W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wnioski i skargi

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Umożliwiamy również bezpośrednią obsługę w urzędzie. Do odwołania

 przy jednym stanowisku obsługi może przebywać tylko jedna osoba.

W celu umówienia terminu i godziny wizyty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

(22) 694 44 81

Przebywając w budynku należy zakryć nos i usta.

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Dział VIII Skargi i wnioski

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46)

 • w Ministerstwie Finansów kwestię składania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 207)

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów, organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Finansów albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Ministerstwa Finansów lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Jak złożyć skargę lub wniosek

Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres: Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12,

 • złożyć osobiście na Dziennik Podawczy w godz. 8.15 – 16.15, znajdujący się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie,

 • złożyć ustnie do protokołu w Ministerstwie Finansów, przy ul. Świętokrzyskiej 12 we wszystkie dni powszednie w godzinach pracy urzędu - od 8.15 do 16.15, a w środy od 8.15 do 18.00, 

 • przesłać faksem pod nr (22) 694-39-59,

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres:  kancelaria@mf.gov.pl              

 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;

Ważne!

Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.

 W sprawach skarg i wniosków petenci przyjmowani są codziennie w godzinach 8.15-16.15 oraz w środy w godzinach 8.15-18.00.

Członkowie Kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im obowiązków, określonych zarządzeniem Ministra w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa przyjmują po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z wniesionymi do Ministerstwa Finansów skargami, wnioskami i petycjami

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916.

2. Minister Finansów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres e- mail: IOD@mf.gov.pl.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46) oraz  ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi wniosku lub petycji.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:

 • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.

8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane podane przez osobę składającą skargę, wniosek lub petycję do Ministerstwa Finansów.

9.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Materiały

Sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć obywateli w Ministerstwie Finansów w 2021 r.
Sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć obywateli w Ministerstwie Finansów w 2021 r. .pdf 10.02MB
Sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć obywateli w Ministerstwie Finansów w 2020 r.
SPRAWOZDANIE​_-​_skargi​_wnioski​_w​_2020​_r​_zaakceptowane.pdf 0.73MB
Sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów w 2019 roku.
Sprawozdanie​_z​_rozpatrzonych​_skarg​_i​_wniosków​_oraz​_przyjęć​_obywateli​_w​_MF​_i​_RF​_w​_2019​_r.pdf 0.70MB
Sprawozdanie z rozpatrzonych skarg i wniosków oraz przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach organizacyjnych podleglych Ministrowi Finans6w w 2018 r.
SPRAWOZDANIE​_2018​_-​_skan​_z​_podpisem​_z​_Ministra.pdf 2.45MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2019 12:54 Justyna Gąsiorowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Gąsiorowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wnioski i skargi 18.0 20.04.2022 11:57 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 17.0 29.03.2022 13:57 Przemysław Skiba
Wnioski i skargi 16.0 10.11.2021 14:11 Przemysław Skiba
Wnioski i skargi 15.0 22.07.2021 09:27 Przemysław Skiba
Wnioski i skargi 14.0 22.07.2021 09:13 Przemysław Skiba
Wnioski i skargi 13.0 04.05.2021 09:22 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 12.0 07.04.2021 11:00 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 11.0 03.11.2020 09:22 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 10.0 03.11.2020 09:10 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 9.0 27.10.2020 09:16 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 8.0 22.10.2020 10:16 Iwona Bogucka
Wnioski i skargi 7.0 22.09.2020 15:47 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 6.0 29.05.2020 14:08 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 5.0 02.04.2020 08:08 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 4.0 02.04.2020 08:00 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 3.0 28.02.2020 14:28 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 2.2 02.07.2019 13:37 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 2.1 10.06.2019 11:23 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 2.0 05.06.2019 14:44 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.9 30.05.2019 14:08 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.8 30.05.2019 14:02 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.7 30.05.2019 13:59 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.6 30.05.2019 13:57 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.5 03.04.2019 10:07 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.4 03.04.2019 10:01 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.3 03.04.2019 10:00 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.2 01.03.2019 10:16 Justyna Gąsiorowska
Wnioski i skargi 1.1 20.02.2019 15:52 Anna Madziar
Wnioski i skargi 1.0 01.02.2019 12:54 Justyna Gąsiorowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}