Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nabór na 2019 rok

Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez rozwój infrastruktury drogowej zwiększa się dostępność komunikacyjną w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym oraz obszarów wiejskich.

Konieczność zdynamizowania rozwoju gospodarczego Polski wymusza w sposób bezpośredni rozwój infrastruktury drogowej, gdyż stan tej infrastruktury jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny danego regionu, jest również jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Niniejszy Program jest kolejnym programem w sektorze infrastruktury dróg lokalnych.

Został ustanowiony uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zmienionej uchwałą Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Celem, do którego dąży minister właściwy do spraw transportu poprzez realizację Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. Niniejszy cel jest systematycznie osiągany poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019, zgodnie z zasadami opisanymi w Programie wynosić będzie 3,5 mld zł.

Ramy instytucjonalne:

  • zarządza (nadzoruje i koordynuje) - minister właściwy do spraw transportu,
  • realizacja - wojewodowie,
  • wybór wniosków – wojewoda przy pomocy komisji, w skład której wchodzi sześciu członków, wybieranych zgodnie z zasadami Programu.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w uchwałach Rady Ministrów Nr: 154/2015, 159/2016, 120/2017 oraz 188/2017.

pdf Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

4.81MB

pdf Uchwała Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

1.57MB

pdf Uchwała Nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

3.79MB

pdf Uchwała RM nr 188/2017 z 5 grudnia 2017 r.

0.87MB

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu

  • „kryterium techniczne” - znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - skala ocen od 0 do 12 punktów;
  • „kryterium sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej - skala ocen od 0 do 7 punktów;
  • „kryterium dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do nieruchomości, na których są realizowane inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych, do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego - skala ocen od 0 do 10 punktów;
  • „kryterium dochodowe” - poziom dochodów własnych wnioskodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wpłaty danej jednostki z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 przywołanej ustawy i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej w stosunku do średniego dochodu własnego (uwzględniającego sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej) jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie - skala ocen od 0 do 8 punktów;
  • „kryterium kontynuacji ciągu” - kontynuację zadania - skala ocen od 0 do 2 punktów;
  • „kryterium brd” - wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości - skala ocen od 0 do 3 punktów”.

Kryteria wyboru wniosków określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 740 i 1534):

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 740)

0.12MB

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1534)

0.24MB

Objęte Programem zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i powiatowych wykonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności zaś z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dostępne dokumenty:

xlsx Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”

0.06MB

xlsx Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”

0.08MB

docx Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

0.23MB

docx Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej

0.04MB

docx Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie

0.08MB

docx Wzór karty oceny formalnej

0.03MB

XLSX Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”

0.03MB

XLSX Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”

0.03MB

xlsx Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania

0.02MB

docx Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie

0.02MB

docx Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie

0.02MB

Przedsięwzięcia współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w poszczególnych województwach w 2018 roku:

pdf województwo dolnośląskie

3.11MB

pdf województwo dolnośląskie lista zmieniona nr 1

0.33MB

pdf województwo dolnośląskie lista zmieniona nr 2

2.27MB

pdf województwo dolnośląskie lista zmieniona nr 3

0.14MB

pdf województwo kujawsko-pomorskie

3.58MB

pdf województwo kujawsko-pomorskie lista zmieniona nr 1

0.35MB

pdf województwo kujawsko-pomorskie lista zmieniona nr 2

0.34MB

pdf województwo kujawsko-pomorskie lista zmieniona nr 2 korekta

2.58MB

pdf województwo lubelskie

4.49MB

pdf województwo lubelskie lista zmieniona nr 1

1.49MB

pdf województwo lubelskie lista zmieniona nr 2

0.38MB

pdf województwo lubelskie lista zmieniona nr 3

0.38MB

pdf województwo lubuskie

0.43MB

pdf województwo lubuskie lista zmieniona nr 1

0.28MB

pdf województwo lubuskie lista zmieniona nr 2

0.28MB

pdf województwo lubuskie lista zmieniona nr 3

0.28MB

pdf województwo łódzkie

3.32MB

pdf województwo łódzkie lista zmieniona nr 1

0.3MB

pdf województwo łódzkie lista zmieniona nr 2

1.44MB

pdf województwo łódzkie lista zmieniona nr 3

0.29MB

pdf województwo małopolskie

3.04MB

pdf województwo małopolskie lista zmieniona nr 1

0.27MB

pdf województwo małopolskie lista zmieniona nr 2

0.28MB

pdf województwo mazowieckie

5.33MB

pdf województwo mazowieckie lista zmieniona nr 1

0.4MB

pdf województwo mazowieckie lista zmieniona nr 2

0.41MB

pdf województwo mazowieckie lista zmieniona nr 3

0.4MB

pdf województwo opolskie

2.05MB

pdf województwo opolskie lista zmieniona nr 2

1.49MB

pdf województwo opolskie lista zmieniona nr 3

1.66MB

pdf województwo opolskie lista zmieniona nr 4

0.38MB

pdf województwo opolskie lista zmieniona nr 5

0.48MB

pdf województwo podkarpackie

3.71MB

pdf województwo podkarpackie lista zmieniona nr 1

0.34MB

pdf województwo podkarpackie lista zmieniona nr 2

0.43MB

pdf województwo podkarpackie lista zmieniona nr 3

0.56MB

pdf województwo podkarpackie lista zmieniona nr 4

2.94MB

pdf województwo podlaskie

3.3MB

pdf województwo podlaskie lista zmieniona nr 1

4.37MB

pdf województwo podlaskie lista zmieniona nr 2

0.36MB

pdf województwo podlaskie lista zmieniona nr 3

0.45MB

pdf województwo podlaskie lista zmieniona nr 4

2.39MB

pdf województwo podlaskie lista zmieniona nr 5

3.04MB

pdf województwo podlaskie lista zmieniona nr 6

3.02MB

pdf województwo pomorskie

2.87MB

pdf województwo pomorskie lista zmieniona nr 1

0.2MB

pdf województwo śląskie

2.24MB

pdf województwo śląskie lista zmieniona nr 1

0.19MB

pdf województwo śląskie lista zmieniona nr 2

1.74MB

pdf województwo śląskie lista zmieniona nr 3

1.75MB

pdf województwo świętokrzyskie

4.19MB

pdf województwo świętokrzyskie lista zmieniona nr 1

2.6MB

pdf województwo świętokrzyskie lista zmieniona nr 2

0.34MB

pdf województwo świętokrzyskie lista zmieniona nr 3

0.55MB

pdf województwo świętokrzyskie lista zmieniona nr 4

0.42MB

pdf województwo warmińsko-mazurskie

3.92MB

pdf województwo warmińsko-mazurskie lista zmieniona nr 1

1.82MB

pdf województwo warmińsko-mazurskie lista zmieniona nr 2

0.41MB

pdf województwo warmińsko-mazurskie lista zmieniona nr 3

3.26MB

pdf województwo wielkopolskie

3.37MB

pdf województwo wielkopolskie lista zmieniona nr 1

3.06MB

pdf województwo wielkopolskie lista zmieniona nr 2

0.33MB

pdf województwo wielkopolskie lista zmieniona nr 3

1.59MB

pdf województwo wielkopolskie lista zmieniona nr 4

1.73MB

pdf województwo zachodniopomorskie

0.24MB

pdf województwo zachodniopomorskie lista zmieniona nr 1

0.11MB

pdf województwo zachodniopomorskie lista zmieniona nr 2

0.19MB

pdf województwo zachodniopomorskie lista zmieniona nr 3

0.86MB

pdf województwo zachodniopomorskie lista zmieniona nr 4

0.04MB

docx plik opisowy Nabór wniosków na 2018 rok

0.01MB

Nabory w poprzednich edycjach

Nabór wniosków na 2016 rok

Nabór wniosków na 2017 rok