zatrudniony potencjalny Kierownik Projektu. Dopiero w chwili uzyskania finansowania, zgodnie z definicją Zatrudnienia wskazaną w rozdz. II, zarówno Kierownik Projektu jak i pozostali członkowie Zespołu badawczego, muszą

  zostać zatrudnieni w Jednostce, w której projekt będzie realizowany.

  Wyjątek w tym zakresie stanowi jednak osoba ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego. Zgodnie z definicją Wnioskodawcy wskazaną w rozdz. II Regulaminu XIII Konkursu Programu LIDER, Wnioskodawca posiadający stopień doktora/doktora habilitowanego, w momencie składania aplikacji musi być zatrudniony w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przez zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, przy czym może być to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie Wnioskodawca ze stopniem naukowy doktora/doktora habilitowanego może aplikować o projekt, którego realizacja jest zaplanowana w Jednostce innej niż miejsce aktualnego zatrudnienia.

  1. W projekcie będą uczestniczyć: 1. Kierownik projektu (WNIOSKODAWCA), 2. instytucja zatrudniająca kierownika (JEDNOSTKA), 3. miejsce wdrażania wyników projektu (w przypadku przekazania licencji i sprzedaży na zasadach rynkowych - inna niż pkt.2). Kto będzie właścicielem IP, czy regulują to odgórne zasady czy jest możliwe uzgodnienie podziału IP w tej triadzie?

  Podział praw do wyników został opisany w § 18. Prawa własności intelektualnej we wzorze umowy o dofinansowanie, gdzie wskazujemy, że podział praw powinien zostać uregulowany w umowie łączącej Kierownika projektu z Jednostką.

  1. Czy dobrze rozumiem, że Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania skrzynki ePUAP - warunek konieczny? Wnioskuje to z faktu iż według instrukcji wypełniania wniosku Oświadczenie wnioskodawczy dot. doręczenia pism ma oznaczenie "obligatoryjne". Czy brak takiej skrzynki uniemożliwia złożenie wniosku?

  Tak, potwierdzamy. W tym konkursie wymagamy posiadania skrzynki ePUAP.

  1. Czy jest ewentualna możliwość zmiany miejsca wdrożenia wyników na inne odpowiadające kryteriom wyników, w trakcie trwania projektu LIDER XIII?

  Zgodnie z § 7 umowy o wykonanie i finansowanie projektu Kierownik projektu jest zobowiązany informować Centrum o wszelkich zmianach w realizacji Projektu.

  1. Czy zaświadczenia wydłużające okres 7 lat od uzyskania stopnia doktora, np. zaświadczenie o niezdolności do pracy z tytułu choroby lub urlopu wychowawczego, ma jakiś okres ważności (np. musi być pozyskany w ciągu 3 m-cy od daty ogłoszenia konkursu)?

  Fakt przebywania na urlopie należy udokumentować zaświadczeniem wydawanym przez ZUS lub przez pracodawcę. NCBR nie narzuca wzoru takiego dokumentu ani też wytycznych w zakresie okresu jego ważności.

  1. Czy w trakcie ponawiania (powtórnego złożenia) wniosku można dołączyć listy intencyjne z poprzedniej edycji konkursu Lider ?

  Na etapie oceny merytorycznej panel ekspertów ocenia potencjał wdrożeniowy rozwiązania planowanego w ramach realizacji projektu m.in. na podstawie załączonego do wniosku listu intencyjnego. Biorąc pod uwagę charakter tego załącznika, ważne jest aby był on dokumentem aktualnym, dzięki czemu eksperci mogą ocenić, że deklaracje w nim ujęte nie uległy zmianie.

  1. W jakiej formie powinien być napisany życiorys Wnioskodawcy?

  Nie ma szablonu wg. którego należy przygotować załącznik „Życiorys”, w związku z powyższym forma dokumentu jest dowolna. Prosimy o zwrócenie uwagi aby zawrzeć w nim informacje, które będą niezbędne do oceny m.in. osoby Kierownika projektu. Wskazówką do przygotowania zakresu niezbędnych informacji, są kryteria oceny merytorycznej w ramach kategorii „KIEROWNIK PROJEKTU” dostępne w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

  1. Czy są jakieś zalecenia dotyczące czcionki oraz odstępów stosowane do załączników zawierających opisy?

  Nie mamy wymogów w kwestii rozmiaru czcionki i dostępów. W Instrukcji wypełniania wniosku w miejscu, gdzie jest opcja załączenia plików jest wskazana minimalna i maksymalna liczba stron.

  1. Wynagrodzenie dla kierownika projektu LIDER XIII max. 8000 zł brutto z kosztami pracodawcy - czy ta kwota odpowiada pełnemu etatowi (1FTE) i w razie zaangażowania w ramach części etatu ma być zmniejszana proporcjonalnie?

  Zapisy dokumentacji programowej  nie odnoszą się do FTE. Regulamin wskazuje, że środki finansowe przyznane na realizację projektu obejmują koszty kwalifikowalne jego realizacji, w tym wynagrodzenie Kierownika projektu (w kwocie nie wyższej niż 8000 zł średniomiesięcznie, z uwzględnieniem kosztów po stronie pracodawcy i pracownika). Przyjęta stawka będzie podlegać ocenie ekspertów merytorycznych pod kątem zasadności i adekwatności do zakresu prac w projekcie.

  1. Czy kwota wynagrodzenia dla Kierownika projektu LIDER XIII (max. 8000 zł brutto z kosztami pracodawcy) może być wypłacana w postaci dodatków do bazowego wynagrodzenia w jednostce (jest w regulaminie ta opcja) i wtedy jest przyznawana kwotowo czy rozliczana godzinowo wg stawki h przeliczanej proporcjonalnie 8000 zł dla  FTE/ miesięczna liczba godzin?

  Istnieje dowolność w tym zakresie. Forma zatrudnienia kierownika projektu i sposób rozliczania wynagrodzenia powinien być zgody z przyjętymi zasadami  jednostce, w oparciu o wskazówki wskazane w przewodniku kwalifikowalności kosztów.

  1. Umowa zlecenie lub umowa o dzieło dla kierownika projektu jest możliwa tylko gdy zakres działań projektu LIDER XIII nie pokrywa się z zakresem normalnej pracy w jednostce?

  Forma zatrudnienia Kierownika projektu i sposób rozliczania wynagrodzenia powinien być zgody z przyjętymi zasadami w Jednostce i przepisami prawa.

  1. Czy przed panelem wnioskodawca dostaje pytania aby mógł się przygotować, czy jedynie pytania po panelu w celu uzupełnienia w generatorze?

  Nie przewidujemy wysyłania pytań do Wnioskodawcy przed spotkaniem panelowym.

  1. Czy dobrze rozumiem, że oświadczenia Wnioskodawca może podpisać w sposób tradycyjny lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym a za to oświadczenia Jednostki muszą być podpisane tylko i wyłącznie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym? Czy błędny podpis będzie powodem odrzucenia wniosków do dalszej oceny?

  Tak, załączniki do wniosku o dofinansowanie, które dotyczą Wnioskodawcy (Kierownika projektu), mogą zostać podpisane tradycyjnie (skan załączany do wniosku), bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Załączniki do wniosku, które dotyczą Jednostki, gdzie planowana jest realizacja projektu, muszą zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Jednostki (wskazanej w części II wniosku). W przypadku nieprawidłowości w powyższym zakresie, na etapie oceny wstępnej wniosek o dofinansowanie może zostać skierowany do poprawy/uzupełnienia.

  1. Czy istnieje szablon NCBR listu intencyjnego dla konkursu LIDER XIII?

  List intencyjny powinien pochodzić od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją/wdrożeniem wyników realizacji projektu. Nie ma odgórnie ustalonej formy listu. Regulamin konkursu zobowiązuje do załączenia co najmniej jednego listu (w przypadku chęci dołączenia większej liczby listów, należy je zeskanować w jeden plik pdf i w takiej formie załączyć do systemu).

  W liście intencyjnym powinna znaleźć się informacja na temat zakresu działań lub umów oraz zarysu planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników projektu. Nie powinien to być dokument w postaci listu poparcia, listu polecającego czy tego rodzaju dokumentu.

  Jeśli list jest wystawiony w języku obcym, należy go przetłumaczyć na język polski (może

  to być tłumaczenie własne) – w takiej sytuacji oryginalny list należy zeskanować w jednym pliku z tłumaczeniem i załączyć do systemu jako jeden plik pdf.

  Ostatecznie załączony dokument będzie weryfikowany pod względem merytorycznym przez panel ekspertów w toku oceny merytorycznej.

  1. W kryterium oceny jednostki, przy założeniu współpracy pomiędzy dwoma lub trzema jednostkami w ramach merytorycznej realizacji projektu, która z jednostek jest oceniana? Czy wymagane są dodatkowe umowy?

  W toku oceny merytorycznej w ramach kategorii „JEDNOSTKA” oceniany jest podmiot, który zostanie wybrany przez Kierownika projektu jako miejsce realizacji projektu (zdefiniowany jako „Jednostka” w rozdz. II Regulaminu konkursu). W ramach w/w kategorii nie są oceniani podwykonawcy, którym zostaną zlecone prace badawcze.

  1. Kto przyznaje punkty w ocenie merytorycznej?

  Ocena merytoryczna dokonywana jest przez panel ekspertów składający się z przynajmniej trzech ekspertów zewnętrznych powołanych przez Dyrektora Centrum lub osobę przez niego upoważnioną.

  1. Czy mogę prosić o uściślenie co Państwo rozumieją przez ,,wybór podwykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności"? Chciałam też spytać czy wdrożenie jest konieczne do przeprowadzenia w trakcie realizacji projektu czy można je zaplanować po jego zakończeniu by takie działanie było pozytywnie ocenione?

  szczegóły w tym zakresie wskazuje paragraf 17 umowy – Konkurencyjność wydatków. Wnioski złożone w Programie Lider muszą posiadać potencjał wdrożeniowy/komercjalizacyjny, co jest oceniane w procesie oceny merytorycznej. Oznacza to, że Wnioskodawca we wniosku

  o dofinasowanie musi udowodnić/uargumentować, że wynikami realizacji projektu są zainteresowani np. odbiorcy którzy chcą wdrożyć dane rozwiązanie w swojej działalności czy też sprzedawać je dalej. Wdrożenie czy komercjalizacja nie musi nastąpić w trakcie projektu ani tuż po zakończeniu realizacji projektu Lider, może to nastąpić w dalszej perspektywie czasowej – tak się dzieje np. w branży medycznej gdzie proces wdrożenia jest bardzo długi, natomiast eksperci oceniają potencjał projektu w tym zakresie.

  1. Czy w dniu składania wniosku Kierownik projektu musi być zatrudniony w jednostce na umowę o pracę? Czy może to być inna forma umowy, np. umowa zlecenie lub o dzieło?

  W dniu złożenia wniosku wymagamy zatrudnienia na umowę o pracę Kierownika projektu.

  1. Jaki jest najpóźniejszy możliwy termin rozpoczęcia wniosku? Czy np. data 30.06.2023 jest akceptowalna?

  Zgodnie z rozdz. IX ust. 8 Regulaminu konkursu, Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do rozpoczęcia realizacji Projektu nie wcześniej niż w dniu złożenia Wniosku, ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia Kierownikowi Projektu decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

  1. Czy jeśli niezbędne do realizacji koszty przekroczą dopuszczalne limity, mogę umieścić we wniosku niektóre pozycje jako  koszty niekwalifikowalne?

  W kosztorysie projektu uwzględnia się koszty kwalifikowane projektu.

  1. Kto może wchodzić w skład Personelu B+R? Czy muszą to być naukowcy, czy mogą to być również magistrzy zatrudnieni w Jednostce Badawczej? 

  W zespole badawczym mogą się znaleźć także osoby bez stopnia naukowego doktora tj. magistrzy lub studenci. O składzie i wymaganym wykształceniu/kompetencjach zespołu badawczego decyduje Kierownik projektu, biorąc pod uwagę zakres prac badawczych niezbędnych do wykonania w ramach realizacji projektu.

  Proszę pamiętać, że Program LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców.

  1. Jak bardzo szczegółowo w projekcie należy opisać potrzebne materiały do realizacji projektu. Czy można opisać zbiorczo pewne elementy, np. plastiki laboratoryjne, czy każdy materiał ma być opisany osobno?

  Opis kosztu powinien pozwolić ocenić recenzentowi zasadność merytoryczną oraz  prawidłowość wyliczenia wartości kosztu kwalifikowanego.

  1. Co to znaczy sposób liczenia wynagrodzenia?

  Jest to wskazanie we wniosku, w jaki sposób przyjęto stawkę wynagrodzenia na stanowisku (można posłużyć się ogólnodostępnymi danymi nt. średnich wynagrodzeń na analogicznych stanowiskach w danym regionie, obowiązującym regulaminem wynagradzania u pracodawcy), a także informacje dotyczące nakładu pracy, wymiaru etatu dla umów o pracę, czasu zaangażowania, liczby zatrudnionych osób oraz rodzaju zatrudnienia (np. oddelegowanie, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

  1. Czy członek zespołu badawczego (personel B+R), który jest spoza jednostki promotora (z innej uczelni) może być opłacany w ramach kategorii W, czy jednak to podwykonawstwo? Czy w tym przypadku również można zastosować jedną z 3 typów umowy dla takiej osoby - umowa o pracę i umowy cywilno-prawne?

  Zgodnie z treścią oświadczenia będącego częścią Załącznika 1a do wniosku o dofinansowanie jednostka zobowiązuje się do zatrudnienia wszystkich osób na czas trwania projektu. Jednym z kryteriów jest międzyinstytucjonalność, czyli wyżej punktowane jest pozyskanie do projektu osób z innych podmiotów. Istnieje możliwość rozliczenia omawianego zatrudnienia w kat. W, jeżeli personel B+R zostanie zatrudniony przez jednostkę na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną.

  1. Czy koszt wyceny WNiP realizowany przez Brokera technologii - firmę zewnętrzną - powinny być w kategorii  (W) (E) czy (Op)? Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności  Kosztów: "III. Inne koszty operacyjne:  koszty usług doradczych i usług równorzędnych – np. usługi brokera technologii"?

  Tak, zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności jest to kat. Op.

  1. Czy koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia doświadczenia (które wykona podwykonawca) wykazać w kosztach po stronie wykonawcy (pozostałe koszty bezpośrednie) czy podwykonawcy?

  Nie, koszt podwykonawstwa powinien obejmować koszt pracy jak i materiałów potrzebnych do wykonania usługi badawczej przez podmiot zewnętrzny. 

  1. Jako koszty aparatury badawczej rozumiane są koszty użycia czy też ew. koszty zakupu? W jednostce, gdzie robię doktorat popsuł się laser niezbędny do badań, nie da się go naprawić, czy w ramach programu można zakupić laser, czy może lepiej znaleźć inną jednostkę, która użyczy potrzebnego lasera za określoną opłatą wpisaną w koszty?

  Oba rozwiązania są dopuszczone.

  1. W trakcie składania projektu cena aparatury, materiałów itd. została skalkulowana wg. ofert handlowych obowiązujących zazwyczaj do ok. max 3 miesięcy. Natomiast realizacja projektu następuje po ok. 1 roku. Czy oferty cenowe mogą/mają być powiększane o x% inflacji i dynamiki wzrostu walut np. 10%, czy ewentualne dopłaty podczas realizacji mogą pochodzić z kosztów pośrednich lub najlepsza opcja – czy budżet projektów może być rewaloryzowany ze względu na niekontrolowany wzrost cen?

  Budżet projektu nie jest rewaloryzowany, a koszty należy oszacować zgodnie z obowiązującymi cennikami. Istnieje możliwość w trakcie realizacji projektu  przesunięć kosztów między zadaniami czy kategoriami kosztów, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

  1. Ceny rynkowe sprzętu laboratoryjnego i wspomnianej aparatury badawczej (do 500 000 zł) są podane netto czy brutto?

  Limit 500 000 zł odnosi się do  kwoty netto.

  1. Proszę o więcej informacji odnośnie listu intencyjnego: 1. Jak bardzo dokładny ma być zarys planów zastosowania wyników projektu, 2. Kto po stronie firmy ma zatwierdzić dokument ? Czy musi to być osoba, która jest osobą wskazaną do reprezentacji w KRS?

  Regulamin nie określa wzoru listu intencyjnego. Powinien to być list od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji Projektu, określający zakres przyszłych działań lub umów oraz zarys planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników Projektu. List intencyjny powinien być potwierdzeniem faktu, iż projekt ma potencjał wdrożeniowy i istnieje zapotrzebowanie na jego efekty.

  Specyfika danego projektu determinuje poziom szczegółowości planów/działań określonych w liście, niemniej eksperci doszukują się w przedstawionych dokumentach uzasadnienia dla realizacji projektu, a także potwierdzenia, że istnieje grupa docelowych odbiorców rozwiązania.

  Nie może to być to jednak dokument w postaci listu poparcia, listu polecającego czy tego rodzaju dokumentu.

  Regulamin Konkursu nie określa kto po stronie podmiotu wystawiającego list intencyjny ma go podpisać.

  Ostatecznie załączone dokumenty będą weryfikowany/oceniane pod względem merytorycznym przez ekspertów.

  1. Czy wspomniana na spotkaniu informacyjnym data  rozpoczęcia projektu w styczniu jest wiążąca skoro jest powiedziane, że projekt ma rozpocząć się w okresie marzec-czerwiec 2023?

  W aplikacji należy podać planowaną datę rozpoczęcia realizacji projektu oraz planowaną datę zakończenia realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok). Biorąc pod uwagę czas trwania procedury konkursowej, realną datą rozpoczęcia realizacji wyłonionych w XIII konkursie Programu LIDER projektów będzie 01.01.2023 r.

  Należy wskazać, że zgodnie z Regulaminem Konkursu Dyrektor Centrum wydaje decyzję w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin naboru Wniosków wskazany w ogłoszeniu o konkursie, a Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do rozpoczęcia realizacji Projektu nie wcześniej niż w dniu złożenia Wniosku, ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty doręczenia Kierownikowi projektu decyzji w sprawie przyznania środków finansowych.

  1. Opłacalności wdrożenia: Instrukcja mówi: "Maksymalnie 5000 znaków - należy wskazać wszelkie korzyści które odniesie przedsiębiorca w wyniku wdrożenia rezultatów projektu. UWAGA: pole obligatoryjne

  Załącznik w formacie pdf lub xls (jeśli dotyczy) Do systemu istnieje możliwość załączenia pliku z wyliczeniami, tabelami, wykresami itp. odnoszącymi się do opisanych powyżej korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu."

   Pytanie: Czy w tym miejscu należy wykazać wyłącznie korzyści materialne (zyski ekonomiczne ze sprzedaży finalnych produktów opracowanych na bazie rezultatów projektu) przedsiębiorcy - odbiorcy rezultatów projektu? Czy można również omówić korzyści społeczne ?  Czy można wypełnić pole (5 000 znaków) i jednocześnie dołączyć plik z tabelami/wykresami, ilustrującymi szacunkowe prognozy przyszłych zysków przedsiębiorcy - odbiorcy technologii? Ile maksymalnie stron może mieć w tym miejscu plik PDF? Czy nie jest już dostępna do wypełnienia tabela opłacalności wdrożenia, która była stałym elementem formularzu wniosku w poprzednich edycjach LIDER?

  Tabela dotycząca opłacalności wdrożenia nie występuje we wzorze wniosku dla XIII konkursu w Programie LIDER. Nie oznacza to jednak, że aspekty związane z oceną planowanego wdrożenie wyników projektu nie są brane pod uwagę. Ocenie podlega cała część III. 4 i 5 wniosku. Należy wskazać, że w części III. 5 Wnioskodawca ma możliwość załączenia pliku (brak określonego limitu stron) z wyliczeniami, tabelami, wykresami itp. odnoszącymi się do opisanych w polu „Opis korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu” korzyści wynikających z potencjalnego wdrożenia rezultatów projektu zarówno tych ekonomicznych jak i dodatkowych (nieprzynoszących bezpośredniego zysku).

  Ponadto, kluczowe jest, aby opisy jak i prognozy podane we wniosku w części III. 4 i 5 były przygotowane w sposób rzetelny, wiarygodny oraz możliwie szczegółowy, a także  odpowiadały wariantowi realistycznemu. Kwestie te będą weryfikowane przez ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosku.

  1. Wynagrodzenia w projekcie liczymy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania jako dodatki liczone od rzeczywistej podstawy wynagrodzenia. W kalkulacji zawsze wychodzą drobne liczby po przecinku. Czy możemy zaokrąglać kwoty do pełnych złotych w stawce za godzinę, co znacznie ułatwia potem przenoszenie wartości do generatora wniosków?

  Prosimy zaokrąglać koszty do pełnych złotych.

  1. Czy w dokumentacji pojawi się instrukcja do składania wniosku?

  Instrukcja jest umieszczona na stronie z dokumentacją konkursową https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii

  1. Czy będzie dostępny wzór prezentacji na panel tak jak w poprzednich edycjach?

  Na spotkaniu panelowym Wnioskodawca nie będzie przedstawiał prezentacji – jest to zmiana w stosunku do modelu oceny obowiązującego w poprzednich konkursach Programu LIDER. Spotkanie z ekspertami będzie miało formę rozmowy w trakcie której Wnioskodawca będzie mógł odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu.

  1. Czy jak ktoś jest już zatrudniony na umowę o pracę, to jak wysoka może być nagroda? Nie jest to dla mnie jasne, czy 1/2 czyli 4000 zł?

  Wysokość premii, dodatków czy nagród regulaminowych powinna wynikać z regulaminu wynagradzania jednostki.

  1. Czy w ramach projektu LIDER jest możliwe rozliczanie not wewnętrznych za udostępnianie przez Jednostkę aparatury badawczej i wykonywanie pomiarów?

  Tak, nota księgowa jest jednym z dokumentów księgowych dokumentującym rozliczenie kosztów.

  1. Czy wynagrodzenie może być wypłacane w formie dodatku do wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę? I czy jest górna granica tego dodatku ? np. dodatek nie może przekroczyć 80% pensji zasadniczej…

  Tak, istnieje tak możliwość. Wysokość dodatku powinna wynikać z regulaminu wynagradzania jednostki i nie może przekroczyć kwoty 8000 zł brutto jako koszt kwalifikowany projektu.

  1. Koszty wynagrodzenia, podwykonawstwa i pozostałych kosztów bezpośrednich są liczone jako brutto/brutto, brutto czy netto? Pozostałe koszty operacyjne: aparatura, koszty gruntów, materiały, itd. Jest netto czy brutto ?

  To zależy, czy będą Państwo kwalifikować koszt podatku VAT w projekcie. Jeżeli nie – ustalamy budżet w kwotach netto, jeżeli tak – w kwocie brutto.

  1. Jeśli Kierownik projektu ma umowę o pracę np. w wysokości 5000 zł brutto i planuje dodatek w ramach projektu lider w wysokości np. 6000 zł brutto brutto to jaką wartość podaje w rubryce miesięczne wynagrodzenie kierownika? 6000 zł czy sumę (11 000 zł)?

  Koszty kwalifikowalne wynagrodzenia Kierownika projektu nie mogą przekraczać kwoty 8000 zł średniomiesięcznie, z uwzględnieniem kosztów po stronie pracodawcy i pracownika). W metodzie szacowania należy wskazać sposób wyliczenia jak wskazali Państwo powyżej. 

  1. Czy członek zespołu badawczego, któremu np. 10 czerwca mija 7 lat od uzyskania doktoratu może być w zespole B+R? liczony jest konkretny dzień czy miesiąc?

  Termin, kiedy minęło 7 lat od uzyskania stopnia doktora, liczymy co do dnia.

  1. Czy akronim projektu musi być dokładnym skrótem tytułu projektu Czy może być luźna interpretacja łącząca się w krótką nazwę związana z tematem projektu?

  Nie ma wytycznych w tym zakresie. Zwyczajowo jako akronim podaje się tytuł projektu w jego skróconej formie tzn. w wersji wyrazu utworzonego w wyniku skrócenia grupy wyrazów, będących tytułem projektu, niemniej ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Wnioskodawcy. Należy pamiętać, aby akronim nawiązywał do tematyki projektu oraz aby mieścił się w limicie 15 znaków określonych w generatorze wniosków.

  1. Czy podpis elektroniczny kierownika jest potrzebny na etapie składania wniosku?

  Nie ma takiego wymogu, aby Kierownik projektu na etapie składania aplikacji posiadał kwalifikowalny podpis elektroniczny. Wniosek składany jest za pośrednictwem systemu informatycznego, a oświadczenie woli dotyczące powyższego jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie i może zostać podpisane tradycyjnie (w takiej sytuacji skan podpisanego oświadczenia należy załączyć w generatorze wniosków w części IX wniosku o dofinansowanie).

  1. Na jakich zasadach mogę skorzystać w projekcie z konsultacji eksperckich, jak zakwalifikować taki koszt, czy to może być w ramach personelu pomocniczego? (ekspert to dr hab i mięło więcej niż 7 lat od obrony doktoratu)

  W ramach kosztów kategorii Op (inne koszty operacyjne) istnieje możliwość zaplanowania kosztu mentoringu w ramach inicjatywy ERC Mentoring Initiative w Polsce – wsparcie dla naukowców. Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR, który pełni rolę Koordynatora inicjatywy. DKPK będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC (European Research Council) i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej programu.

  1. Czy kierownik projektu może pełnić jedynie funkcje zarządcze?

  Jednym z głównych celów Programu LIDER, jest wspieranie rozwoju naukowego wybitnych młodych naukowców prowadzących badania, które mogą zakończyć się wdrożeniem. Powyższe determinuje rolę Kierownika projektu w zaplanowanych pracach badawczo-rozwojowych. Program dodatkowo daje szansę na zdobycie albo pogłębienie doświadczenia w roli Kierownika projektu. Biorąc pod uwagę powyższe, rola Kierownika projektu jest kluczowa dla powodzenia całego projektu i zdecydowanie wybiega poza funkcje zarządcze.

  1. Czy w projekcie może być zatrudniony doktorant?

  Tak, w składzie personelu B+R może znaleźć się doktorant. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, każda osoba z personelu B+R, na okres pracy przy realizacji projektu, musi być zatrudniona w Jednostce. Dopuszcza się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jak i umowy o charakterze cywilnoprawnym.

  1. Czy w projekcie można zaplanować etat dla doktoranta będącego w szkole doktorskiej?

  Regulamin konkursu nie wyklucza możliwości zaangażowania do personelu B+R osoby uczęszczającej do szkoły doktorskiej. Należy jednak pamiętać, że każda osoba z personelu B+R, na okres pracy przy realizacji projektu, musi być zatrudniona w Jednostce. Dopuszcza się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jak i umowy o charakterze cywilnoprawnym.

  1. Czy wniosek może składać osoba , która nie ma stopnia doktora?

  Wnioskodawcą (tj. Kierownikiem projektu) w XIII konkursie Programu LIDER oprócz osób, które posiadają stopień doktora, może także być doktorant oraz nauczyciel akademicki, który nie posiada stopnia doktora. Dodatkowe szczegółowe wytyczne w zakresie definicji „Wnioskodawcy” znajdują się w rozdziale II Regulaminu konkursu.

  1. Jak istotny jest list intencyjny i czy podlega ocenie przedsiębiorstwo, które ten list wystawiło?

  List intencyjny powinien pochodzić od podmiotu zainteresowanego komercjalizacją wyników realizacji projektu. Nie ma odgórnie ustalonej formy listu.

  List intencyjny powinien być potwierdzeniem faktu, iż projekt ma potencjał wdrożeniowy i istnieje zapotrzebowanie na jego efekty. W liście intencyjnym powinna znaleźć się informacja na temat zakresu działań lub umów oraz zarysu planów dotyczących praktycznego zastosowania wyników projektu. W tym aspekcie dokument ten będzie oceniany przez ekspertów (zasadność wystawienia listu przed dany podmiot oraz jego treść).

  1. Czy liczba listów intencyjnych jest brana pod uwagę podczas oceniania wniosku?

  Regulamin konkursu zobowiązuje do załączenia co najmniej jednego listu, nie oznacza to jednak, że Wnioskodawca  nie może dołączyć większej liczby listów. W tym miejscu jeszcze raz należy podkreślić, że list intencyjny jest w pewnym sensie potwierdzeniem faktu, iż projekt ma potencjał wdrożeniowy i istnieje zapotrzebowanie na jego efekty.

  Ostatecznie załączony dokument będzie weryfikowany pod względem merytorycznym przez ekspertów w toku oceny merytorycznej.

  1. Jednostkowy koszt aparatury to max. 500 000 zł netto, jak się do tego ma informacja z przewodnika kwalifikowalności kosztów o 15% KK ("Koszty z kategorii aparatura i WNiP zostają uznane jedynie w wysokości do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu")? Która wartość jest poprawna?

  Obie wartości są poprawne. Do projektu Jednostka może zakupić aparaturę o dowolnej wartości, Centrum zaś może dofinansować koszt takiej aparatury do wysokości  15% kosztów kwalifikowanych.

  1. Od kiedy musi być zatrudniony kierownik projektu, który wnioskuje jako nauczyciel akademicki. Czy ta osoba musi być zatrudniona na etapie podpisywania umowy czy od daty rozpoczęcia projektu?

  Warunkiem przyznania Środków finansowych na wykonanie Projektu jest przedłożenie przez Jednostkę oświadczenia, że zatrudni ona Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projektu. Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

  1. Czy koszty Jednostki z kat. Wynagrodzenia w projekcie liczymy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania jako dodatki liczone od rzeczywistej podstawy wynagrodzenia? W kalkulacji zawsze wychodzą drobne liczby po przecinku. Czy możemy zaokrąglać kwoty do pełnych złotych w stawce za godzinę, co znacznie ułatwia potem przenoszenie wartości do generatora wniosków?

  Tak, prosimy o zaokrąglanie kwot we wniosku do pełnych złotych.

  1. W jakich przypadkach powinniśmy zastosować promesę zatrudnienia? Dotyczy to zarówno umowy o pracę czy też umowy zlecenie?

  W ramach programu Lider XIII nie ma konieczności podpisywania promesy zatrudnienia. Wymagamy oświadczenia jednostki o zatrudnieniu pracowników do projektu.

  1. Czy można przeprowadzić badanie w przemyśle, czyli nie na terenie uczelni tylko na terenie przedsiębiorstwa w warunkach rzeczywistych?

  Należy doprecyzować czy kosztem kwalifikowalnym ma być koszt wynajmu powierzchni laboratoryjnej, który jest w kat. Op. czy pełne wykonanie badań przez inny podmiot i wtedy jest to podwykonawstwo.

  1. Czy personel B+R może zawierać osoby, które nie ukończyły pierwszego etapu studiów, a są aktualnie studentami.

  Tak, w zespole badawczym mogą się znaleźć także osoby bez stopnia naukowego doktora tj. magistrzy lub studenci. O składzie i wymaganym wykształceniu/kompetencjach zespołu badawczego decyduje Kierownik projektu, biorąc pod uwagę zakres prac badawczych niezbędnych do wykonania w ramach realizacji projektu.

  Należy jednak pamiętać, że udział tych osób w projekcie powinien zostać uzasadniony, a ich zakres obowiązków szczegółowo opisany – adekwatność zaplanowanych stanowisk, będzie weryfikowana przez ekspertów w trakcie oceny merytorycznej.

  1. Planowałem zatrudnić w projekcie 2 osoby, posiadające umowę o pracę w innych jednostkach naukowych. Osoby te miały wykonać badania korzystając z własnej aparatury w swoich jednostkach. Jak rozumiem jest to niepoprawne? Co w takim wypadku? Powinienem to zaplanować jako podwykonawstwo? Czy takie kluczowe dla mnie osoby mogą widnieć jako personel B+R – pod warunkiem, że będą uczestniczyły wyłącznie w analizie i opracowywaniu wyników uzyskanych w ramach podwykonawstwa, gdzie same prace techniczne będą wykonywać inne osoby?

  Oba rozwiązania są dopuszczone. Osoby zatrudnione w jednostce przy realizacji projektu Lider  wykonują zadania w jednostce. Jeżeli istnieje potrzeba wykonania części prac badawczych poza jednostką – wówczas jest to podwykonawstwo, a podwykonawcą prac nie będą osoby fizyczne, a jednostka w której pracują (podwykonawca zakupi materiały niezbędne do wykonania prac i czy wykorzystuje infrastrukturę).

  1. Czy można wynająć przestrzeń poza terenem uczelni na realizację części badań?

  Tak, koszt wynajmu powierzchni laboratoryjnej może stanowić koszt w ramach kat. Op.

  1. Czy wykonawca (personel B+R) z innej jednostki, zatrudniony w projekcie (na umowę cywilno-prawną)  musi wykonywać wszystkie zadania w jednostce, której realizowany jest projekt? Czy część zadań może wykonać w jednostce w której jest zatrudniony w ramach umowy o pracę? Który zapis dokumentacji konkursowej to określa. 

  Osoby zatrudnione w jednostce (nie ma znaczenia rodzaj umowy) wykonują zadania w jednostce. Jeżeli istnieje potrzeba wykonania części prac badawczych poza jednostką – wówczas jest to podwykonawstwo.

  1. Chciałabym się tylko upewnić, że wszystkie wprowadzone dane i załączniki w systemie LSI są edytowalne do momentu wysłania wniosku, tak?

  Wniosek w systemie LSI pozostaje w całości edytowalny dla Wnioskodawcy do momentu przekazania go do NCBR.  Po przekazaniu do NCBR Wnioskodawca traci możliwość edytowanie wniosku.

  1. Czy w ramach projektu można zaplanować koszty zgłoszenia patentowego - krajowego/w EPO?

  Tak, jest to koszt kategorii Op.

  1. Czy można uwzględnić środki na publikację w ramach otwartego dostępu?

  Tak, jest to koszt kategorii Op.

  1. Czy jest jakiś wzór załącznika „Opis projektu”? Jakie punkty powinny się tam zawrzeć i czy jest jakiś limit stron?

  Nie ma wzoru opisu projektu. Prosimy przygotować załącznik zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, w której znajduje się informacja, że należy przedstawić najważniejsze rezultaty, które Wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Opis projektu obligatoryjnie powinien składać się z następujących części:

  1. Aktualny stan wiedzy - istniejące rozwiązania technologiczne wykorzystywane w praktyce, w Polsce i za granicą;
  2. Charakterystyka problemu;
  3. Cel projektu (minimum 1 strona A4);
  4. Metody badawcze (minimum 2 strona A4);
  5. Wartość naukowa i innowacyjna prac badawczych objętych projektem;
  6. Efekt końcowy (minimum 1 strona A4);
  7. Sposoby upowszechniania wyników i ich transfer np. do gospodarki.

  Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że w systemie jest możliwość jedynie załączenia pliku z opisem projektu (min. 10 i max. 15 stron A4).

  1. Czy podczas realizacji projektu zaplanowanego np. na 15 miesięcy, istnieje szansa w trakcie trwania projektu, na wydłużenie czasu realizacji na dłuższy okres (wg regulaminu max do 36 miesięcy)? Jeśli podczas realizacji wystąpią problemy np. techniczne, niezależne od kierownika oraz B+R.

  Tak, umowa dopuszcza możliwość  dokonywania zmian umowy.

  1. Do kiedy publikacje muszą zostać przyjęte do druku? Czas do końca realizacji projektu jest często nierealny - opublikowanie artykułu to proces trwający zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy, w przypadku artykułów dotyczących późniejszej części projektu ten czas wychodzi poza termin końcowy. W projektach NCN z tego powodu publikacje rozlicza się znacznie po zakończeniu projektu - czy Państwo również przewidują taką opcję?

  Wskaźniki produktu opisują bezpośredni efekt realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi). Są mierzone w trakcie realizacji projektu i obrazują postęp w realizacji projektu i dostarczaniu produktów.

  Jeśli we wniosku o dofinansowanie zawarto wskaźnik Liczba artykułów i innych publikacji naukowych w czasopismach anglojęzycznych o zasięgu międzynarodowym i wysokiej cytowalności (opublikowanych lub złożonych do druku), należy pamiętać, że wskaźnik mierzy liczbę artykułów i innych publikacji naukowych w anglojęzycznych czasopismach naukowych lub w materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (znajdujących się w wykazie czasopism naukowych posiadających współczynnik/wskaźnik wpływu) opatrzonych aparatem naukowym (opublikowanych lub złożonych do druku), które powstały w wyniku realizacji projektu. W informacji nt. osiągnięcia wskaźników należy zliczyć liczbę wszystkich opublikowanych lub złożonych do druku artykułów i publikacji naukowych w czasopismach anglojęzycznych posiadających współczynnik/wskaźnik wpływu, które powstały w wyniku realizacji projektu. Źródłem danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będzie potwierdzenie złożenia do druku lub wykaz publikacji, wskazane w dokumentacji projektowej. Zatem, ww. wskaźnik produktu jest mierzony na podstawie zarówno już opublikowanych artykułów i publikacji jak również złożonych do druku.

  1. Czy kierownik projektu może być związany zawodowo z podmiotem zainteresowanym komercjalizacją np. być współudziałowcem lub nie mieć udziałów, ale być konsultantem (członkiem rady naukowej)? Czy w ramach projektu można prowadzić współpracę naukową z naukowcami, którzy są zatrudnieni w strefie budżetowej, ale są powiązani z podmiotem zainteresowanym komercjalizacją (np. poprzez udziały w firmie)?

   
  Zgodnie z dokumentacją konkursową XIII konkursu LIDER wnioski o dofinansowanie złożone w Programie Lider muszą posiadać potencjał wdrożeniowy/komercjalizacyjny, co jest oceniane w procesie oceny merytorycznej. Wnioskodawca we wniosku o dofinasowanie musi udowodnić/uargumentować, że wynikami realizacji projektu są zainteresowani np. odbiorcy którzy chcą wdrożyć dane rozwiązanie w swojej działalności czy też sprzedawać je dalej. Potencjał wdrożenia jest przedmiotem oceny merytorycznej i może mieć wpływ na liczbę punktów jak i wybór do dofinansowania, jednak regulamin konkursu, jak również wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu nie zawierają przepisów uszczegóławiających wymogi dotyczące wdrożenia wyników projektów oraz wyboru podmiotu, który będzie wdrażał. 
  Zobowiązania Kierownika Projektu zostały określone w § 5 ust. 4. Kierownik Projektu jest zobowiązany:

  1. do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektowych określonych we Wniosku;
  2. przekazywać Centrum Wnioski o płatność oraz Raporty w wyznaczonych terminach;
  3. niezwłocznie informować Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-organizacyjnych w statusie Jednostki, które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu oraz uzyskać zgodę Centrum na wprowadzenie planowanych zmian prawno-organizacyjnych w Jednostce;
  4. niezwłocznie informować Centrum o konieczności dokonania zmian lub uzupełnienia składu osobowego Zespołu badawczego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 pkt 5 Umowy, nie później jednak niż na dzień złożenia raportu rocznego/końcowego;
  5. realizować Projekt zgodnie z Wnioskiem, w tym Opisem Projektu, Harmonogramem wykonania Projektu, Kosztorysem oraz Wykazem aparatury, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Umowy;
  6. dokonać rozpowszechnienia wyników Projektu na warunkach rynkowych;
  7. udzielać Centrum oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom wszelkich żądanych informacji lub dokumentów, dotyczących stanu realizacji Projektu i wydatkowania Finansowania, a także wyników Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
  8. w przypadku wystąpienia, po zawarciu Umowy, przesłanek uniemożliwiających wypłatę Finansowania przez Centrum (aktualizacja wystąpienia tych przesłanek w stosunku do oświadczenia złożonego przed zawarciem Umowy), niezwłocznie złożyć Centrum oświadczenie o wystąpieniu takich przesłanek; obowiązek złożenia ww. oświadczenia ciąży na Kierowniku Projektu począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia doręczenia Centrum przez Kierownika Projektu, Raportu końcowego;
  9. stosować Kodeks etyki pracownika naukowego  w zakresie, w jakim jego normy go dotyczą.”

  Kodeks etyki pracownika naukowego znajduje się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk (https://instytucja.pan.pl/).

  W świetle powyższego, wyżej wskazana kwestia może faktycznie stanowić podstawę do przyjęcia, że w związku z wystąpieniem zależności pomiędzy przyznaniem dodatkowych punktów (za potencjalne zainteresowanie komercjalizacją konkretnego podmiotu) a współpracą Kierownika Projektu z rzeczonym podmiotem – w tym aspekcie występuje raczej rodzaj subiektywnej deklaracji. Brak jest podstaw do zakwalifikowania opisanych wyżej relacji do kategorii konfliktu interesów. Żeby mówić o konflikcie interesów należałoby wskazać przeciwstawne interesy. Niezwykle istotne jest by Kierownik Projektu decydując się na wybór określonego podmiotu jako odbiorcy rezultatu projektu przestrzegał zasad Kodeksu etyki pracownika naukowego.

   

Dokumenty

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.03.2022 15:49 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
LIDER XIII 21.0 11.07.2023 09:00 Maciej Buźniak
LIDER XIII 20.0 28.03.2023 14:00 Maciej Buźniak
LIDER XIII 19.0 29.12.2022 14:52 Maciej Buźniak
LIDER XIII 18.0 02.12.2022 15:54 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 17.0 14.10.2022 13:42 Maciej Buźniak
LIDER XIII 16.0 05.08.2022 15:52 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 15.0 30.06.2022 17:00 Paweł Kęska
LIDER XIII 14.0 27.06.2022 16:26 Paweł Kęska
LIDER XIII 13.0 14.06.2022 10:06 Paweł Kęska
LIDER XIII 12.0 13.06.2022 16:42 Paweł Kęska
LIDER XIII 11.0 10.06.2022 14:52 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 10.0 26.05.2022 09:43 Paweł Kęska
LIDER XIII 9.0 23.05.2022 00:00 Paweł Kęska
LIDER XIII 8.0 20.05.2022 15:14 Paweł Kęska
LIDER XIII 7.0 19.05.2022 12:36 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 6.0 09.05.2022 14:22 Paweł Kęska
LIDER XIII 5.0 12.04.2022 13:53 Paweł Kęska
LIDER XIII 4.0 05.04.2022 15:57 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 3.0 01.04.2022 11:05 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 2.0 30.03.2022 07:45 Szymon Iwańczuk
LIDER XIII 1.0 29.03.2022 15:49 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}