W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostęp do archiwum Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi archiwum wyodrębnione – Archiwum Rady Ministrów, które zapewnia m.in.

  • ewidencję,
  • przechowywanie oraz
  • ochronę dokumentacji przekazanej przez komórki organizacyjne urzędu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)

Zbiory Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sięgają 1945 r.

Zasób archiwalny przechowywany jest w postaci: akt papierowych, skanów, mikrofilmów, mikrofisz.

Archiwum przechowuje dokumentację:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 1997) – akta, mikrofisze
  • Urzędu Rady Ministrów (1952-1996) – akta, mikrofilmy, mikrofisze, skany
  • Prezydium Rady Ministrów (1945-1952) – mikrofilmy, skany
  • Urzędu Służby Cywilnej (1997-2006) – akta

Archiwum Rady Ministrów jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30–16.00.  W tych godzinach można uzyskać informację telefoniczną pod numerami: 22 6947622, 22 6946972,  22 694 6251, 22 694 6433 lub 22 694 6461 (Pracownia Zabezpieczania Zasobu).

Jak zgłosić prośbę o udostępnienie materiałów archiwalnych?

W celu udostępnienia dokumentacji znajdującej się w zasobie ARM powinni Państwo wypełnić formularz zgłoszenia w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych z Archiwum Rady Ministrów i przesłać go na adres Archiwum: archiwum@kprm.gov.pl lub Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3. We wniosku należy wskazać materiały archiwalne lub określić temat oraz okres, którego dotyczą, określić cel wykorzystania materiałów archiwalnych, proponowany sposób ich udostępnienia, a także imię i nazwisko, rodzaj i nr dowodu tożsamości oraz adres do korespondencji osoby ubiegającej się o udostępnienie (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej nieposiadającej osobowości prawnej, imię i nazwisko oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości upoważnionego przedstawiciela (w przypadku jednostek organizacyjnych lub osób prawnych nieposiadających osobowości prawnej). Wniosek może mieć formę pisma (wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub wypełnionego formularza zgłoszenia w sprawie udostępnienia materiałów archiwalnych z Archiwum Rady Ministrów.

Podstawa prawna

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Rady Ministrów reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1161). Na podstawie tego rozporządzenia udostępnianie Państwu materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Rady Ministrów jest odpłatne tylko w przypadku ponoszenia przez Archiwum dodatkowych kosztów związanych z udostępnianiem, w tym w przypadku sporządzania przez Archiwum reprodukcji. Koszt wykonania skanu lub kserokopii czarno-białej jednej strony formatu A4 wynosi 2 zł. W celu uzyskania reprodukcji w postaci kserokopii lub skanu powinni Państwo uregulować opłatę za tę usługę.  Opłatę realizują Państwo na podstawie informacji dotyczącej zamówienia wykonania reprodukcji materiału archiwalnego lub poszukiwania informacji zawartych w materiałach archiwalnych opracowanej przez pracowników Archiwum  na podstawie Państwa zgłoszenia. Informacja ta jest przekazywana Państwu przez pracownika Archiwum w trakcie realizacji zgłoszenia.  Przepisy tego rozporządzenia przewidują również możliwość osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami archiwalnymi lub ich kopiami, przechowywanymi w zasobie archiwów wyodrębnionych, a korzystanie w powyższy sposób z materiałów archiwalnych w siedzibie Archiwum jest bezpłatne.

Pomoc dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, kontaktując się z pracownikami Archiwum, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM-Polski System Języka Migowego, SJM-System Języka Migowego). Aby skorzystać z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona musi każdorazowo zgłosić ten fakt – drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty – na co najmniej jeden dzień przed planowaną wizytą. Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową musi być zgłoszone na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. W obu przypadkach decyduje data wpływu zgłoszenia do Kancelarii.

W celu umożliwienia zapewnienia właściwej organizacji ze strony urzędu uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku o udostępnienie materiałów archiwalnych Archiwum Rady Ministrów formularza zgłoszeniowego osoby przybranej lub/i zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową.

Adres e-mail: archiwum@kprm.gov.pl  

Adres do korespondencji:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
Siedziba Archiwum Rady Ministrów:
ul. Sulkiewicza 14 (wejście od ul. Belwederskiej 46/50)
00-758 Warszawa

Materiały

Zgłoszenie udostępnienia materiałów z archiwum KPRM
zgłoszenie​_udostępnianie​_materiałów​_z​_archiwum​_KPRM.docx 0.07MB
Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową
Zgłoszenie​_zapotrzebowania​_na​_uslugę​_tłumaczeniową.docx 0.01MB
Zgłoszenie osoby przybranej
Zgłoszenie​_osoby​_przybranej.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.08.2020 10:47 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Halina Myśliwiec, Biuro Dyrektora Generalnego KPRM
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 9.0 27.10.2022 15:28 Agnieszka Kowalska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 8.0 11.01.2022 10:31 Beata Żmijewska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 7.0 21.07.2021 10:11 Beata Żmijewska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 6.0 12.03.2021 07:20 Beata Żmijewska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 5.0 11.03.2021 14:33 Beata Żmijewska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 4.0 11.03.2021 14:04 Agnieszka Kowalska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 3.0 11.03.2021 07:29 Beata Żmijewska
Dostęp do archiwum Rady Ministrów 2.0 09.10.2020 12:41 Adam Nowakowski
Dostęp do archiwum 1.0 20.08.2020 10:47 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}