W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyska 12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email IOD@mf.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

  • pobór i zwrot podatków i ceł oraz egzekucja należności Skarbu Państwa;
  • kontrola obrotu towarowego z zagranicą;
  • zwalczanie przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu;

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • prawo żądania ich sprostowania
  • ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 14:53 administrator gov.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Wójcik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 1.2 25.04.2019 11:34 Paulina Pawlik
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 1.1 20.02.2019 14:57 administrator gov.pl
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 1.0 20.02.2019 14:53 administrator gov.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}