W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Petycje publikowane są na stronie Ministerstwa Finansów

Podstawa prawna petycji

Zasady rozpatrywania petycji określają przepisy:

 • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
 • w Ministerstwie Finansów kwestię składania petycji reguluje Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów (Dz. Urz. Min. Roz.
  i Fin. poz. 207)

Co to jest petycja

Petycja jest to skierowane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Przedmiotem petycji może być między innymi zmiana przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Jak złożyć petycję

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze skargami, wnioskami oraz petycjami wniesionymi do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO" poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DZ. U. z 2021r. poz. 422)  współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: IOD@mf.gov.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46) oraz ustawa z dnia
  11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych
  z rozpatrzeniem wniesionych przez Panią/Pana skargi, wniosku lub petycji.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa
  w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:
 • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu,
  o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych
  w pkt 3. W przypadku braku podania danych skarga, wniosek lub petycja nie będzie procedowana.
 3. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane podane przez osobę w skardze, wniosku lub petycji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo także wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.05.2019 11:33 Sylwia Stelmachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Eliza Przybysz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 3.0 25.03.2021 13:44 Marcin Kropisz
Petycje 2.0 15.10.2020 08:32 Sylwia Stelmachowska
Petycje 1.4 28.05.2019 16:46 Agata Golec
Petycje 1.3 28.05.2019 13:24 Agata Golec
Petycje 1.2 28.05.2019 12:47 Agata Golec
Petycje 1.1 28.05.2019 12:44 Agata Golec
Petycje 1.0 28.05.2019 11:33 Sylwia Stelmachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}