W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak załatwić sprawę?

Aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie zapisów ww. dokumentu urząd zobowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach wyjątkowo skomplikowanych, w ciągu dwóch miesięcy. Niekiedy terminy te, mogą zostać przekroczone, szczególnie gdy opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od urzędu. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie zainteresowanego, z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Wszystkie sprawy zgłaszane do urzędu załatwiane są przez wydziały merytoryczne. Pisma wpływające rejestrowane są w kancelarii ogólnej, a z obowiązku tego wykluczone są jedynie różnego rodzaju oferty, foldery reklamowe itp.

Procedury załatwiania spraw, opisano w kartach, uporządkowanych tematycznie. Zawierają one w szczególności informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia danej sprawy, opłat, miejsca złożenia i odbioru dokumentów, terminu udzielenia odpowiedzi oraz podstawy prawnej. Do kart załączono również pliki zawierające ww. dokumenty (wymagane dla załatwienia danej sprawy), które należy wydrukować, wypełnić i złożyć.

Sprawy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, m.in. uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania, itp.

 1. Wniosek o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 (projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) oraz w art. 46 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 2. Wniosek o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dla projektów dokumentów innych niż wymienione w art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
 3. Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektów dokumentów
 4. Wniosek w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 5. Wniosek o zaopiniowanie projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie na użytek rolny lasu niestanowiącego własności skarbu państwa
 7. Uzgodnienie bądź odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
 8. Opinia co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla planowanego przedsięwzięcia
 9. Wniosek w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
 10. Zgłoszenie konieczności realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń i zezwoleń na terenach zamkniętych

 1. Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów
 2. Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

Sprawy dotyczące ochrony przyrody, m.in.: wniosek o odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, zezwolenie na wykonanie czynności podlegających zakazom  w stosunku do gatunków objętych ochroną, zezwolenie na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, zaświadczeń dotyczących zalesienia gruntów

 1. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 - załącznik 1B
 2. Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących oraz do innych niż dziko występujących zwierząt objętych ochroną
 3. Zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwo od zakazów w stosunku do dziko występujących oraz do innych niż dziko występujących roślin lub grzybów objętych ochroną
 4. Uzgodnienie decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej
 5. Zezwolenie na odstępstwo od zakazów w rezerwacie przyrody
 6. Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
 7. Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia stanowiska dokumentacyjnego
 8. Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia użytku ekologicznego
 9. Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia pomnika przyrody
 10. Zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi
 11. Zezwolenie na wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski
 12. Ustalenie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową
 13. Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na czynności podlegające ograniczeniom w strefach ochrony miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową
 14. Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia bądź znalezienia martwego lub rannego dziko występującego zwierzęcia objętego ochroną ścisłą oraz wydry
 15. Zgłoszenie prowadzenia działań na podst. art. 118 ustawy o ochronie przyrody

Sprawy dotyczące zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, m.in. uzgodnienie warunków rekultywacji zanieczyszczonej ziemi, przeprowadzenia działań naprawczych, zgłoszenie szkody w środowisku

 1. Zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku przez osobę inną niż odpowiedzialny podmiot korzystający ze środowiska
 2. Zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku przez podmiot korzystający ze środowiska
 3. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji dla historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 4. Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w wodach
 5. Wniosek o uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w powierzchni ziemi

Sprawy z zakresu dostępu do informacji

 1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2021 11:20 Michał Słabicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Słabicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak załatwić sprawę? 18.0 17.01.2023 11:21 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 17.0 31.01.2022 15:01 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 16.0 18.11.2021 13:25 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 15.0 18.11.2021 12:30 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 14.0 18.11.2021 12:29 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 13.0 18.11.2021 12:27 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 12.0 18.11.2021 11:51 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 11.0 18.11.2021 11:41 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 10.0 18.11.2021 11:38 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 9.0 18.11.2021 11:37 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 8.0 18.11.2021 11:35 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 7.0 18.11.2021 11:34 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 6.0 18.11.2021 11:30 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 5.0 18.11.2021 11:28 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 4.0 18.11.2021 11:24 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 3.0 18.11.2021 11:23 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 2.0 18.11.2021 11:21 Michał Słabicki
Jak załatwić sprawę? 1.0 18.11.2021 11:20 Michał Słabicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}