W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Petycje za lata poprzednie są dostępne na archiwalnej stronie BIP MF

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Ministerstwa Finansów jest Minister Finansów. Szczegółowy zakres działania Ministra Finansów reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów  (Dz. U. 2021 r. poz. 1947).

Jak złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres: Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12;
 • przesłać faksem na numer: (22) 694-39-59;
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
 • przesłać elektronicznie na adres: kancelaria@mf.gov.pl;
 • doręczyć osobiście na Dziennik Podawczy w godz. 8.15–16.15, który znajduje się w recepcji Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.

Ważne!

Petycji nie składa się telefonicznie!

Jakie informacje musi zawierać petycja

 • petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Warszawa);
 • jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 • w petycji, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa;
 • jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Finansów, sprawa zostanie przesłana do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Ważne!
Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Twoją petycję rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do Ministerstwa. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

 

 

Podstawa prawna petycji

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy:

 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 r. poz. 870)
 • w Ministerstwie Finansów kwestię składania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 207)

Materiały

Przykładowy formularz petycji
Przykładowy​_formularz​_petycji​_01.docx 0.03MB

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku z wniesionymi do Ministerstwa Finansów skargami, wnioskami i petycjami

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916.

2. Minister Finansów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych adres e- mail: IOD@mf.gov.pl.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z rozpatrzeniem wniesionej przez Panią/Pana skargi wniosku lub petycji.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:

 • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.

8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane podane przez osobę składającą skargę, wniosek lub petycję do Ministerstwa Finansów.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Materiały

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2018 r.
Zbiorcza​_Informacja​_o​_petycjach​_2018.pdf 0.54MB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2019 r.
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_2019.pdf 2.42MB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2020 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2020 r. .pdf 0.31MB
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Ministerstwie Finansów w 2021 r.
Zbiorcza​_informacja​_o​_petycjach​_rozpatrzonych​_w​_Ministerstwie​_Finansów​_w​_2021​_r.pdf 0.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2019 12:54 Justyna Gąsiorowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Gąsiorowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 19.0 30.05.2022 11:43 Przemysław Skiba
Petycje 18.0 25.01.2022 11:43 Iwona Bogucka
Petycje 17.0 03.01.2022 14:06 Iwona Bogucka
Petycje 16.0 03.12.2021 12:50 Iwona Bogucka
Petycje 15.0 03.12.2021 12:41 Iwona Bogucka
Petycje 14.0 10.11.2021 13:53 Przemysław Skiba
Petycje 13.0 16.08.2021 07:13 Iwona Bogucka
Petycje 12.0 16.08.2021 07:12 Iwona Bogucka
Petycje 11.0 16.08.2021 07:04 Iwona Bogucka
Petycje 10.0 11.06.2021 07:11 Iwona Bogucka
Petycje 9.0 07.04.2021 10:59 Iwona Bogucka
Petycje 8.0 22.10.2020 10:24 Iwona Bogucka
Petycje 7.0 02.06.2020 08:32 Justyna Gąsiorowska
Petycje 6.0 28.02.2020 14:31 Justyna Gąsiorowska
Petycje 5.0 31.01.2020 09:08 Piotr Pietrasik
Petycje 4.0 31.01.2020 09:04 Piotr Pietrasik
Petycje 3.0 14.01.2020 14:02 Justyna Gąsiorowska
Petycje 2.4 02.07.2019 15:14 Justyna Gąsiorowska
Petycje 2.3 02.07.2019 13:41 Justyna Gąsiorowska
Petycje 2.2 28.06.2019 14:43 Justyna Gąsiorowska
Petycje 2.1 30.05.2019 13:54 Justyna Gąsiorowska
Petycje 2.0 30.05.2019 13:51 Justyna Gąsiorowska
Petycje 1.9 01.03.2019 10:18 Justyna Gąsiorowska
Petycje 1.8 01.03.2019 10:11 Justyna Gąsiorowska
Petycje 1.7 01.03.2019 10:09 Justyna Gąsiorowska
Petycje 1.6 20.02.2019 17:44 Anna Madziar
Petycje 1.5 20.02.2019 17:41 Anna Madziar
Petycje 1.4 20.02.2019 17:40 Anna Madziar
Petycje 1.3 20.02.2019 17:37 Anna Madziar
Petycje 1.2 20.02.2019 10:00 Justyna Gąsiorowska
Petycje 1.1 20.02.2019 09:58 Justyna Gąsiorowska
Petycje 1.0 01.02.2019 12:54 Justyna Gąsiorowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}