W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wnioski i skargi

Podstawa prawna skarg i wniosków

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735 z późn. zm.) Dział VIII Skargi i wnioski
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
 • w Ministerstwie Finansów kwestię składania skarg i wniosków reguluje zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 207)

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy lub jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykonuje zadania m.in. przy pomocy zastępców Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra.

Jak złożyć skargę lub wniosek

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych  w związku ze skargami, wnioskami oraz petycjami wniesionymi do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Minister Finansów, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: IOD@mf.gov.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych
  z rozpatrzeniem wniesionych przez Panią/Pana skargi, wniosku lub petycji.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:
 • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.
 3. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane podane przez osobę w skardze, wniosku lub petycji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.05.2019 11:35 Sylwia Stelmachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Kosowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wnioski i skargi 13.0 10.05.2022 10:21 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 12.0 31.01.2022 10:38 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 11.0 21.12.2021 13:31 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 10.0 21.12.2021 13:00 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 9.0 03.11.2021 10:43 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 8.0 03.11.2021 10:39 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 7.0 03.11.2021 10:37 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 6.0 27.09.2021 09:49 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 5.0 12.07.2021 08:44 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 4.0 25.03.2021 13:40 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 3.0 25.03.2021 13:38 Marcin Kropisz
Wnioski i skargi 2.0 15.10.2020 08:39 Sylwia Stelmachowska
Wnioski i skargi 1.7 28.05.2019 13:57 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.6 28.05.2019 13:50 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.5 28.05.2019 13:23 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.4 28.05.2019 12:57 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.3 28.05.2019 12:53 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.2 28.05.2019 12:48 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.1 28.05.2019 12:38 Agata Golec
Wnioski i skargi 1.0 28.05.2019 11:35 Sylwia Stelmachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}