W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dziennik Urzędowy Ministra

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"GOV_PAGES","description":"","shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Pozycja","display":"Pozycja","type":"SEARCH","width":11,"summary":false,"sortable":true,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Pozycja","showInContent":false,"required":false}},{"name":"Tytuł aktu","display":"Tytuł aktu","type":"SEARCH","width":28,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"CONTAINS_PHRASE","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"OBJECT","name":"page","child":{"type":"STRAIGHT","name":"name","showInContent":false,"required":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Data ogłoszenia","display":"Data ogłoszenia","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data ogłoszenia","showInContent":false,"required":false}},{"name":"Data wydania","display":"Data wydania","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data wydania","showInContent":false,"required":false}},{"name":"Data wejścia w życie","display":"Data wejścia w życie","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Data wejścia w życie","showInContent":false,"required":false}},{"name":"Typ","display":"Typ","type":"SEARCH","width":11,"summary":false,"sortable":true,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Typ","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Uchwała","Zarządzenie","Obwieszczenie","Rozporządzenie","Ogłoszenie","Komunikat","Decyzja","Interpretacja"],"multiple":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Organ wydający","display":"Organ wydający","type":"SEARCH","width":12,"summary":false,"sortable":true,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Organ wydający","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej","Minister Finansów"],"multiple":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Rok","display":"Rok","type":"SEARCH","width":10,"summary":false,"sortable":true,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Rok","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["2023","2022","2021","2020","2019","2018","2017","2016","2015"],"multiple":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Hasło skorowidza","display":"Hasło skorowidza","type":"SEARCH","width":17,"summary":false,"sortable":false,"searchStrategy":"DICTIONARY","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Hasło skorowidza","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Administracja Rządowa","Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa","Archiwum zakładowe","Badanie satysfakcji klientów","Bank Gospodarstwa Krajowego","Bank państwowy","Bezpieczeństwo","BHP","Budżet","Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych","Centrum Informatyki Resosrtu Finansów","Dane osobowe","Delegatura Krajowej Administracji Skarbowej","Dodatkowe zajęcia zarobkowe","Doradca podatkowy","Doradztwo Podatkowe","Dotacja","Dyrektor Izby Administracji Skarbowej","Dyrektor Izby Skarbowej","Dysponent środków","Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD)","Finanse publiczne","Fundusz","Fundusz Gwarancji Płynnościowych","Gaz ziemny","Honorarium autorskie","Informacja celna","Informacja podatkowa","Informacja publiczna","Instrukcja kancelaryjna","Instytucja finansowa","Instytucje Unii Europejskiej","Instytut Finansów","Interpretacja przepisów","Izba Administracji Skarbowej","Izba Skarbowa","Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt","Jednolity tekst","Jednostka organizacyjna","Jednostki budżetowe","Kierownictwo Ministerstwa Finansów","Kierunek działania i rozwoju","Kierunki rozwoju","Komisja do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek","Komisja Egzaminacyjna","Komitet Audytu","Komitet Standardów Rachunkowości","Komitet Sterujący","Komitet Sterujący do spraw przeglądów wydatków publicznych","Konflikt interesów","Kontrole","Kopalina","Krajowa Administracja Skarbowa","Krajowa Informacja Skarbowa","Krajowa Szkoła Skarbowości","Kwota dotacji","Lista, rejestr, spis","Lobbing","Materiały archiwalne","Miedź","Ministerstwo Finansów","Nadanie statutu","Opinia zabezpieczająca","Opodatkowanie","Organ egzekucyjny","Organ podatkowy","Państwowa Komisja Egzaminacyjna","Pełnomocnik Ministra Finansów","Plany finansowe","Podatek","Podział kompetencji","Polska Agencji Nadzoru Audytowego","Powołanie Komitetu Audytu","Powołanie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej","Powołanie Zespołu","Powszechny obowiązek obrony","Prawo podatkowe","Program e-Podatki","Przechowywanie instrumentów finansowych","Przeciwdziałanie nieprawidłowościom","Przekazy pocztowe","Przetwarzanie informacji niejawnych","Przychód pracownika","Rachunkowość","Rada Programu e-Podatki","Regulamin organizacyjny","Ropa naftowa","Rządowy program poręczeniowo-gwarancyjnych","Samochód służbowy","Skarb Państwa","Służba Celno-Skarbowa","Służby informatyczne","Srebro","Standard rachunkowości","Statut","Stawka podatku","Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego","Szef Krajowej Administracji Skarbowej","Średnia cena","Środek bezpieczeństwa fizycznego","Środek ochrony indywidualnej","Terminal płatniczy","Transformacja służb informatycznych resortu finansów","Trwała zabudowa meblowa","Uchylająca decyzja","Uchylające zarządzenie","Umorzenie wierzytelności Agencji","Urząd Celno-Skarbowy","Urząd Skarbowy","Usługa obsługi (obróbki) wartości pieniężnych","Utworzenie laboratorium","VAT","Wydatek","Wykaz akt","Wykaz jednostek","Wykaz numerów rachunków bankowych","Wykaz poręczeń i gwarancji","Wynagrodzenie","Wyposażenie taktyczne","Zagraniczny zakład polskiego rezydenta","Zamówienie publiczne","Zarząd sukcesyjny","Zarządzanie kryzysowe","Zasady rachunkowości","Zasady zarządzania ryzykiem nieprawidłowości","Zespól, rada, komisja, komitet","Zespół do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”","Zespół do spraw opiniowania wniosków","Zespół do spraw pilotażowego wdrożenia centralnego modelu zdalnego wsparcia usług informatycznych","Zespół do spraw usprawnień funkcjonowania systemu podatkowego","Zespół do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych","Zespół Koordynatorów do spraw dostępności","Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców","Zespół Sterujący do spraw udzielania poręczeń lub gwarancji","Zmieniająca decyzja","Zmieniające zarządzenie",""],"multiple":true},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Status aktu ","display":"Status aktu ","type":"DETAILS","width":18,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Status aktu ","dictionary":{"type":"MANUAL","values":["Obowiązuje","Uchylony"],"multiple":false},"showInContent":false,"required":false}},{"name":"Akty powiązane","display":"Akty powiązane","type":"DETAILS","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false,"bindProperty":{"type":"MANUAL","name":"manual_value","manualPropertyName":"Akty powiązane","showInContent":false,"required":false}},{"name":"Akt prawny","display":"Akt prawny","type":"SOURCE","width":10,"summary":false,"sortable":false,"linkName":"Podgląd","htmlAllow":false,"showFirstAttachment":false}],"childPages":{"pageType":"ARTICLE","parentPage":{"type":"INNER_PAGE","page":{"pageId":20389907},"urlParams":[],"pageId":20389907},"nested":true},"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"ASC","property":"Organ wydający"},{"direction":"DESC","property":"Rok"},{"direction":"DESC","property":"Pozycja"}]}}
20389907
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"

Dziennik Urzędowy dostępny jest nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Ogłaszane dzienniki zabezpieczone są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z wymogami wynikającymi z par.8 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r.Nr 289, poz. 1699).

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

 

 

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych
Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

 

{"register":{"columns":[]}}