W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Poręczenia i gwarancje

Główne zagadnienia dotyczące poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa

Ogólna charakterystyka


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 z późn. zm.), Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji. Ponadto, Skarb Państwa może udzielać poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe.
 
Poręczenia i gwarancje udzielane są w ramach łącznego limitu określanego corocznie w ustawie budżetowej.
 
Ponadto, zgodnie z ww. ustawą:
 
 1. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela poręczenia lub gwarancji, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000 EUR i do równowartości 30.000.000 EUR, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  • poręczenie lub gwarancja są udzielane za wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu rynkowemu;
  • poręczenie lub gwarancja są udzielane do wysokości 60% pozostającej do spłaty kwoty zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 60% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym zobowiązaniem.
 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela poręczenia lub gwarancji powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10.000.000 EUR i do równowartości 30.000.000 EUR, w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 1.
 3. Rada Ministrów udziela poręczenia lub gwarancji, jeżeli kwota poręczenia lub gwarancji przekracza równowartość 30.000.000 EUR.

Przy czym, Rada Ministrów lub minister właściwy do spraw finansów publicznych mogą udzielać poręczenia lub gwarancji do wysokości 50% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 50% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem.

Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości wyższej niż określona powyżej w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Poręczenie lub gwarancja mogą być udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub środków pochodzących z emisji obligacji na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zapewniających:
 
 • rozwój lub utrzymanie infrastruktury,
 • rozwój eksportu dóbr i usług,
 • ochronę środowiska,
 • tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją w ramach pomocy regionalnej,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • restrukturyzację przedsiębiorstw.
Poręczenie lub gwarancja mogą być także udzielane pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu lub środków pochodzących z emisji obligacji na:
 
 • finansowanie zakupu materiałów lub wyrobów gotowych, przeznaczonych na realizację przedsięwzięć polegających na wykonaniu dóbr inwestycyjnych na eksport, o wartości kontraktowej powyżej 10.000.000 EUR;
 • zasilenie funduszy utworzonych, na mocy odrębnych ustaw, w BGK, jeżeli środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodzą ze źródeł innych niż budżet państwa, z wyłączeniem środków budżetu państwa, które zostały wydatkowane na dopłaty do kredytu objętego preferencyjnym oprocentowaniem;
 • utworzenie przez banki linii kredytowych w celu:
  • finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP),
  • współfinansowania programów lub projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej;
 • spłatę, objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym zobowiązaniem;
 • wspieranie eksportu polskich towarów i usług w ramach realizacji programów rządowych.
Jednocześnie, Rada Ministrów może udzielać, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu Skarbu Państwa, nierezydentom poręczeń wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych eksponatów, których właścicielami lub uprawnionymi posiadaczami są te osoby, jeżeli eksponaty te składają się na wystawę artystyczną, organizowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, a ich łączna wartość przekracza równowartość 500.000 EUR. Poręczenie takie jest udzielane na wniosek organizatora wystawy.
 

Zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa


Powyższe poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, za wyjątkiem poręczeń wypłat odszkodowań za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe, udzielane są na następujących zasadach:
 
 • o uzyskanie poręczenia lub gwarancji mogą ubiegać się podmioty bez względu na formę prawną oraz strukturę własności;
 • wnioskowana kwota poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa powinna przekraczać 10.000.000 EUR, przy czym:
  • w przypadku ubiegania się o poręczenie/gwarancję udzielane przez BGK w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, wniosek o udzielenie takiego poręczenia/gwarancji należy kierować do BGK,
  • w przypadku ubiegania się o poręczenie/gwarancję udzielane przez Ministra Finansów lub Radę Ministrów, wniosek o udzielenie takiego poręczenia/gwarancji należy kierować do Ministra Finansów;
 • poręczenia i gwarancje mogą być udzielane po dokonaniu analizy ryzyka wypłat przez Skarb Państwa z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji;
 • poręczenia i gwarancje mogą być udzielane pod warunkiem, iż z analizy złożonego wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wynika zdolność podmiotu do spłaty zobowiązań objętych poręczeniem lub gwarancją;
 • poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej; Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może odstąpić od tego wymogu w przypadku poręczenia lub gwarancji udzielanych międzynarodowej instytucji finansowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którą podpisała umowę o współpracy;
 • skuteczność udzielonego poręczenia lub gwarancji jest uzależniona od wniesienia opłaty prowizyjnej;
 • warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez dłużnika zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta;
 • obowiązuje zasada podziału ryzyka: poręczenia i gwarancje mogą być udzielane do wysokości 50% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją wraz z 50% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem (60% w przypadku poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa) lub 50% zobowiązań wynikających z emisji obligacji (60% w przypadku poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa). Wyjątkowo, w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa, Rada Ministrów może udzielić poręczenia lub gwarancji do wartości wyższej niż 50%;
 • poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa jak i państwowych osób prawnych muszą być udzielane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Postępowanie odnośnie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji


Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w sytuacji, gdy spełnione zostanie świadczenie z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa, ma obowiązek dochodzenia wypłaconych kwot od podmiotu, za którego zobowiązania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja.

W szczególności, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w celu egzekucji ww. wierzytelności, wystawić tytuł wykonawczy.

Celem odzyskania kwot zapłaconych ze środków budżetu państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji minister właściwy do spraw finansów publicznych może także podjąć działania, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz. U. poz. 230, z późn. zm.), a mianowicie:
 
 • sprzedać wierzytelność. Sprzedaż wierzytelności następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Sprzedaż wierzytelności nie może być dokonana na rzecz dłużnika lub podmiotu związanego z dłużnikiem stosunkiem zależności albo dominacji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
 • dokonać zamiany wierzytelności, w całości lub w części na akcje (udziały) w spółce dłużnika. Zamiana wierzytelności na akcje (udziały) może nastąpić, w ramach restrukturyzacji dłużnika, w przypadku spełnienia przez niego określonych w rozporządzeniu warunków, do których należy m.in. konieczność spłaty na rzecz Skarbu Państwa co najmniej 50% sumy wszystkich dokonanych przez Skarb Państwa za tego dłużnika płatności z tytułu poręczenia lub gwarancji, gdy sytuacja finansowo – ekonomiczna dłużnika wskazuje na brak możliwości spłaty istniejącej kwoty wierzytelności, czy też prowadzenie przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem, a zamiana wierzytelności na akcje (udziały) umożliwi dłużnikowi odzyskanie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
 • rozłożyć spłatę wierzytelności na raty - w drodze umowy z dłużnikiem i w ramach jego restrukturyzacji oraz po spełnieniu przez dłużnika określonych w rozporządzeniu warunków (np. niemożność dokonania przez dłużnika jednorazowej spłaty wierzytelności, dokonanie przez dłużnika na rzecz Skarbu Państwa co najmniej 20% sumy wszystkich dokonanych przez Skarb Państwa za tego dłużnika płatności z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji),
 • w ściśle określonych przypadkach wierzytelność umorzyć w całości lub w części (np. gdy postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne); Umorzenia takiego można dokonać, jeżeli jego warunki spełnione są wobec wszystkich zobowiązanych. Rozporządzenie określa także przypadki, kiedy umorzenie wierzytelności przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wymaga zgody Rady Ministrów (np. gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie jest możliwe odzyskanie wierzytelności w trakcie toczącego się postępowania likwidacyjnego dłużnika, czy w przypadku umarzania wierzytelności w części nie większej niż 50% kwoty tej wierzytelności, jeżeli jej dochodzenie w pełnej wysokości doprowadziłoby do likwidacji albo upadłości przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej);

W przypadku, gdy czynności takie jak: zamiana wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenie spłaty wierzytelności na raty, czy umorzenie wierzytelności stanowią pomoc publiczną, mogą one zostać dokonane wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

Celem skutecznej realizacji nałożonego na ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ustawą o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, obowiązku wykonywania czynności zmierzających do odzyskania kwot z tytułu wykonania poręczenia lub gwarancji, prowadzona jest bieżąca współpraca i korespondencja w szczególności z sądami (np. z sądem wieczystoksięgowym w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką na rzecz Skarbu Państwa), z syndykiem (np. w przypadku postępowań upadłościowych obejmujących likwidację majątku dłużnika), z komornikiem (np. w przypadku egzekucji wierzytelności z nieruchomości poprzez jej licytację), czy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego (np. w przypadku egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika, czy monitoringu stanu faktycznego i prawnego toczącego się postępowania upadłościowego).
 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa za zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. związane z COVID-19 oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19


W związku ze skutkami pandemii choroby COVID-19, powodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, wprowadzono przepisy, w wyniku których Skarb Państwa, z mocy ustawy, obejmuje gwarancją zobowiązania:

 • Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR S.A.), które powstały w wyniku emisji przez PFR S.A. obligacji na sfinansowanie rządowego programu wsparcia dla przedsiębiorców w związku ze skutkami COVID-19 (gwarancje z art. 21aa ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, Dz. U. z 2020 r. poz. 2011 z późn. zm.),
 • BGK, które powstały w wyniku emisji przez Bank obligacji na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (gwarancje z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).

Udzielanie ww. gwarancji jest wyłączone spod ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, za wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. ewidencji.

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych.

W dniu 19 maja 2009 r. został przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy pn. "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Program ten został kilkukrotnie zmieniony, a następnie, w dniu 7 marca 2018 r. został przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy, o tej samej nazwie, który zastąpił omawiany program. W dniu 11 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę programu z dnia 7 marca 2018 r.

Celem programu i podejmowanych w jego ramach działań jest dalsza poprawa dostępu, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem rozpoznawalnego systemu poręczeń i gwarancji, działającego zgodnie z obowiązującymi standardami, wykorzystującego również środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Program znacząco wpisuje się w obszary realizacji pierwszego z trzech celów szczegółowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., tj. trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną.

Program ten jest elementem systemu zapewniającego przedsiębiorcom trwały, stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji, które będą udzielane przede wszystkim w ciężar środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG) oraz Funduszu Gwarancyjnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Poręczenia i gwarancje zabezpieczają głównie ryzyko związane ze spłatą kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Kredyty te wspierają rozwój innowacyjności i ułatwiają wykorzystywanie środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wspierają również dostęp MŚP do finansowania ich potrzeb rozwojowych.

Program skierowany jest w szczególności do podmiotów sektora MŚP. BGK może także wspierać działalność funduszy poręczeniowych, w szczególności przez:

 • pomoc w zakresie rozwiązań informatycznych;
 • udzielanie regwarancji w ramach programów unijnych, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe lub fundusz funduszy, o ile taka rola zostanie BGK powierzona przez instytucję wdrażającą program operacyjny;
 • udzielanie współgwarancji kredytów bankowych w ramach rozwiązań wspólnego uczestnictwa w ryzyku kredytowym.

Beneficjentami programu są również studenci korzystający z kredytów studenckich, zabezpieczonych poręczeniami BGK.

Cele programu są realizowane przez szereg instrumentów, w tym przez:

 • portfelowe linie gwarancyjne, polegające na udzielaniu gwarancji portfela pojedynczych kredytów i innych zobowiązań, w tym udzielane bankom portfelowe linie gwarancyjne obejmujące kredyty inwestycyjne i obrotowe dla MŚP, z możliwością wykorzystania regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny;
 • gwarancje stanowiące pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym portfelowa linia gwarancyjna de minimis (PLD), polegająca na udzielaniu bankom gwarancji portfela kredytowego obejmującego kredyty inwestycyjne i obrotowe dla MŚP w ramach pomocy de minimis;
 • gwarancje z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, polegające na udzielaniu bankom gwarancji indywidualnych i gwarancji portfela kredytowego w ramach powierzonych przez właściwą instytucję zarządzającą programem operacyjnym zadań w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia dla MŚP;  
 • indywidualne poręczenia i gwarancje, polegające w szczególności na udzielaniu poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych;
 • gwarancje będące zabezpieczeniem poręczeń lub gwarancji udzielonych przez inne niż BGK instytucje finansowe, w tym z możliwością wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach powierzonych przez właściwą instytucję zarządzającą programem operacyjnym zadań w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia dla MŚP (zwane „regwarancjami BGK”);
 • uczestnictwo kapitałowe BGK w funduszach poręczeniowych jako udziałowiec lub akcjonariusz, uzasadnione potrzebami kapitałowymi funduszu poręczeniowego i wspólną z pozostałymi partnerami polityką rozwoju działalności poręczeniowej;
 • poręczenia kredytów studenckich, polegające na udzielaniu bankom, w ramach linii poręczeniowej, poręczeń portfela kredytowego obejmującego kredyty studenckie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Za priorytetowe produkty uznaje się portfelowe linie gwarancyjne.

Poręczenia i gwarancje niestanowiące pomocy publicznej, udzielane przez BGK na podstawie programu, powinny spełniać warunki zawarte w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155/02 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.). Natomiast inne poręczenia i gwarancje, tj. stanowiące pomoc publiczną, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, powinny spełniać warunki przewidziane dla takiej pomocy.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych


Na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), w BGK został utworzony Fundusz Gwarancji Płynnościowych („FGP”).

Ze środków FGP mogą być udzielane przez BGK gwarancje spłaty kredytów lub limitów faktoringowych, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancje ze środków FGP mogą być udzielane do 31 grudnia 2020 r., i mogą zabezpieczać do 80% kwoty kredytu lub limitu faktoringowego.

Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo--gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych


Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 89) powołano Zespół Sterujący do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych (Zespół Sterujący).

Zespół Sterujący jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP).

Do zadań Zespołu Sterującego należy opiniowanie projektów dokumentów, które są następnie przedkładane do akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, takich jak: roczne plany finansowe rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, plan finansowy Krajowego Funduszu Gwarancyjnego i FGP, jak również umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK dotyczące udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz FGP.

Zespół Sterujący opiniuje również projekty okresowych informacji o realizacji przez BGK działalności poręczeniowo-gwarancyjnej w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych i FGP oraz wyniki finansowe działalności poręczeniowo-gwarancyjnej w powyższym zakresie.

Członkami Zespołu Sterującego są, wskazani po jednym, przedstawiciele:

 • każdego z następujących ministrów: ministra do spraw finansów publicznych, ministra do spraw gospodarki, ministra do spraw rozwoju regionalnego, ministra do spraw rozwoju wsi,
 • Związku Banków Polskich.

Przewodniczącym Zespołu Sterującego jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie przedstawicielem tym jest Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Ministerstwa Finansów).

Poręczenia i gwarancje udzielane przez niektóre osoby prawne

Przez poręczenia lub gwarancje udzielane przez niektóre osoby prawne należy, w myśl ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, rozumieć poręczenia lub gwarancje udzielane przez niebędące bankami oraz zakładami ubezpieczeń następujące podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania poręczeń lub gwarancji w ramach powierzonych im zadań publicznych lub w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej:

 • państwowe osoby prawne utworzone w drodze ustawy,
 • fundacje, w których fundatorami są osoby prawne, o których mowa w powyższym punkcie.

Ww. osoby prawne co do zasady mogą udzielać poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 60% wartości kapitałów (funduszy) własnych, z zastrzeżeniem, że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania określonego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości tych kapitałów (funduszy). Poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane są do kwoty z góry oznaczonej. Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji jest ustanowienie przez podmiot, za który udzielone zostaje poręczenie bądź gwarancja, zabezpieczenia na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta.

Osoby prawne, które udzieliły poręczenia lub gwarancji, mają obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych półrocznych informacji o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, określonych w art. 34 ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Podstawy prawne

Powyższy tekst ma jedynie pomocniczy charakter i nie powinien być traktowany jako ostateczne źródło informacji. Najważniejsze przepisy dotyczące poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych osób prawnych znajdują się w szczególności w poniższych pozycjach:
 
 • ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 674);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 133);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz. U.  poz. 230 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U.  poz. 707 z późn. zm.);
 • przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 marca 2018 r. program rządowy "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", ze zmianą z dnia 11 czerwca 2019 r.;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 951);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U.  poz. 1166);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1825);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 17 września 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu "Kreatywna Europa" (2014-2020) (Dz. U. poz. 1824);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1623);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1632);
 • ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 2011 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.).
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.02.2021 09:13 Tomasz Górecki
Pierwsza publikacja:
25.06.2019 13:30 Tomasz Górecki