W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Agenda ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”

18.09.2020

Napis Polska. Krajowy Plan Działania. Agenda ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”.

Agenda ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” (ang. The Women, Peace, and Security Agenda) dotyczy:

  • zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,
  • ochrony praw człowieka,
  • współpracy rozwojowej i
  • polityk z zakresu równego traktowania.

Inspiracją do jej powstania i przyjęcia pierwszej Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 była Platforma Działania z Pekinu, stworzona w 1995 r. w trakcie Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet pod auspicjami ONZ. Przyjęta w trakcie tej konferencji Deklaracja Pekińska oraz Platforma były impulsem do przyjęcia w  2000 r. rezolucji 1325.

Agenda obejmuje rezolucję 1325 i 10 innych rezolucji, które dotyczą tej tematyki.

Główne postulaty Agendy ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”

  • zwiększenie zaangażowania kobiet w procesy pokojowe, w tym w misje i operacje pokojowe,
  • wzmocnienie roli kobiet w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem i budowaniem pokoju,
  • zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia i ochrony kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym.

4 filary:

Zapobieganie (Prevention) – włączenie perspektywy płci i udział kobiet w zapobieganiu, powstawaniu i rozszerzaniu się konfliktów zbrojnych. Obejmuje zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek w trakcie konfliktu i po jego zakończeniu.

Udział (Participation) – promocja równego traktowania płci i zapewnienie udziału kobiet na równi z mężczyznami w procesach decyzyjnych, które dotyczą pokoju i bezpieczeństwa – na poziomie krajowym, lokalnym i międzynarodowym. Chodzi m.in. o zwiększenie liczby kobiet pełniących funkcje negocjatorów, mediatorów, członków sił pokojowych i personelu humanitarnego.

Ochrona (Protection) – ochrona praw osób, w tym kobiet i dziewczynek, podczas konfliktu i po jego zakończeniu, w tym ochrona przed przemocą ze względu na płeć i ściganie jej sprawców oraz wdrażanie konwencji międzynarodowych i regionalnych na szczeblu krajowym.

Wsparcie i odbudowa (Relief and Recovery) – zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby kobiet i dziewczynek w środowisku pokonfliktowym, w tym zapewnienie dostępu do służby zdrowia i pomoc w przezwyciężaniu traumy związanej z konfliktem i przemocą. Wsparcie kobiet udzielających pomocy podczas konfliktu i w środowisku pokonfliktowym.

{"register":{"columns":[]}}