W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dostęp do informacji

Informacją publiczną, zgodnie z polskim prawem, jest każda informacja o sprawach publicznych. Stanowi ją więc każda wiadomość wytworzona przez władze publiczne, osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Prawo do informacji publicznej może podlegać pewnym ograniczeniom w zakresie informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa, prywatność osób fizycznych i tajemnice przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu – prawo to gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 61). Zasady i tryb udostępniania i ponownego wykorzystywania Informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. poz. 68).

Tryby udostępniania

  • Tryb bezwnioskowy (udostępnianie aktywne i bezpośrednie) 

Dostęp do informacji publicznej będącej w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu realizowany jest niezwłocznie w trybie bezwnioskowym za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej oraz w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych. 

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu dostępny jest przez całą dobę umożliwiając szybki i łatwy dostęp do informacji oraz danych za pomocą internetu i bez konieczności wizyty w urzędzie. Ponadto Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiera narzędzia umożliwiające wyszukiwanie, drukowanie i kopiowanie żądanych informacji oraz odnośniki do Biuletynu Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Udostępnienie informacji publicznej poprzez wyłożenie lub wywieszenie odbywa się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu - budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zapewnia możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruku lub przesłania albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji. Ponadto istnieje możliwość udostępnienia informacji w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku – dotyczy to informacji publicznej, która może być udostępniona niezwłocznie (niewymagającej wcześniejszego wyszukania i przygotowania).

  • Tryb wnioskowy (udostępnianie na wniosek)

Informacje publiczne, nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, udostępnia się na pisemny wniosek. Wniosek musi w sposób precyzyjny określać zakres interesujących informacji, sposób i formę udzielenia odpowiedzi, a także dane kontaktowe, na które należy przesłać wnioskowane informacje (adres pocztowy, e-mail lub faks).

Wniosek można przesłać pocztą/kurierem na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl lub na skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu za pomocą platformy ePUAP. Wniosek skierowany za pomocą poczty elektronicznej nie musi być opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Osoba wnioskująca o udostępnienie informacji publicznej nie musi wykazywać interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje w sposób i w formie określonej przez wnioskodawcę we wniosku, chyba, że uniemożliwiają to środki techniczne jakimi dysponuje urząd. W takim przypadku wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem wraz ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie żądana informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone.

W przypadku, gdy organ administracji nie posiada wnioskowanej informacji, zawiadamia o tym wnioskodawcę, wskazując organ, do którego należy się zwrócić w celu jej uzyskania.

Terminy

Udostępnianie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia / wpłynięcia wniosku do urzędu. Jeżeli żądana informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie o nowym terminie udostępnienia oraz o przyczynach jego wydłużenia. Jednakże ostateczny termin udostępnienia informacji publicznej nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia / wpłynięcia wniosku do urzędu.

Opłaty

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne. Wyjątkiem jest udostępnienie informacji publicznej na wniosek, w wyniku którego organ administracji musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji do formy wskazanej we wniosku. W sytuacji takiej organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Opłata ta musi za każdym razem odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom udostępnienia informacji publicznej – w przypadku udostępniania informacji publicznej nie stosuje się stawek zryczałtowanych.

W przypadku konieczności naliczenia opłaty, organ administracji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o jej wysokości. Od tego momentu wnioskodawca ma 14 dni, licząc od dnia powiadomienia, na ewentualną zmianę wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji lub jego wycofanie. Po upływie wspomnianych 14 dni, następuje udostępnienie informacji, chyba że wnioskodawca wcześniej zmienił sposób lub formę udostępnienia albo wycofał wniosek.

Odmowa i tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. W tym zakresie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Przy czym, uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję odmowną.

Od decyzji odmownej przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dodatkowe informacje o procedurze udostępniania informacji publicznej znajdują się w cytowanych przepisach, w zakładce „Ponowne wykorzystanie informacji” , a także w przewodniku Zarządzanie informacją o środowisku.

Zarządzanie informacją o środowisku. Przewodnik

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 10:33 Michał Słabicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Słabicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do informacji 2.0 26.06.2022 21:28 Michał Słabicki
Dostęp do informacji 1.0 18.11.2021 10:33 Michał Słabicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}