W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty

Lista przedsięwzięć objętych patronatem w latach 2010-2017 dostępna jest na archiwalnej stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Zasady przyznawania patronatu

 1. Patronat Ministerstwa Finansów (MF) stanowi wyróżnienie honorowe, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć niekomercyjnych o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności ministerstwa, obejmujących działy administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe.
 2. Patronat honorowy MF może być przyznany wyłącznie najważniejszym wydarzeniom lub przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które wpisują się tematycznie w obszary zadań realizowanych przez resort. Przyznanie wyróżnienia ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra Finansów, wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.
 3. Patronat honorowy MF nie może być przyznany przedsięwzięciom:
  • o charakterze reklamowym lub lobbystycznym;
  • niezgodnym z polityką wizerunkową MF, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji;
  • o charakterze rankingów (w tym nagrody branżowe i środowiskowe);
   Wyróżnieniami nie będzie obejmowana również ciągła działalność wnioskodawcy.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo. Wyróżnienie przyznawane jest na jedną edycję.
 5. W wyjątkowych sytuacjach patronatem honorowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej resortu finansów.

Procedura przyznawania patronatu

 1. O przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 2. Decyzja o przyznaniu patronatu rozważana jest wyłącznie na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza. Przesłane załączniki powinny mieć rozszerzenie .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx oraz maksymalną wielkość jednego załącznika 0,5 MB.
 3. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia - wnioski składane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 4. Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające kompletny wniosek (z uzupełnionymi wszystkimi polami), złożone poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej MF we wskazanym terminie.
 5. MF może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie złożonego wniosku lub przekazanie dodatkowych informacji.
 6. Odpowiedzi dotyczącej decyzji o patronacie MF udziela Biuro Komunikacji i Promocji wyłącznie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.
 7. Odmowa przyznania patronatu przez MF jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

Warunki związane z realizacją patronatu

Prawo do używania logotypu MF przysługuje wyłącznie organizatorowi przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem. 

W przypadku przyznania patronatu organizator jest zobowiązany do:

 1. Umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach internetowych przedsięwzięcia informacji o objęciu przedsięwzięcia patronatem MF i logotypu ministerstwa; a także w miarę możliwości linku do strony internetowej Ministerstwa Finansów.
 2. Umieszczenia roll-upu MF w określonym przez ministerstwo miejscu (na życzenie ministerstwa). Odbiór roll-upu leży po stronie wnioskodawcy. 
 3. Przyznanie patronatu honorowego MF wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia (formularz sprawozdania poniżej). Sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia, w formie elektronicznej na adres: patronaty@mf.gov.pl.
  Obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wniosków złożonych po 2.11.2020 r.
  W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o objęcie wyróżnieniem może pozostać bez rozważenia.
 4. W przypadku zmiany terminu wydarzenia, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłoczengo powiadomienia MF wysyłając informację na adres patronaty@mf.gov.pl

Odebranie patronatu

 1. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy zaszły okoliczności, o których organizator nie poinformował MF, decyzją Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji przyznany patronat MF może zostać odebrany.
 2. O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie. Decyzja jest ostateczna.
 3. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie.

Materiały

Logotyp Ministerstwa Finansów - wersja​_polska
Logotyp​_Ministerstwa​_Finansów​_-​_wersja​_polska.zip 0.91MB
Logotyp Ministerstwa Finansów - wersja angielska
Logotyp​_MF​_ang.zip 0.60MB
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Ministerstwa Finansów
Sprawozdanie​_z​_realizacji​_przedsięwzięcia​_objętego​_patronatem​_Ministerstwa​_Finansów.docx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.11.2022 15:43 Paulina Pawlik
Pierwsza publikacja:
01.03.2019 14:28 Jolanta Jesiotr
{"register":{"columns":[]}}