W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wymagania formalne wniosku o udostępnienie informacji

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Organizacyjno-Prawny
Zadanie Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy

Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek.
Wniosek powinien zawierać:
– dane wnioskodawcy
– adres wnioskodawcy
– zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca)
– odręczny podpis.
Wniosek nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej

Forma załatwienia sprawy Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:
– ustne przekazanie informacji
– wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu
– sporządzenie kopii/skanu dokumentów lub danych
– przesłanie kopii/skanów dokumentów lub danych przez organ
Miejsce złożenia dokumentów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel.: 61 639 64 00
fax: 61 639 64 47
e-mail: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl
Opłata

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:
– przekazanie informacji nastąpiło ustnie
– informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:
– informacji należało wyszukać 
– sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
– przesłano wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.
Stawki opłat za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
Opłatę uiszcza się po jej ustaleniu na rachunek bankowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w NBP O/O Poznań
41 1010 1469 0004 0422 3100 0000, z tytułem przelewu: „opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, znak sprawy:”

Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi / inne informacji Organ administracji na podstawie art. 16-20 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, może w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie

Materiały

Wniosek - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
wniosek​_RDOS-Poznan​_informacja​_o​_srodowisku​_icon.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}