W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Poręczenia i gwarancje

Tekst omawia główne zagadnienia dotyczące poręczeń i gwarancji udzielanych przez:

 1. Skarb Państwa,
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
 3. niektóre osoby prawne.

Poręczenia i gwarancje, o których mowa w punktach 1 i 2, stanowią jedyne dopuszczalne formy, w jakich organy państwa oraz BGK, w zakresie określonym ustawą, mogą ustanawiać, w drodze umowy, odpowiedzialność majątkową Skarbu Państwa za zobowiązania innych podmiotów.

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa

Rodzaje zobowiązań gwarantowanych przez Skarb Państwa

Na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach (1) Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji:
 • spłaty kredytów,
 • wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,
 • wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji,
 • poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe.

Podmioty udzielające poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela poręczenia lub gwarancji, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000 EUR i do równowartości 30.000.000 EUR, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  • poręczenie lub gwarancja są udzielane za wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu rynkowemu,
  • poręczenie lub gwarancja są udzielane do wysokości 60% (tj. 60% pozostającej do spłaty kwoty zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 60% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym zobowiązaniem).
 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych (Minister Finansów) udziela poręczenia lub gwarancji powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000 EUR i do równowartości 30.000.000 EUR, w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 1.
 3. Rada Ministrów udziela poręczenia lub gwarancji, jeżeli kwota poręczenia lub gwarancji przekracza równowartość 30.000.000 EUR.

Przy czym, Rada Ministrów lub Minister Finansów mogą udzielać poręczenia lub gwarancji do wysokości 50% (tj. 50% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 50% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem).

Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości wyższej niż określona powyżej w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Cel finansowania objętego poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa

Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub środków pochodzących z emisji obligacji na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających: 
 • rozwój lub utrzymanie infrastruktury,
 • rozwój eksportu dóbr i usług,
 • ochronę środowiska,
 • tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy regionalnej,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • restrukturyzację przedsiębiorstw.
Poręczenie lub gwarancja mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub środków pochodzących z emisji obligacji na:
 • finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na wykonanie dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10.000.000 EUR;
 • zasilenie funduszy utworzonych w BGK na mocy odrębnych ustaw - z tym, że środki przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze źródeł innych niż budżet państwa, z wyłączeniem środków budżetu państwa, które zostały wydatkowane na dopłaty do kredytu, gdy został on objęty preferencyjnym oprocentowaniem;
 • utworzenie przez banki linii kredytowych w celu:
  • finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP),
  • współfinansowania programów lub projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej;
 • spłatę zobowiązania objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa (wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym zobowiązaniem);
 • wspieranie eksportu polskich towarów i usług w ramach realizacji programów rządowych.
Ponadto, Rada Ministrów może udzielać nierezydentom (tj. podmiotom zagranicznym) poręczeń wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów wystawianych w Polsce, których właścicielami lub uprawnionymi posiadaczami są nierezydenci. Łączna wartość eksponatów musi przekraczać równowartość 500.000 EUR. Poręczenie takie jest udzielane na wniosek organizatora wystawy, kierowany do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który następnie rekomenduje go Radzie Ministrów.

Zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa

Poręczenia i gwarancje udzielane są w ramach łącznego limitu określanego corocznie w ustawie budżetowej. Jest to ogólna zasada zapisana w ustawie o poręczeniach i gwarancjach (1).

Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, za wyjątkiem poręczeń wypłat odszkodowań za eksponaty wystawowe, udzielane są na następujących zasadach:
 • o uzyskanie poręczenia lub gwarancji mogą ubiegać się podmioty krajowe (tj. będące rezydentami) bez względu na formę prawną oraz strukturę własności;
 • wnioskowana kwota poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa powinna przekraczać 10.000.000 EUR, przy czym:
  • w przypadku ubiegania się o poręczenie lub gwarancję udzielane przez BGK w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, wniosek o udzielenie takiego poręczenia lub gwarancji należy kierować do BGK,
  • w przypadku ubiegania się o poręczenie lub gwarancję udzielane przez Ministra Finansów lub Radę Ministrów, wniosek o udzielenie takiego poręczenia lub gwarancji należy kierować do Ministra Finansów;
 • poręczenia i gwarancje mogą być udzielane po dokonaniu analizy ryzyka wypłat przez Skarb Państwa z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji;
 • poręczenia i gwarancje mogą być udzielane pod warunkiem, iż z analizy złożonego wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wynika zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań objętych poręczeniem lub gwarancją;
 • poręczenia i gwarancje są terminowe (tzn. obowiązują przez określony czas, do określonej daty) i udzielane do kwoty z góry oznaczonej (odpowiedzialność Skarbu Państwa jest ograniczona do kwoty poręczenia lub gwarancji); Rada Ministrów, na wniosek Ministra Finansów, może odstąpić od tego wymogu w przypadku poręczenia lub gwarancji udzielanych międzynarodowej instytucji finansowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którą podpisała umowę o współpracy;
 • udzielenie poręczenia lub gwarancji jest uzależniona od wniesienia opłaty prowizyjnej;
 • warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez dłużnika zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta;
 • obowiązuje zasada podziału ryzyka: poręczenia i gwarancje mogą być udzielane do wysokości 50% (tj. 50% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętej poręczeniem lub gwarancją, wraz z 50% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem, lub 50% kwoty zobowiązań wynikających z obligacji) albo 60% (w przypadku poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa). Wyjątkowo, w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa, Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wartości wyższej niż 50%;
 • poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, jak i państwowych osób prawnych muszą być udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Postępowanie w przypadku istnienia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji

Minister Finansów dokonuje wypłat z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. Minister Finansów ma obowiązek dochodzenia wypłaconych kwot od podmiotu, za którego zobowiązania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja w sytuacji, gdy Minister musiał zapłacić za ten podmiot. W takiej sytuacji Minister Finansów ma wierzytelność w stosunku do tego podmiotu. W szczególności Minister Finansów może wystawić tytuł wykonawczy w celu egzekucji takiej wierzytelności.
 
Minister Finansów może także podjąć określone działania w celu odzyskania kwot zapłaconych ze środków budżetu państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji. Działania te są wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (5). Minister Finansów może:
 • sprzedać wierzytelność. Sprzedaż wierzytelności następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Sprzedaż wierzytelności nie może być dokonana na rzecz dłużnika lub podmiotu związanego z dłużnikiem stosunkiem zależności albo dominacji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
 • dokonać zamiany wierzytelności, w całości lub w części na akcje (udziały) w spółce dłużnika. Zamiana wierzytelności na akcje (udziały) może nastąpić, w ramach restrukturyzacji dłużnika, w przypadku spełnienia przez niego określonych w rozporządzeniu warunków. Do warunków tych należy m.in. konieczność spłaty na rzecz Skarbu Państwa co najmniej 50% sumy wszystkich dokonanych przez Skarb Państwa za tego dłużnika płatności z tytułu poręczenia lub gwarancji, brak możliwości spłaty istniejącej kwoty wierzytelności na skutek złej sytuacji finansowo-ekonomicznej dłużnika, czy też prowadzenie przez dłużnika przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem. Zamiana wierzytelności na akcje (udziały) powinna umożliwić dłużnikowi odzyskanie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
 • rozłożyć spłatę wierzytelności na raty - w drodze umowy z dłużnikiem i w ramach jego restrukturyzacji oraz po spełnieniu przez dłużnika określonych w rozporządzeniu warunków. Przykładem takich warunków jest niemożność dokonania przez dłużnika jednorazowej spłaty wierzytelności czy dokonanie przez dłużnika na rzecz Skarbu Państwa co najmniej 20% sumy wszystkich dokonanych przez Skarb Państwa za tego dłużnika płatności z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji;
 • umorzyć wierzytelność w całości lub w części. Możliwość taka istnieje w ściśle określonych przypadkach (np. gdy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne). Umorzenia takiego można dokonać, jeżeli jego warunki spełnione są wobec wszystkich zobowiązanych. Rozporządzenie określa także przypadki, kiedy umorzenie wierzytelności przez Ministra Finansów wymaga zgody Rady Ministrów (np. gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie jest możliwe odzyskanie wierzytelności w trakcie toczącego się postępowania likwidacyjnego dłużnika, czy w przypadku umarzania wierzytelności w części nie większej niż 50% kwoty tej wierzytelności, jeżeli jej dochodzenie w pełnej wysokości doprowadziłoby do likwidacji albo upadłości przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej).

W przypadku, gdy czynności takie jak: zamiana wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenie spłaty wierzytelności na raty, czy umorzenie wierzytelności stanowią pomoc publiczną, mogą one zostać dokonane wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

W celu skutecznej realizacji przez Ministra Finansów obowiązku wykonywania czynności zmierzających do odzyskania kwot z tytułu wykonania poręczenia lub gwarancji, prowadzona jest bieżąca współpraca i korespondencja w szczególności z sądami (np. z sądem wieczystoksięgowym w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką na rzecz Skarbu Państwa), z syndykiem (np. w przypadku postępowań upadłościowych obejmujących likwidację majątku dłużnika), z komornikiem (np. w przypadku egzekucji wierzytelności z nieruchomości poprzez jej licytację), czy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego (np. w przypadku egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, czy monitoringu stanu faktycznego i prawnego toczącego się postępowania upadłościowego).

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa za zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. związane z COVID-19 oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Banku Gospodarstwa Krajowego

W związku ze skutkami pandemii choroby COVID-19, powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzono przepisy, w wyniku których Skarb Państwa, z mocy ustawy, obejmuje gwarancją zobowiązania:

 • Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR S.A.), które powstały w wyniku emisji przez PFR S.A. obligacji na sfinansowanie rządowego programu wsparcia dla przedsiębiorców w związku ze skutkami COVID-19  - są to gwarancje z art. 21aa ust. 2 ustawy o systemie instytucji rozwoju (14),
 • BGK, które powstały w wyniku emisji przez Bank obligacji na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  - są to gwarancje z art. 67 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (15).

Udzielanie ww. gwarancji jest wyłączone spod ustawy o poręczeniach i gwarancjach (1), za wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. ewidencji.

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Rada Ministrów w dniu 19 maja 2009 r. przyjęła program rządowy pn. "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Rada Ministrów w dniu 7 marca 2018 r. przyjęła program rządowy o tej samej nazwie, który zastąpił poprzedni program. W dniu 11 czerwca 2019 r. oraz w dniu 1 lutego 2022 r. Rada Ministrów przyjęła zmiany programu z 7 marca 2018 r.

Celem programu i podejmowanych w jego ramach działań jest dalsza poprawa dostępu, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem rozpoznawalnego systemu poręczeń i gwarancji, wykorzystującego również środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Program jest elementem systemu zapewniającego przedsiębiorcom trwały, stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji, które są udzielane przede wszystkim w ciężar środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) oraz Funduszu Gwarancyjnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Poręczenia i gwarancje zabezpieczają głównie ryzyko związane ze spłatą kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Kredyty te wspierają rozwój innowacyjności i ułatwiają wykorzystywanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wspierają również dostęp MŚP do finansowania ich potrzeb rozwojowych.

BGK może także wspierać działalność funduszy poręczeniowych, w szczególności poprzez pomoc w zakresie rozwiązań informatycznych, a także udzielanie regwarancji lub współgwarancji w ramach rozwiązań wspólnego uczestnictwa w ryzyku finansowania.

Beneficjentami programu są również studenci korzystający z kredytów studenckich lub kredytów na studia medyczne zabezpieczonych poręczeniami BGK.

W ramach programu BGK oferuje szeroki zakres instrumentów, w tym:

 • portfelowe linie gwarancyjne, polegające na udzielaniu gwarancji portfela pojedynczych kredytów i innych zobowiązań, w tym udzielane bankom portfelowe linie gwarancyjne obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla MŚP, z możliwością wykorzystania regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny,
 • gwarancje stanowiące pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • gwarancje z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, polegające na udzielaniu bankom gwarancji indywidualnych i gwarancji portfela kredytowego w ramach powierzonych przez właściwą instytucję zarządzającą programem operacyjnym zadań w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia dla MŚP,
 • indywidualne poręczenia i gwarancje, polegające w szczególności na udzielaniu poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych,
 • regwarancje BGK będące zabezpieczeniem poręczeń lub gwarancji udzielonych przez inne niż BGK instytucje finansowe, w tym z możliwością wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
 • uczestnictwo kapitałowe BGK w funduszach poręczeniowych,
 • poręczenia kredytów studenckich lub kredytów na studia medyczne.

Poręczenia i gwarancje niestanowiące pomocy publicznej, udzielane przez BGK na podstawie programu, powinny spełniać warunki zawarte w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155/02 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.). Natomiast inne poręczenia i gwarancje, tj. stanowiące pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, powinny spełniać warunki przewidziane dla takiej pomocy.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

W związku ze skutkami COVID-19 w BGK powstał Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP), wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (15).

BGK w ramach FGP może udzielać gwarancji spłaty kredytów lub limitów faktoringowych, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancje te mogą zabezpieczać do 80% kwoty kredytu lub limitu faktoringowego.

Gwarancje BGK w ramach FGP mogą być udzielane do 30 czerwca 2022 r.

Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo--gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Minister Finansów 13 lipca 2020 r. powołał, jako organ pomocniczy, Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych (17).

Do zadań Zespołu Sterującego należy opiniowanie projektów dokumentów, które są następnie przedkładane do akceptacji Ministra Finansów, takich jak:

 • roczne plany finansowe rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych,
 • plany finansowe Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG), FGP i Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), w ramach którego BGK udziela gwarancji spłaty kredytów finansujących wydatki na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza,
 • umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK dotyczące udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz FGP,
 • okresowe informacje o realizacji przez BGK rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz planów finansowych KFG, FGP i EFPiG.

Członkami Zespołu Sterującego są, wskazani po jednym, przedstawiciele: ministra do spraw finansów publicznych, ministra do spraw gospodarki, ministra do spraw rozwoju regionalnego, ministra do spraw rozwoju wsi, ministra właściwego do spraw klimatu oraz Związku Banków Polskich.

Poręczenia i gwarancje udzielane przez niektóre osoby prawne

Przez poręczenia lub gwarancje udzielane przez niektóre osoby prawne należy rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez niebędące bankami oraz zakładami ubezpieczeń następujące podmioty:

 • państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy,
 • fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w powyższym punkcie,

uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań publicznych lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej

Ww. osoby prawne co do zasady mogą udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 60% wartości kapitałów (funduszy) własnych, z zastrzeżeniem, że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania określonego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości tych kapitałów (funduszy). Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane są do kwoty z góry oznaczonej. Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez podmiot, za który udzielone zostaje poręczenie bądź gwarancja, zabezpieczenia na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta.

Osoby prawne, które udzieliły poręczenia lub gwarancji, mają obowiązek przekazywania Ministrowi Finansów publicznych półrocznych informacji o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, określonych w art. 34 ustawy o poręczeniach i gwarancjach (1).

Podstawy prawne

Powyższy tekst ma jedynie pomocniczy charakter i nie powinien być traktowany jako ostateczne źródło informacji. Najważniejsze przepisy dotyczące poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych osób prawnych znajdują się w szczególności w poniższych pozycjach:
 1. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 44).
 2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 674).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 133).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz. U.  poz. 230 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U.  poz. 707 z późn. zm.).
 7. Przyjęty przez Radę Ministrów 7 marca 2018 r. program rządowy "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", ze zmianą z  11 czerwca 2019 r. oraz 1 lutego 2022 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 951 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1166 z późn. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1825).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu "Kreatywna Europa" (2014-2020) (Dz. U. poz. 1824 z późn. zm).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1623).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1632 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010).
 15. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
 17. Zarządzenie Ministra Finansów w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 89 z późn. zm.).
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.02.2022 13:55 Tomasz Górecki
Pierwsza publikacja:
25.06.2019 13:30 Tomasz Górecki
{"register":{"columns":[]}}