W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Small Grant Scheme 2020 Call

Small Grant Scheme

Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu Small Grant Scheme 2020

Przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych w ramach konkursu Small Grant Scheme 2020.

Materiały

Dane wykonawców oraz przyznane dofinansowanie NCBR
SGS​_przyznane​_dofinansowanie​_-​_PL.pdf 0.25MB

Wyniki oceny formalnej – konkurs Small Grant Scheme 2020

Uprzejmie informujemy o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie Small Grant Scheme 2020. 27 wniosków zostało zarekomendowanych do dofinansowania. 5 wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Pozostałe 302 wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z dokumentami „Guide for Applicants” i „Guide for Evaluators”, stanowiącymi część dokumentacji konkursowej, wszystkie wnioski oceniane były wg takich samych kryteriów merytorycznych. Wnioski rekomendowane do dofinansowania, w których kierownikiem projektu (Principal Investigator) jest osoba spełniająca kryteria młodego naukowca zostały bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowych recenzentów. Ostateczne listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania sformułowane zostały na podstawie zbiorczego zastawienia, które znajduje się poniżej.

Materiały

SGS - „Young researchers” Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
SGS​_Young​_researchers​_Lista​_rankingowa​_wniosków​_rekomendowanych​_do​_dofinansowania.pdf 0.44MB
SGS - „Non-young researchers” Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
SGS​_Non-young​_researchers​_Lista​_rankingowa​_wniosków​_rekomendowanych​_do​_dofinansowania.pdf 0.42MB
SGS - Lista rezerwowa
SGS​_Lista​_rezerwowa.pdf 0.41MB
SGS - Lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do dofinansowania
SGS​_Lista​_rankingowa​_wniosków​_nierekomendowanych​_do​_dofinansowania.pdf 0.76MB
SGS - Zestawienie wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Zestawienie​_wniosków​_rekomendowanych​_do​_dofinansowania.pdf 0.56MB

Wyniki oceny formalnej – konkurs Small Grant Scheme 2020

Uprzejmie informujemy, że w naborze wniosków w konkursie Small Grant Scheme 2020 wpłynęło 337 wniosków.

W wyniku oceny formalnej:

1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę,

2 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,

334 wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym.

Materiały

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym
Lista​_wniosków​_pozytywnie​_ocenionych​_pod​_względem​_formalnym.docx 0.06MB
Lista wniosków niespełniających wymogów formalnych
Lista​_wniosków​_niespełniających​_wymogów​_formalnych.docx 0.02MB

Konkurs Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców w technicznych dziedzinach nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłasza konkurs Small Grant Scheme 2020

1. Dziedziny działalności naukowej objęte konkursem:

Konkurs nie posiada zdefiniowanych obszarów tematycznych.
Z uwagi na specyfikę konkursu składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin B+R, zgodnie z „Podręcznikiem Frascati”:

 • nauki inżynieryjne i techniczne, w tym:
  • inżynieria lądowa,
  • elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji,
  • inżynieria mechaniczna,
  • inżynieria chemiczna,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria medyczna,
  • inżynieria środowiska,
  • biotechnologia środowiskowa,
  • biotechnologia przemysłowa,
  • nanotechnologia,
  • inne nauki inżynieryjne i techniczne.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i zapisami Artykułu 37 ustęp 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przedsiębiorstwo - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

3. Promotor projektu:

 • Wnioski składane są przez pojedyncze podmioty działające na terenie RP.
 • W konkursie nie jest przewidziany udział konsorcjów.

4. Kierownik projektu/Principal Investigator

 • Każdy składany wniosek musi przewidywać jedną osobę pełniącą rolę kierownika projektu (Principal Investigator).
 • Z uwagi na specyfikę konkursu, w konkursie Small Grant Scheme 2020 rolę kierownika projektu (Principal Investigator) może pełnić tylko kobieta naukowiec.

5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Na dofinansowanie projektów w ramach dziedzin B+R, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 000 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
 • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 50 000 EUR, natomiast maksymalna 200 000 EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 24 miesiące.
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.

6. Typy badań

Badania podstawowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(84) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014, ale tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Badania przemysłowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(85) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.

Prace rozwojowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(86) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014.

7. Wartość dofinansowania

 • Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw przyznawane będzie zgodnie z zasadami pomocy publicznej w zależności w wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań.

 

Duże przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Organizacje prowadzące badania I upowszechniające wiedzę

Badania podstawowe

Do 100%

Do 100%

Do 100%

Do 100%

Badania przemysłowe

Do 50+15

(maks. 65%)

Do 50+10+15

(maks. 75%)

Do 50+20+15

(maks. 80%)

Do 100%

Prace rozwojowe

Do 25+15

(maks. 40%)

Do 25+10+15

(maks. 50%)

Do 25+20+15

(maks. 60%)

Do 100%


8. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl 

Promotor projektu może edytować i walidować wniosek do daty zamknięcia naboru. Złożyć będzie można wyłącznie pełne, poprawnie wypełnione wnioski.

Termin zamknięcia konkursu upływa 11 grudnia 2020 o godzinie 16:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod linkiem.