W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

HISTORIA RADY LEGISLACYJNEJ

Historycznym poprzednikiem czy też pierwowzorem istniejącej obecnie Rady Legislacyjnej była w okresie II Rzeczypospolitej Rada Prawnicza, utworzona na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 sierpnia 1926 r. o utworzeniu Rady Prawniczej (Dz. U. Nr 83, poz. 466). Opiniowała ona projekty ustaw i projekty rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej pod względem ich zgodności z konstytucją oraz całokształtem obowiązującego ustawodawstwa, a także pod względem techniki ustawodawczej (art. 5 i 7 powołanego rozporządzenia). Część członków Rady Prawniczej była mianowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, część była powoływana lub wyznaczana przez Ministra Sprawiedliwości, zaś część była delegowana przez innych ministrów (art. 3 powołanego rozporządzenia). Prezesem Rady Prawniczej był Minister Sprawiedliwości (art. 2 powołanego rozporządzenia). Faktycznie Rada Prawnicza działała tylko w okresie od 1 września 1926 r. do marca 1928 r., zaś jej prezesami byli ówcześni ministrowie sprawiedliwości: prof. Wacław Makowski (do 30 września 1926 r.) oraz Aleksander Meysztowicz (minister od 2 października 1926 r. do 22 grudnia 1928 r.).

W okresie powojennym, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Legislacyjna została ustanowiona w 1972 r., na podstawie decyzji Nr 93/72 Prezydium Rządu z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie usprawnienia procesu tworzenia prawa (niepublikowana). Ustanowienie Rady Legislacyjnej stanowiło przejaw realizacji dyrektyw VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (odbytego w grudniu 1971 r.) w sprawie uporządkowania obowiązującego systemu prawa. Rada Legislacyjna została utworzona jako organ doradczy i opiniodawczy przy Prezesie Rady Ministrów, zaś do jej zadań należało m. in. dokonywanie okresowych ocen stanu prawa, opiniowanie prac legislacyjnych organów administracji państwowej oraz opiniowanie aktów prawnych o podstawowym znaczeniu (pkt 3 powołanej decyzji). W skład Rady Legislacyjnej wchodzili: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Prokurator Generalny PRL, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Rady Ministrów (URM), Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz po jednym przedstawicielu nauki podstawowych dziedzin prawa (pkt 4 powołanej decyzji). Skład osobowy Rady Legislacyjnej ustalał Prezes Rady Ministrów, który również powoływał jej przewodniczącego (pkt 5 powołanej decyzji).

Na podstawie wspomnianej wyżej decyzji Prezydium Rządu zostały następnie powołane oraz funkcjonowały Rady Legislacyjne pierwszych trzech kadencji.

Rada Legislacyjna I kadencji została powołana na okres 3 lat zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów (którym był ówcześnie Piotr Jaroszewicz) z dnia 22 marca 1973 r. W skład Rady Legislacyjnej I kadencji weszły następujące osoby: prof. Włodzimierz Berutowicz (Minister Sprawiedliwości) jako jej przewodniczący, prof. Zygmunt Rybicki jako zastępca przewodniczącego oraz członkowie: prof. Jerzy Bafia (I Prezes Sądu Najwyższego), Lucjan Czubiński (Prokurator Generalny PRL), Wincenty Kawalec (Minister Sprawy, Płac i Spraw Socjalnych), prof. Adam Łopatka, Bronisław Ostapczuk (Podsekretarz Stanu w URM), prof. Ludwik Bar, prof. Remigiusz Bierzanek, prof. Marian Błażejczyk, prof. Kazimierz Buchała, prof. Witold Czachórski, prof. Jan Kosik, Stanisław Kowalczyk (Minister Spraw Wewnętrznych), prof. Kazimierz Opałek, prof. Zbigniew Radwański, prof. Zbigniew Salwa, prof. Kazimierz Siarkiewicz, prof. Władysław Siedlecki, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Jerzy Starościak, prof. Andrzej Wasilkowski, prof. Marian Weralski i prof. Sylwester Zawadzki. I kadencja Rady Legislacyjnej trwała od 1973 r. do 1976 r.

Rada Legislacyjna II kadencji została powołana na okres 4 lat zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Piotra Jaroszewicza) z dnia 6 kwietnia 1976 r. W skład Rady Legislacyjnej II kadencji weszły następujące osoby: prof. Jerzy Bafia (Minister Sprawiedliwości) jako jej przewodniczący, prof. Zygmunt Rybicki jako wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Włodzimierz Berutowicz (I Prezes Sądu Najwyższego), Lucjan Czubiński (Prokurator Generalny PRL), Janusz Wieczorek (Szef URM), Marian Janicki (Komendant Główny Milicji Obywatelskiej), prof. Adam Łopatka, Bronisław Ostapczuk (Podsekretarz Stanu w URM), Edward Zachajkiewicz (Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego), prof. Ludwik Bar, prof. Marian Błażejczyk, prof. Kazimierz Buchała, prof. Witold Czachórski, prof. Jerzy Jakubowski, prof. Krystyna Jandy-Jendrośka, prof. Jan Kosik, prof. Wiesław Lang, prof. Zbigniew Radwański, prof. Zbigniew Salwa, prof. Kazimierz Siarkiewicz, prof. Władysław Siedlecki, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Jerzy Służewski, prof. Karol Sobczak, prof. Mieczysław Tyczka, prof. Marian Weralski, prof. Witold Zakrzewski, prof. Sylwester Zawadzki i prof. Adam Zieliński. II kadencja Rady Legislacyjnej trwała od 1976 r. do 1980 r.

Rada Legislacyjna III kadencji została powołana na okres 4 lat w dniu 14 maja 1980 r. przez premiera Edwarda Babiucha. W skład Rady Legislacyjnej III kadencji weszły następujące osoby: prof. Jerzy Bafia (Minister Sprawiedliwości) jako jej przewodniczący, prof. Zygmunt Rybicki i prof. Wacław Szubert jako dwaj wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Włodzimierz Berutowicz (I Prezes Sądu Najwyższego), Lucjan Czubiński (Prokurator Generalny PRL), Janusz Wieczorek (Szef URM), Marian Janicki (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), prof. Adam Łopatka, Bronisław Ostapczuk (Podsekretarz Stanu w URM), Edward Zachajkiewicz (Prezes Państwowego Arbitrażu Gospodarczego), prof. Ludwik Bar, prof. Witold Czachórski, prof. Jerzy Jakubowski, prof. Krystyna Jandy-Jendrośka, prof. Jan Kosik, prof. Zbigniew Leoński, prof. Marek Madey, prof. Ryszard Malinowski, prof. Zbigniew Radwański, prof. Zbigniew Salwa, prof. Kazimierz Siarkiewicz, prof. Władysław Siedlecki, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Jerzy Służewski, prof. Karol Sobczak, prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Marian Weralski, prof. Witold Zakrzewski, prof. Sylwester Zawadzki i prof. Adam Zieliński. III kadencja Rady Legislacyjnej trwała od 1980 r. do 1984 r.

Rady Legislacyjne kolejnych trzech kadencji (tj. IV, V i VI kadencji) były powoływane i funkcjonowały na nowej podstawie prawnej, jaką była uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie Rady Legislacyjnej (Monitor Polski 1984, Nr 10, poz. 66). Powołana uchwała stanowiła, że Rada Legislacyjna działa jako organ doradczy i opiniodawczy przy Prezesie Rady Ministrów (§ 1 ust. 1 uchwały). Do zadań Rady Legislacyjnej należało w szczególności: opiniowanie założeń oraz projektów ustaw o podstawowym znaczeniu w systemie prawa, opiniowanie projektów rządowych programów prac ustawodawczych, dokonywanie okresowych ocen stanu prawa oraz dokonywanie ocen stosowania prawa (§ 1 ust. 2 powołanej uchwały). W skład Rady Legislacyjnej wchodzili powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na okres trzech lat wybitni przedstawiciele podstawowych dziedzin nauk prawnych oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (§ 3 ust. 1 powołanej uchwały).

Rada Legislacyjna IV kadencji została powołana w dniu 15 czerwca 1984 r. przez Prezesa Rady Ministrów gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W skład Rady Legislacyjnej IV kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Sylwester Zawadzki jako jej przewodniczący do marca 1986 r. oraz prof. Zbigniew Radwański jako jej przewodniczący od marca 1986 r., a także członkowie: prof. Jerzy Bafia, dr Bohdan Zdziennicki, prof. Kazimierz Buchała, prof. Andrzej Całus, prof. Jerzy Harasimowicz, prof. Jerzy Ignatowicz, prof. Czesław Jackowiak, prof. Jerzy Jodłowski, prof. Alfred Klein, prof. Jan Kosik, prof. Cezary Kosikowski, prof. Zbigniew Leoński, prof. Ryszard Malinowski, prof. Feliks Prusak, prof. Zbigniew Salwa, prof. Władysław Siedlecki, prof. Jerzy Służewski, prof. Karol Sobczak, prof. Wojciech Sokolewicz, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Mieczysław Sośniak, prof. Tadeusz Szymczak, prof. Janusz Symonides, prof. Stanisław Włodyka, prof. Jerzy Wróblewski, prof. Zdzisław Czeszejko-Sochacki, prof. Henryk Groszyk, Łucja Lapierre (arbiter Głównej Komisji Arbitrażowej), prof. Ewa Łętowska, Zenon Młyńczyk, Janusz Pietrzykowski (sędzia Sądu Najwyższego), Janina Polony (sędzia Sądu Najwyższego), dr Eugeniusz Stobiecki, Tadeusz Szymanek (Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego), dr Jerzy Świątkiewicz (Wiceprezes NSA), dr Ryszard Zelwiański, dr Józef Zych, prof. Tadeusz Chrustowski (powołany w trakcie kadencji), Andrzej Elbanowski (powołany w trakcie kadencji), dr Kazimierz Łojewski (powołany w trakcie kadencji) oraz prof. Adam Zieliński (powołany w trakcie kadencji).

Rada Legislacyjna V kadencji została powołana w dniu 29 czerwca 1987 r. przez Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Messnera. W skład Rady Legislacyjnej V kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Zbigniew Radwański jako jej przewodniczący, prof. Jerzy Bafia, prof. Zbigniew Salwa i prof. Wojciech Sokolewicz jako trzej zastępcy przewodniczącego oraz członkowie: prof. Andrzej Bierć, dr Bogdan Bartosik, prof. Janusz Borkowski, prof. Maria Borucka-Arctowa, prof. Andrzej Całus, prof. Tadeusz Chrustowski, prof. Lech Garlicki, prof. Jerzy Ignatowicz, prof. Czesław Jackowiak, dr Zdzisław Jarosz, prof. Adam Jaroszyński, prof. Jerzy Jodłowski, prof. Alfred Klein, prof. Cezary Kosikowski, Jerzy Kościołek, prof. Andrzej Kubas, Andrzej Kurowski, prof. Zbigniew Leoński, prof. Teofil Leśko, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Ewa Łętowska, dr Kazimierz Łojewski, prof. Andrzej Murzynowski, prof. Eugeniusz Ochendowski, prof. Maksymilian Pazdan, prof. Kazimierz Piasecki, prof. Eugeniusz Piontek, prof. Włodzimierz Piotrowski, Janina Polony, prof. Walerian Sanetra, prof. Feliks Siemieński, prof. Józef Skąpski, prof. Karol Sobczak, dr Jerzy Świątkiewicz, prof. Janusz Symonides, prof. Jan Szreniawski, Tadeusz Szymanek (sędzia Sądu Najwyższego), prof. Janusz Trzciński, Bogusław Ujma, prof. Andrzej Wasilewski, prof. Andrzej Wasilkowski, prof. Jan Waszczyński, prof. Józef Wąsik, prof. Władysław Wepsięć, prof. Sylwester Wójcik, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Jerzy Wróblewski, dr Stanisław Wyciszczak, prof. Sylwester Zawadzki, dr Bohdan Zdziennicki, dr Ryszard Zelwiański, prof. Adam Zieliński, dr Józef Zych, prof. Czesława Żuławska.

V Kadencja Rady Legislacyjnej miała się zakończyć w czerwcu 1990 r., ale w dniu 22 listopada 1989 r. została podjęta uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie skrócenia kadencji Rady Legislacyjnej (Monitor Polski 1989, nr 39, poz. 307). W uchwale tej postanowiono, że kadencja Rady Legislacyjnej powołanej w dniu 29 czerwca 1987 r. zostaje skrócona i upływa z dniem 31 października 1989 r. (uchwała ta weszła zatem w życie z mocą wsteczną).

Rada Legislacyjna VI kadencji została powołana w dniu 20 listopada 1989 r. przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. W skład Rady Legislacyjnej VI kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Zbigniew Radwański jako przewodniczący, prof. Czesława Żuławska, dr Jerzy Świątkiewicz i prof. Andrzej Gwiżdż jako trzej wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Andrzej Bierć, prof. Ludwik Bar, prof. Stanisław Biernat, prof. Andrzej Całus, prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Witold Czachórski, prof. Wiesław Daszkiewicz, prof. Tomasz Dybowski, prof. Lech Garlicki, prof. Maria Gintowt- Jankowicz, prof. Stefan Grzybowski, prof. Jerzy Ignatowicz, prof. Czesław Jackowiak, Jerzy Jasiński, prof. Alfred Klein, prof. Cezary Kosikowski, prof. Andrzej Kubas, prof. Leszek Kubicki, prof. Michał Kulesza, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Jerzy Makarczyk, prof. Andrzej Murzynowski, Alicja Nalewajko (sędzia Sądu Najwyższego), mec. Jan Olszewski, prof. Maksymilian Pazdan, prof. Kazimierz Piasecki, prof. Michał Seweryński, prof. Wojciech Sokolewicz, prof. Józef Skąpski, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Wacław Szubert, Tadeusz Szymanek (sędzia Sądu Najwyższego), prof. Andrzej Wasilewski, prof. Andrzej Wasilkowski, prof. Jan Waszczyński, prof. Stanisław Włodyka, prof. Jerzy Wróblewski, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Janina Zakrzewska, prof. Sylwester Zawadzki, dr Ryszard Zelwiański, prof. Zygmunt Ziembiński, prof. Andrzej Zoll i Jerzy Żuławski.

VI kadencja Rady Legislacyjnej zakończyła się w dniu 20 listopada 1992 r., po czym w dniu 26 stycznia 1993 r. została podjęta uchwała nr 8 Rady Ministrów w sprawie Rady Legislacyjnej (Monitor Polski 1993, nr 4, poz. 14), dająca tej instytucji nową podstawę prawną. Niemniej jednak ówczesna premier Hanna Suchocka w trakcie swojego urzędowania nie powołała członków Rady Legislacyjnej kolejnej kadencji.

W dniu 18 stycznia 1994 r. została podjęta uchwała nr 2 Rady Ministrów w sprawie Rady Legislacyjnej (Monitor Polski 1994, nr 6, poz. 52), stanowiąca kolejną podstawę prawną działania Rady Legislacyjnej i uchylająca uchwałę Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. W uchwale nr 2 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. postanowiono, że kadencja Rady Legislacyjnej trwa cztery lata (§ 3 ust. 3 powołanej uchwały). Na tej nowej podstawie prawnej została powołana Rada Legislacyjna VII kadencji, co zostało dokonane w dniu 2 marca 1994 r. przez premiera Waldemara Pawlaka. W skład Rady Legislacyjnej VII kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Andrzej Gwiżdż jako przewodniczący, prof. Cezary Kosikowski i prof. Andrzej Całus jako dwaj wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Leszek Kubicki, prof. Zbigniew Radwański, prof. Kazimierz Działocha, dr Jerzy Świątkiewicz, mec. Maciej Bednarkiewicz, prof. Andrzej Bierć, prof. Wiesław Daszkiewicz, prof. Kazimierz Działocha, prof. Józef Frąckowiak, prof. Stanisław Gebethner, prof. Henryk Groszyk, prof. Hubert Izdebski, prof. Adam Jaroszyński, prof. Marian Kępiński, prof. Dariusz Kijowski, prof. Alfred Klein, prof. Kazimierz Kruczalak, prof. Maria Kruk-Jarosz, prof. Leszek Kubicki, prof. Adam Łopatka, prof. Andrzej Mączyński, prof. Józef Okolski, mec. Władysław Pociej, prof. Aleksander Ratajczak, prof. Michał Seweryński, prof. Jan Szachułowicz, dr Jerzy Świątkiewicz, prof. Andrzej Wasilewski, prof. Andrzej Wasilkowski, prof. Piotr Winczorek, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Mirosław Wyrzykowski, dr Ryszard Zelwiański, prof. Maciej Zieliński, prof. Tadeusz Zieliński i mec. Jacek Żuławski.

W roku 1996 Rada Legislacyjna uzyskała po raz pierwszy swoją ustawową regulację, co nastąpiło w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (tekst pierwotny: Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 492). Obecny tytuł tej ustawy brzmi: ustawa o Radzie Ministrów. Na podstawie art. 14 ust. 3 powołanej ustawy zostało wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. z 1998 r. Nr 25, poz. 134). § 4 ust. 4 powołanego rozporządzenia stanowił, że kadencja Rady Legislacyjnej trwa cztery lata. Na tych nowych podstawach prawnych została w dniu 10 marca 1998 r. powołana przez premiera Jerzego Buzka Rada Legislacyjna VIII kadencji. W skład Rady Legislacyjnej VIII kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Andrzej Zoll jako jej przewodniczący do dnia 19 lipca 2000 r. oraz prof. Andrzej Szajkowski będący jej przewodniczącym od dnia 20 lipca 2000 r., prof. Krzysztof Pietrzykowski jako wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Andrzej Bierć, prof. Stanisław Biernat, prof. Władysław Czapliński, prof. Lech Garlicki, prof. Marian Kępiński, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Ryszard Mastalski, prof. Stanisław Piątek, minister Aleksander Proksa, prof. Michał Seweryński, prof. Renata Szafarz, prof. Stanisław Waltoś, prof. Zbigniew Witkowski, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i prof. Mirosław Wyrzykowski.

W dniu 20 marca 2002 r. przez premiera Leszka Millera została powołana Rada Legislacyjna IX kadencji. W skład Rady Legislacyjnej IX kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Janusz Trzciński jako jej przewodniczący do dnia 5 maja 2004 r. oraz prof. Cezary Kosikowski będący przewodniczącym od dnia 26 maja 2004 r., prof. Lech Garlicki i prof. Stanisław Gebethner jako dwaj wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Andrzej Bierć, prof. Władysław Czapliński, prof. Paweł Czechowski, prof. Zdzisław Czeszejko-Sochacki, prof. Kazimierz Działocha, prof. Józef Frąckowiak, prof. Małgorzata Gersdorf, prof. Jan Grabowski, prof. Roman Hauser, prof. Marian Kępiński, prof. Krzysztof Kolasiński, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Ryszard Mastalski, minister Aleksander Proksa, prof. Michał Seweryński, prof. Zygfryd Siwik, prof. Jan Wawrzyniak, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, prof. Andrzej Wróbel i prof. Adam Zieliński.

W dniu 29 maja 2006 r. Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz powołał Radę Legislacyjną X kadencji. W skład Rady Legislacyjnej X kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Bogusław Banaszak jako jej przewodniczący, dr Bolesław Banaszkiewicz (jej wiceprzewodniczący do października 2007 r.) i prof. Cezary Mik (jej wiceprzewodniczący od czerwca 2008 r.) oraz członkowie: dr Beata Bieńkowska, prof. Ludwik Florek, ks. prof. Sławomir Fundowicz, prof. Mirosław Granat, prof. Zbigniew Hajn, prof. Antoni Hanusz, prof. Marian Kępiński, prof. Aleksander Lichorowicz, prof. Elwira Marszałkowska-Krześ, prof. Mariusz Muszyński, prof. Stanisław Naruszewicz, prof. Konrad Nowacki, prof. Włodzimierz Nykiel, minister Jolanta Rusiniak, prof. Zygfryd Siwik i prof. Jarosław Warylewski.

W dniu 29 czerwca 2010 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Radę Legislacyjną XI kadencji. W skład Rady Legislacyjnej XI kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Marek Zubik jako jej przewodniczący do dnia 3 grudnia 2010 r. oraz prof. Mirosław Stec będący przewodniczącym od dnia 10 czerwca 2011 r., prof. Maciej Kaliński jako wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Tomasz Bąkowski, prof. Marek Bojarski, prof. Dariusz Kijowski, prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. Jakub Stelina, prof. Karol Weitz, prof. Krzysztof Wójtowicz, prof. Anna Wyrozumska i prof. Adam Krzywoń.

W trakcie trwania XI kadencji Rady Legislacyjnej zostało wydane – na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o Radzie Ministrów – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 21), które zastąpiło poprzednio obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z 1998 r. Na tej nowej podstawie prawnej Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w dniu 30 czerwca 2014 r. powołał Radę Legislacyjną XII kadencji. W skład Rady Legislacyjnej XII kadencji wchodziły następujące osoby: prof. Mirosław Stec jako przewodniczący, prof. Maciej Kaliński jako wiceprzewodniczący oraz członkowie: prof. Bogusław Banaszak, prof. Tomasz Bąkowski, dr Beata Bieńkowska, prof. Marek Bojarski, prof. Marek Dobrowolski, prof. Adam Doliwa, prof. Antoni Hanusz, prof. Dariusz Kijowski, prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. Adam Krzywoń, prof. Anna Łabno, prof. Wojciech Orłowski, prof. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. Jakub Stelina, prof. Bogusław Szmulik, prof. Karol Weitz, prof. Marcin Wiącek, prof. Piotr Marcin Wiórek, prof. Krzysztof Wójtowicz i prof. Anna Wyrozumska.

 

WYKAZ KADENCJI RADY LEGISLACYJNEJ

 • I kadencja, lata 1973-1976, przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Berutowicz
 • II kadencja, lata 1976-1980, przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Bafia
 • III kadencja, lata 1980-1984, przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Bafia
 • IV kadencja, lata 1984-1987, przewodniczący: prof. dr hab. Sylwester Zawadzki (do marca 1986 r.) oraz prof. dr hab. Zbigniew Radwański (od marca 1986 r.)
 • V kadencja, lata 1987-1989, przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Radwański
 • VI kadencja, lata 1989-1992, przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Radwański
 • VII kadencja, lata 1994-1998, przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Gwiżdż
 • VIII kadencja, lata 1998-2002, przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Zoll (do lipca 2000 r.) oraz prof. dr hab. Andrzej Szajkowski (od lipca 2000 r.)
 • IX kadencja, lata 2002-2006, przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Trzciński (do maja 2004 r.) oraz prof. dr hab. Cezary Kosikowski (od maja 2004 r.)
 • X kadencja, lata 2006-2010, przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Banaszak
 • XI kadencja, lata 2010-2014, przewodniczący: prof. dr hab. Marek Zubik (do grudnia 2010 r.) oraz prof. dr hab. Mirosław Stec (od czerwca 2011 r.)
 • XII kadencja, lata 2014-2018, przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Stec

 

Historię Rady Legislacyjnej opracował
prof. dr hab. Marek Szydło