Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Finansów, mający siedzibę w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyska 12.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Minister Finansów wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail IOD@mf.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • prawo żądania ich sprostowania
  • ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria.
  • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

PDF Porozumienie organów KAS

1.82MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.02.2019 13:29
Osoba publikująca: Michał Dziwota
Zmodyfikowano: 01.07.2019 11:55
Osoba modyfikująca: Henryk Gryz
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marcin Wójcik
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną 1.0 20.02.2019 13:29 administrator gov.pl Michał Dziwota
Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną 1.1 20.02.2019 13:33 administrator gov.pl Michał Dziwota
Klauzula przetwarzania danych osobowych Ministra Finansów 1.2 20.02.2019 15:02 administrator gov.pl administrator gov.pl
Klauzula przetwarzania danych osobowych Ministra Finansów 1.3 20.02.2019 18:20 administrator gov.pl Anna Madziar
Klauzula przetwarzania danych osobowych Ministra Finansów 1.4 01.07.2019 11:48 Henryk Gryz Anna Madziar
Klauzula przetwarzania danych osobowych Ministra Finansów 1.5 01.07.2019 11:53 Henryk Gryz Anna Madziar
Klauzula przetwarzania danych osobowych Ministra Finansów 1.6 01.07.2019 11:55 Henryk Gryz Anna Madziar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP