W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ponowne wykorzystywanie

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Klauzula informacyjna Ministra Finansów


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www BIP MF


Jeśli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania podmioty pobierające tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego, poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Finansów lub nazwy skróconej – MF;
 2. poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych;
 3. poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.

 

Zakres odpowiedzialności Ministerstwa Finansów za udostępnione informacje

Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje, w tym w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek 

Warunki ponownego wykorzystywania

Ministerstwo Finansów (MF) może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
MF może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

MF przekazuje na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. W niektórych przypadkach MF może jednak nałożyć opłatę. 

Opłata za ponowne wykorzystywanie wynikająca z dodatkowych kosztów. 

MF może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. 
Ustalając wysokość takiej opłaty MF uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. 
Koszty mogą również obejmować wydatki poniesione na anonimizację lub inne środki zastosowane w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. 
Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Opłata za ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MF

Ustalając wysokość takiej opłaty MF uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 1. nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 2. imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 3. adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
 4. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 5. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 6. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;
 7. wskazanie:
 • sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie), albo
 • sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MF (UWAGA! Dotyczy wyłącznie wniosku  o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MF).

Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej: 

 1. e-mailem na adres: kancelaria@mf.gov.pl
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) – Wyślij pismo ogólne
 3. listownie na adres:

Ministerstwo Finansów 
ul Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa

Rozpatrzenie wniosku 

MF rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MF zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku). 

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu od oferty

Wnioskodawca, który otrzymał od MF ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MF o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia MF przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu MF, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez MF decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do MF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wnioskodawca, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może zrzec się prawa do wystąpienia z takim wnioskiem. Wówczas decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
Alternatywnie, wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem MF, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Decyzje zwierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy. 
 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 10:32 Paulina Pawlik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paulina Pawlik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie 17.0 22.12.2021 11:40 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 16.0 22.12.2021 11:38 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 15.0 22.12.2021 11:28 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 14.0 22.12.2021 11:27 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 13.0 22.12.2021 11:16 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 12.0 22.12.2021 10:18 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 11.0 22.12.2021 10:10 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 10.0 08.12.2021 18:30 Paulina Pawlik
Ponowne wykorzystywanie 9.0 08.12.2021 18:28 Paulina Pawlik
Ponowne wykorzystywanie 8.0 08.12.2021 18:13 Paulina Pawlik
Ponowne wykorzystywanie 7.0 27.09.2021 14:38 Paulina Pawlik
Ponowne wykorzystywanie 6.0 29.09.2020 14:22 Izabela Podsiadły-Gronow
Ponowne wykorzystywanie 5.0 17.07.2020 15:25 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 4.0 29.01.2020 15:15 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 3.0 04.09.2019 12:00 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 2.0 04.09.2019 11:58 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.1 20.02.2019 18:07 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania 1.0 20.02.2019 10:32 Paulina Pawlik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}