W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej będącej częścią strony Ministerstwa Finansów.

Data publikacji strony internetowej: 2019.02.20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.08.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 4. z uwagi na czasowe ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Henrykiem Gryz, Biuro Komunikacji i Promocji, e-mail: redakcja@mf.gov.pl, tel. +48 (22) 694-53-16.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdują się w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych/Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Finansów udostępnia następujące aplikacje mobilne:

 1. Mobilna Granica,
 2. Asystent Granica

Informacje dodatkowe

Ministerstwo Finansów od 30 listopada 2019 r. publikuje niektóre filmy przygotowane przez pracowników resortu finansów oraz w ramach prowadzonych kampanii informacyjnych z:

 1. audiodeskrypcją
 2. tłumaczem języka migowego.

Wszystkie filmy, które nie zawierają audiodeskrypcji mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy. Posiadają również napisy.

Informacje publikowane na mediach społecznościowych Ministerstwa Finansów takich jak:

 1. Twitter Ministerstwa Finansów,
 2. Twitter Krajowej Administracji Skarbowej

są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
22.09.2020 11:53 Henryk Gryz
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 12:40 administrator gov.pl