W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skład Rady Legislacyjnej

Przewodniczący Rady Legislacyjnej XIII kadencji

Marek Szydło - zdjęcie

Prof. dr hab. Marek Szydło – kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym kilkunastu samodzielnych monografii książkowych oraz dwudziestu artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych z tzw. listy filadelfijskiej – JCR (m.in. w „Common Market Law Review”, „American Journal of International Law”, „Journal of International Criminal Justice”, „International Journal of Constitutional Law”, „European Constitutional Law Review”, „International & Comparative Law Quarterly”, „European Law Journal”). Radca prawny. Napisał kilkaset obszernych opinii i ekspertyz prawnych dla instytucji publicznych państwowych i samorządowych oraz dla największych polskich przedsiębiorstw publicznych. Specjalizuje się w publicznym i prywatnym prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz w niektórych obszarach prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego.

 

 

Wiceprzewodnicząca:

Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW – dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych oraz kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ekspert ONZ, OBWE, UE i Rady Europy w zakresie prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka. Jest członkiem International Law Association. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie Unii Europejskiej oraz prawie ochrony praw człowieka.

Sekretarz:

Dr hab. Piotr Marcin Wiórek, LL.M., prof. UWr – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat. Doktor prawa niemieckiego (stopień Doctoris Iurisprudentiae uzyskany z najwyższą notą summa cum laude na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ruperto Carola w Heidelbergu w 2005 r., nostryfikacja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego). Stopień doktora habilitowanego uzyskany w 2017 r. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera, Europejskiego Kolegium Doktorskiego „Systemtransformation und Rechtsangleichung im zusammenwachsenden Europa” Uniwersytetów, Ruperto Carola w Heidelbergu, Jagiellońskiego w Krakowie i Jana Gutenberga w Moguncji, a także Max-Planck-Gesellschaft. Prawnik roku 2012 województwa dolnośląskiego według forum Skuteczny Adwokat. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XII kadencji. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, zajmując się zwłaszcza komparatystycznymi i europejskimi aspektami wymienionych dziedzin.

Członkowie:

Dr hab. Marek Dobrowolski – pracownik naukowy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2006-2008 ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu RP. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XII kadencji. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.  

Dr hab. Marcin Dyl, prof. UW – prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i prawa administracyjnego.

Prof. dr hab. Antoni Hanusz – profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2011 r. kierownik Katedry Prawa Finansowego. Od 2002 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest także członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów jako przedstawiciel Ministra Finansów oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego jako przedstawiciel środowiska akademickiego. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów X i XII kadencji.  W dorobku naukowym posiada ponad sto sześćdziesiąt prac z zakresu prawa finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa i postępowania podatkowego, a także postępowania przed sądami administracyjnymi o charakterze monograficznym, podręcznikowym, artykułowym, glos, opinii prawnych i recenzji. Specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie finansowym.   

Dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie gospodarczym i prawie cywilnym.   

Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i radca prawny. Od 2008 r. zastępca dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego S.A. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i prawie rynku kapitałowego.   

Dr hab. Czesław Kłak, prof. KPSW w Bydgoszczy  – kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Polityki Penitencjarnej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, brał udział w charakterze referenta w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest autorem licznych opinii prawnych sporządzonych na zlecenie instytucji państwowych i podmiotów prawa prywatnego. Specjalizuje się w prawie karnym, postępowaniu karnym, kryminalistyce, kryminologii oraz naukach penitencjarnych, a także w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka – kierownik Pracowni Prawa Żywnościowego w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających prawników agrarystów, członek rad programowych czasopism polskich i zagranicznych. Autorka licznych prac z zakresu prawa rolnego, prawa żywnościowego i własności intelektualnej w obu tych obszarach. Specjalizuje się w prawie rolnym i prawie żywnościowym.      

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła – pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Członek Rady Naukowej Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego. W roku 2018 otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych, problematyki przekształceń własnościowych przedsiębiorstw oraz prawa ubezpieczeniowego i energetycznego.

Prof. dr hab. Anna Łabno – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W latach 1997-2001 radca w Trybunale Konstytucyjnym oraz w latach 2005-2008 prorektor UŚ. Członek Zespołu Ekspertów do Spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego powołanego przez Marszałka Sejmu RP w 2016 r. Członek Rady Legislacyjnej XII kadencji. Autorka monografii i licznych artykułów z zakresu współczesnych systemów ustrojowych, konstytucyjnej regulacji prawa własności oraz aksjologii ustroju RP. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym.

Prof. dr hab. Maciej Marszał – prawnik i politolog, w latach 1998-2015 radca prawny, a w 1999-2003 członek Okręgowej Rady Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2015 r. wykonuje zawód notariusza prowadząc Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. 30 marca 2016 został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii związanych z zaistniałym w 2015 kryzysem wokół TK. W latach 2008-2012 prodziekan do spraw studentów stacjonarnych i niestacjonarnych administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Historią, Polityką i Prawem Krajów Europy Środkowo-Wschodniej działającej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy naukowej specjalizuje się w doktrynach politycznych i prawnych, prawie totalitarnych państwa, teorii państwa i prawa, systemie politycznym, a także polskiej myśli prawnej XX wieku. Autor licznych publikacji z tego zakresu.   

Dr Przemysław Sobolewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i  Europejskiego. Obecnie wykładowca na tym Wydziale. Od wielu lat zajmuje się legislacją, w 2010 r. zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych jako specjalista do spraw legislacji, następnie starszy specjalista, naczelnik wydziału, a obecnie wicedyrektor. Redaktor Naczelny Biuletynu Europejskiego BAS. Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz ponad 100 opinii prawnych sporządzonych na potrzeby procesu legislacyjnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i medycznym, w szczególności w zakresie ochrony praw pacjenta i organizacji służby zdrowia.

Dr hab. Adam Szafrański – adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2007-2011 naczelnik w Wydziale Analiz Legislacyjnych Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu. Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego publicznego, w tym m.in. prawa energetycznego.

Dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW – dziekan Wydziału Prawa i Administracji, ukończył prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (UMCS 1996 r.), doktor nauk prawnych w zakresie prawa (KUL 2005 r.), doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego (KUL 2009 r.); od 2010 r. zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych; w latach 2012-2016 prodziekan do spraw nauki; odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Kolonii i w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu w Niemczech; w latach 2012-2019 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; od 1 kwietnia 2016 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w 2018 r. powołany na kolejną trzynastą kadencję); radca prawny; kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; sekretarz naukowy i redaktor tematyczny „Przeglądu Legislacyjnego”; autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego. W 2016 roku członek zespołu eksperckiego ds. Trybunału Konstytucyjnego przy Marszałku Sejmu RP.  Specjalizuje się w zagadnieniach obejmujących  problematykę władzy sądowniczej.      

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ w Wałbrzychu – profesor w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Stopnie naukowe doktora (2012) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2017) uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował przeszło 70 prac naukowych. Czynny uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, m.in. w Oksfordzie, St. Petersburgu, Sztokholmie, Wiedniu, Tartu, Hanowerze, Tallinie, Rydze, Belgradzie, Bratysławie i Brnie. Specjalizuje się w teorii oraz filozofii państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praw i wolności jednostki oraz wolności religijnej, prawnych aspektach bezpieczeństwa publicznego oraz badaniach nad rozwojem myśli prawnej.   

Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW – pracownik Wydziału Prawa i Administracji UKSW, kierownik katedry prawa wyznaniowego i konkordatowego.  Specjalizuje się w prawie wyznaniowym oraz ochronie praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności myśli, sumienia i religii. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL – dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL. Członek Rady Polityki Penitencjarnej. Specjalizuje się w prawie karnym.