W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ład korporacyjny

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym  wprowadziły model wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa sankcjonujący szczególną rolę Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym Prezes Rady Ministrów koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Jednocześnie na podstawie art. 7 ust. 3 ww. ustawy Prezes Rady Ministrów może określać zasady nadzoru właścicielskiego oraz dobre praktyki, w szczególności w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów, skierowane do podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów może również określać dobre praktyki w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz  sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Mając na względzie powyższe opracowano dokumenty, których celem jest ujednolicenie sposobu wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, w ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego przez członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dokument Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa:

 • definiuje cele nadzoru właścicielskiego oraz sposoby ich osiągnięcia,
 • opisuje kompetencje, procedury i kryteria doboru, zasady wynagradzania członków oraz organizację i ocenę pracy organu nadzorczego/pełnomocnika wspólnika,
 • przedstawia procedury i kryteria doboru oraz zasady wynagradzania, jak również kontrolę i ocenę pracy organu zarządzającego,
 • opisuje sposób monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz społecznej spółek z udziałem Skarbu Państwa, z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI),
 • przedstawia sposób nadzorowania grup kapitałowych,
 • proponuje wzorcową umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Drugi prezentowany dokument to Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, który prezentuje nowy model zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa oparty na założeniu, iż:

 • zbycie majątku państwowego może nastąpić jedynie w uzasadnionych sytuacjach i przy zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa – akcje/udziały należące do Skarbu Państwa mogą być zbywane przez podmioty uprawnione do wykonywania prawa z tych akcji/udziałów wyłącznie za zgodą Rady Ministrów, która określa również tryb ich zbycia,
 • Rada Ministrów dokonuje oceny zasadności zbycia akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w oparciu o wniosek dotyczący konkretnej spółki – wniosek wymaga przedstawienia dokumentów określających: opis procedury wyłaniania nabywcy, w tym proponowany tryb zbycia; wycenę sporządzoną przynajmniej dwiema metodami; cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zapłaty; projekt umowy; uzasadnienie odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia.

Przy opracowaniu Kierunków polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa wzięto również pod uwagę, że wśród kilkuset spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej znajduje się wiele podmiotów z mniejszościowym, bądź wręcz śladowym udziałem Skarbu Państwa, w których koszty związane z zaangażowaniem w nadzór właścicielski mogą być niewspółmierne w stosunku do osiąganych korzyści.

Dokument Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa zawiera uregulowania dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Dokument ten jest kierowany do rad nadzorczych lub pełnomocników wspólnika oraz zarządów spółek i stanowi wyraz oczekiwań Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Dokumenty Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz lata poprzednie zostały sporządzone celem ujednolicenia sposobu przedstawiania danych i opracowywania dokumentów oraz stanowią pomoc w sporządzeniu przez spółki w sposób przejrzysty i porównywalny dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Dokumenty do pobrania

Zasady:

pliki w formacie pdf

pliki w formacie docx

Wytyczne:

pliki w formacie pdf

pliki w formacie docx

Sprawozdawczość

Informacja w sprawie terminów przedkładania i zatwierdzania dokumentacji sprawozdawczej spółek z udziałem Skarbu Państwa za rok 2019 w związku z sytuacją pandemii koronawirusa (docx 0.01MB)

Informacja w sprawie terminów przedkładania i zatwierdzania dokumentacji sprawozdawczej spółek z udziałem Skarbu Państwa za rok 2020 w związku z sytuacją pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 (docx 0.02MB)

Informacja w sprawie terminów przedkładania i zatwierdzania dokumentacji sprawozdawczej spółek z udziałem Skarbu Państwa za rok 2021 w związku z sytuacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (docx 0.02MB)

Monitorowanie sytuacji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa odbywa się na podstawie informacji zebranych w formie ankiet kwartalnych oraz sprawozdań zgodnych ze wzorem F-01, a także zatwierdzonych przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników rocznych sprawozdań finansowych. W spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa proces ten realizowany jest na podstawie informacji pozyskanych zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacje o nadzorowanych spółkach gromadzone są przez członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, którym Rada Ministrów przekazała wykonywanie praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w Zintegrowanym Systemie Informatycznym (elektroniczna baza danych) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Baza gromadzi informacje z następujących podmiotów:

 • jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
 • spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa,
 • spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

Zbieranie informacji o podmiotach odbywa się w formie ankiety. Odpowiednie wzory ankiet wraz z generatorem plików oraz instrukcje wypełniania udostępnione są nadzorowanym podmiotom oraz reprezentantom Skarbu Państwa w radach nadzorczych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu łączy internetowych.

W celu otrzymania wzoru ankiety wraz z generatorem plików oraz instrukcją wypełniania należy skontaktować się z pracownikiem Departamentu Nadzoru podmiotu wykonującego prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa, prowadzącym sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego nad danym podmiotem.

Obowiązek przekazywania informacji spoczywa na:

 • w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej,
 • spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej,
 • spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, na reprezentantach Skarbu Państwa w radzie nadzorczej.

Terminy przesyłania informacji kwartalnych:

 • Informacje o podmiotach nadzorowanych zbierane są co kwartał.
 • Osoby zobowiązane do przekazywania informacji o nadzorowanych podmiotach przesyłają ankiety najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Ankieta za IV kwartał nadsyłana jest do dnia 15 lutego następnego roku.
{"register":{"columns":[]}}