W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nabór na 2019 rok

Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez rozwój infrastruktury drogowej zwiększa się dostępność komunikacyjną w całym kraju, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym oraz obszarów wiejskich.

Konieczność zdynamizowania rozwoju gospodarczego Polski wymusza w sposób bezpośredni rozwój infrastruktury drogowej, gdyż stan tej infrastruktury jest kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost ekonomiczny danego regionu, jest również jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Niniejszy Program jest kolejnym programem w sektorze infrastruktury dróg lokalnych.

Został ustanowiony uchwałą Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, zmienionej uchwałą Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Celem, do którego dąży minister właściwy do spraw transportu poprzez realizację Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej. Niniejszy cel jest systematycznie osiągany poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019, zgodnie z zasadami opisanymi w Programie wynosić będzie 3,5 mld zł.

Ramy instytucjonalne:

  • zarządza (nadzoruje i koordynuje) - minister właściwy do spraw transportu,
  • realizacja - wojewodowie,
  • wybór wniosków – wojewoda przy pomocy komisji, w skład której wchodzi sześciu członków, wybieranych zgodnie z zasadami Programu.

Szczegółowe kwestie dotyczące przyznawania dofinansowania, składania wniosków, ich oceny, wskazania organów właściwych do ich oceny, udziału jednostki samorządu terytorialnego w kosztach oraz rozliczeń dotacji znajdują się w uchwałach Rady Ministrów Nr: 154/2015, 159/2016, 120/2017 oraz 188/2017.

Materiały

Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
RM11115715posuchwnr154z2015rProgramgmipowiatinfrastrukturydrogowej20162019.pdf 4.81MB
Uchwała Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
RM11116516obieguchwnr159RMz2016rzmprogramuinfrastrukturadrogowa20162019.pdf 1.57MB
Uchwała Nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r.
RM11112217obieguchwnr120RMz2017rzmProgramrozwojuinfrastrukturydrogowej20162019.pdf 3.79MB
Uchwała RM nr 188/2017 z 5 grudnia 2017 r.
uchwała​_nr​_188​_2017​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_5​_grudnia​_2017​_r.pdf 0.87MB

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu

  • „kryterium techniczne” - znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego - skala ocen od 0 do 12 punktów;
  • „kryterium sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności czasowej na obszarach o najwyższym wskaźniku peryferyjności czasowej - skala ocen od 0 do 7 punktów;
  • „kryterium dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do nieruchomości, na których są realizowane inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych, do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego - skala ocen od 0 do 10 punktów;
  • „kryterium dochodowe” - poziom dochodów własnych wnioskodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszony o wpłaty danej jednostki z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 przywołanej ustawy i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego części wyrównawcze i równoważące subwencji ogólnej w stosunku do średniego dochodu własnego (uwzględniającego sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej) jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w danym województwie - skala ocen od 0 do 8 punktów;
  • „kryterium kontynuacji ciągu” - kontynuację zadania - skala ocen od 0 do 2 punktów;
  • „kryterium brd” - wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości - skala ocen od 0 do 3 punktów”.

Kryteria wyboru wniosków określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 740 i 1534):

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 740)
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrówz​_dnia​_27​_marca​_2009​_r​_w​_sprawie​_udzielania​_dotacji​_celowych​_dla​_jednostek​_samorządu​_terytorialnego​_na​_przebudowę,​_budowę​_lub​_remonty​_dróg​_powiatowych​_i​_gminnych.pdf 0.12MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1534)
Rozpo​_RM​_zdn​_26072018​_ws​_udzielenia​_dotacji​_celowych​_dla​_jst.pdf 0.24MB

Objęte Programem zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i powiatowych wykonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności zaś z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Dostępne dokumenty:

Materiały

Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK”
1​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_R-Wniosek.xlsx 0.06MB
Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK”
2​_Wzór​_wniosku​_o​_dofinansowanie​_PRBWniosek.xlsx 0.08MB
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3​_Instrukcja​_wypeniania​_wniosku​_o​_dofinansowanie.docx 0.23MB
Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej
4​_Zakres​_informacji​_na​_tablicy​_informacyjn.docx 0.04MB
Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie
5​_Instrukcja​_oceny​_przez​_Komisję​_wniosków.docx 0.08MB
Wzór karty oceny formalnej
6​_Karta​_oceny​_formalnej.docx 0.03MB
Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB”
7​_Karta​_oceny​_merytorycznejPRB.XLSX 0.03MB
Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R”
8​_Karta​_oceny​_merytorycznejR.XLSX 0.03MB
Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania
9​_Zbiorcza​_karta​_oceny​_merytorycznej.xlsx 0.02MB
Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie
10​_Wzór​_wstępnej​_ostatecznej​_listy​_rankingowej.docx 0.02MB
Wzór wstępnej / ostatecznej listy rankingowej ponadlimitowych wniosków o dofinansowanie
11​_Wzór​_wstępnej​_ostatecznej​_Listy​_ponadlimitowych​_wniosków.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}