W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konfliktowe minerały

Nowe obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw spoczywające na unijnych importerach cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota.

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, spoczywające na unijnych importerach cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Obowiązki te ustanowione zostały rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r.
W Polsce funkcję organu odpowiedzialnego za zapewnienie skutecznego i jednolitego wdrożenia przedmiotowego rozporządzenia oraz prowadzenie kontroli ex post wobec importerów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Regulacje zawarte w powyższym rozporządzeniu mają na celu zagwarantowanie, że minerały i metale z tzw. grupy „3TG" ( Tin, Tantalum, Tungsten, Gold), wjeżdżające do UE, nie będą finansować konfliktów ani nie będą skutkować naruszeniami praw człowieka. Minerały te, należą do najcenniejszych a branża wydobywcza tych minerałów, wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarczy na świecie (dotyczy to np. przemysłu elektronicznego, lotniczego, motoryzacyjnego czy jubilerskiego). W związku z tym należy zachęcić przedsiębiorców do odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów, co – z założenia – powinno przyczynić się to odcięcia grup przestępczych od źródła dochodów związanego z tymi minerałami i utrudnić im kontynuację działalności oraz pomóc w zagwarantowaniu pokoju, rozwoju i stabilności na świecie. Unijni importerzy „3TG" będą mieć obowiązek zagwarantowania, by wszystkie importowane przez nich minerały i metale (określone w załączniku nr I do ww. rozporządzenia) pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz obszarów niekonfliktowych.

Mimo tego, że termin wdrożenia rozporządzenia jest odległy, już teraz zachęca się zainteresowane przedsiębiorstwa, które podlegają pod wymogi w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, aby dokonały samooceny swoich procesów biznesowych przy przepływie towarów „3TG" pod kątem spełnienia określonych wymogów tak, aby były gotowe do wdrożenia nowych przepisów, tj. 1 stycznia 2021 r.

Wyjaśniając termin „należyta staranność w łańcuchu dostaw" (w kontekście niniejszego rozporządzenia) należy wskazać, że jest to ciągły, proaktywny i reaktywny proces, w którym podmioty gospodarcze monitorują swoje zakupy i sprzedaż oraz zarządzają nimi w celu zapewnienia, aby nie przyczyniały się one do konfliktów ani do ich negatywnych skutków. Wdrożenie procesu należytej staranności może pomóc przedsiębiorcom i ich partnerom biznesowym, w zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego i krajowego, w tym regulujących handel minerałami oraz sankcji ONZ. Odbywa się to z wykorzystaniem analizy ryzyka, w procesach biznesowych zachodzących we wnętrzu danej organizacji oraz w jej otoczeniu zewnętrznym. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, oznacza systematyczne rozpoznanie oraz wprowadzenie wszelkich środków niezbędnych, aby ograniczyć możliwość jego wystąpienia.  Obejmuje takie działania, jak zbieranie danych i informacji, analizę i ocenę ryzyka, zalecenia i podejmowanie działań, a także regularne monitorowanie i przegląd tego procesu oraz jego wyników w oparciu o międzynarodowe, unijne i krajowe źródła i strategie biznesowe. W sposób szczególny, należyta staranność powinna być zachowana przez przedsiębiorców uczestniczących w globalnych łańcuchach dostaw, przez które „przepływają" strumienie towarowe minerałów pozyskiwanych w regionie Wielkich Jezior (Demokratyczna Republika Konga, Republika Konga, Burundi, Kenia, Republika Środkowoafrykańska) oraz w Kolumbii.
Przedsiębiorcy, którzy podlegają pod wymogi wspomnianego rozporządzenia powinni spełnić międzynarodowe normy odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów, które określone zostały przez OECD w „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka" (wydanie drugie 2013 r.). Ponadto, Komisja Europejska, aby zapewnić podmiotom gospodarczym jasność i pewność oraz spójność stosowanych przez nie działań, na rzecz wysiłków w budowaniu należytej staranności, przygotowała „Niewiążące wytyczne dotyczące identyfikacji obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz innych czynników ryzyka w łańcuchu dostaw na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 /821", które zostały opublikowane w dniu 10.08.2018 r. w zaleceniu nr 2018/1149.

Podkreślić także należy, że UE nie jest odosobniona w upowszechnianiu działań na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania omawianych minerałów i metali, a uregulowane rozwiązania prawne są zgodne z kierunkami w przyjętej w Stanach Zjednoczonych ustawie o minerałach z regionów ogarniętych konfliktami, tj. sekcji 1502 ustawy  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" z 2010 r. Przepisy te dotyczą tych samej grupy towarowej, tj. „3TG".

Pragniemy poinformować Państwa o udostępnieniu 20.11.2019 r., przez Komisję Europejską  programu due diligence ready!. Jest to to stworzona przez Komisję Europejską platforma internetowa, która ma promować odpowiedzialne zaopatrzenie w metale i minerały.

Program due diligence ready jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do innych podmiotów gospodarczych,  w których łańcuchu dostaw obecne są metale i minerały, a zwłaszcza, choć nie tylko, cyna, tantal, wolfram i złoto.

Dzięki temu programowi, przedsiębiorcy zyskają wsparcie podczas stosowania należytej staranności i prowadzenia odpowiedzialnego zaopatrzenia. Inicjatywa ta pomoże podmiotom objętym wymogiem regulacyjnym, Rozporządzeniem UE w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktem, w realizowaniu zobowiązań prawnych.

Ponadto inicjatywa wyposaży przedsiębiorców w narzędzia, które pozwolą im odpowiadać na zapytania formułowane przez klientów, dostawców, organy regulacyjne, inwestorów, organizacje pozarządowe oraz konsumentów, którzy coraz częściej proszą firmy, o wykazanie, że metale i minerały obecne w ich łańcuchach dostaw nie przysparzają szkody ludziom ani środowisku.


Osobą wyznaczoną w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów do kontaktów w sprawie wdrożenia w Polsce ww. rozporządzenia jest Pani Marzena Walczak (email: marzena.walczak@mf.gov.pl, tel. 22 694 43 18).

 

Materiały

Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności
Wytyczne​_OECD​_dotyczące​_należytej​_staranności.pdf 1.58MB
Zalecenia KE nr 1149 z 2018r.- obszary konfliktowe
Zalecenia​_KE​_nr​_1149​_z​_2018​_r-​_obszary​_konfliktowe.pdf 0.48MB
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/429 z dnia 11 stycznia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 w odniesieniu do metodyki i kryteriów oceny oraz uznawania systemów należytej staranności w łańcuchu dostaw cyny, tantalu, wolframu i złota.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2019 13:09 Małgorzata Wiaderna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Walczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konfliktowe minerały 3.0 25.11.2019 12:07 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 2.0 19.09.2019 11:17 Kinga Filipowicz-Mercer
Konfliktowe minerały 1.2 02.04.2019 16:21 Małgorzata Wiaderna
Konfliktowe minerały 1.1 06.02.2019 13:13 Małgorzata Wiaderna
Konfliktowe minerały 1.0 06.02.2019 13:09 Małgorzata Wiaderna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP