W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Departamenty

Departament Prawny

Dyrektor: Paweł Grzesiewski

 

Departament Prawny dzieli się na:

 • Wydział Obsługi Prawnej i Legislacji (DPR-WPL);
 • Wydział Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów (DPR-WPZ).

 

Do zadań Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji należy:

1)  obsługa prawna Biura;

2)  sporządzanie – na wniosek Rzecznika, Zastępcy Rzecznika, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora DPR – opinii prawnych;

3)  udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym sporządzanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego i skargi kasacyjne, a także przygotowywanie skarg kasacyjnych;

4)  wykonywanie, na podstawie upoważnień Rzecznika, kompetencji Rzecznika unormowanej w art. 55 ustawy, zgodnie z którym w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony:

a)  żądać wszczęcia postępowania,

b)  brać udział w toczącym się postępowaniu

– na prawach przysługujących prokuratorowi;

5)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

6)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

8)  prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

9)  prowadzenie rejestru zarządzeń Rzecznika oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego;

10)  opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń Rzecznika i Dyrektora Generalnego oraz projektów umów o udzielanie zamówień publicznych oraz innych umów cywilnoprawnych;

11)  monitoring zmian przepisów prawnych w zakresie praw pacjentów;

12)  sporządzanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej;

13)  opracowywanie pod względem legislacyjnym sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

14)  koordynacja pracy komórek organizacyjnych nad opracowywaniem sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

15)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Do zadań Wydziału Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów należy:

1)  prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy, w tym w sprawach nałożenia kar pieniężnych, w trybie art. 68 i 69 ustawy;

2)  prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy:

a)  w oparciu o art. 50 ust. 3 ustawy na podstawie informacji medialnych, lub przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Posła, Senatora, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka,

b)  w sprawach zleconych do prowadzenia przez Rzecznika lub Zastępcę Rzecznika;

c)  w sprawach przekazanych przez Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających, po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;

3)  rozpatrywanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, którą prowadził Wydział Postępowań Wyjaśniających I lub Wydział Postępowań Wyjaśniających II w Departamencie Postępowań Wyjaśniających;

4)  rozpatrywanie pod względem formalnym sprzeciwów wobec opinii i orzeczeń lekarza oraz zapewnienie obsługi Komisji Lekarskiej, o której mowa w art. 31–32 ustawy;

5)  zapewnienie obsługi prawnej Rzecznika w związku z działalnością wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

6)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

7)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

8)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

9)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Dyrektor Departamentu Prawnego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu optymalizacji pracy komórki organizacyjnej, może zlecać realizację zadań wydziałów, o których mowa powyżej, pomiędzy tymi wydziałami.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl
Departament Postępowań Wyjaśniających

Dyrektor: Katarzyna Kozioł

 

Departament Postępowań Wyjaśniających dzieli się na:

 • Wydział Postępowań Wyjaśniających I (DPW-WPI);
 • Wydział Postępowań Wyjaśniających II (DPW-WPII);
 • Wydział Postępowań Wyjaśniających III (DPW-WPIII);
 • Wydział Spraw Obywatelskich (DPW-WSO).

Do zadań Wydziału Pstępowań Wyjasniającyh I, II i III należy:

1)  prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy oraz rozpatrywanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, którą prowadził Wydział Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów w Departamencie Prawnym;

2)  współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

3)  przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia nie wymagające podjęcia sprawy, w tym wskazanie wnioskodawcy przysługujących jemu lub pacjentowi środków prawnych albo niepodjęcie sprawy;

4)  przekazywanie spraw kierowanych przez wnioskodawców lub pacjentów według właściwości, w tym do organów służby więziennej lub organów odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgniarek i położnych;

5)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

6)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

7)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

8)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

9)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1)  obsługa bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika;

2)  obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio do Biura;

3)  w sytuacjach powzięcia informacji uprawdopodobniających naruszenie praw pacjenta lub istnienia szczególnie ważnego interesu strony albo interesu publicznego – podjęcie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. Notatka służbowa z podjętych działań jest przekazywania przez naczelnika do dyrektora, który przekazuje ją do komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, celem skierowania wystąpienia do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w celu potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów prawa lub wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

4)  prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz o zasadach działania systemu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności opracowywanie we współpracy z DDK materiałów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

5)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika,
o którym mowa w art. 58 ustawy;

6)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

Departament Postępowań Wyjaśniających, na polecenie Rzecznika lub Zastępcy Rzecznika, prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zastrzeżonej dla Departamentu Prawnego. Departament Postępowań Wyjaśniających prowadzi także sprawę zastrzeżoną do prowadzenia dla Departamentu Prawnego przekazaną – po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym – przez Dyrektora Departamentu Prawnego.

Departament Postępowań Wyjaśniających sporządza także, w ujęciu miesięcznym, zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w Biurze dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii, a następnie przekazuje ją właściwemu organowi podatkowemu w sprawie opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego

Dyrektor: Grzegorz Saj

 

Departament do spraw Zdrowia Psychicznego dzieli się na:

 • Wydział Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego I (DZP-WRI);
 • Wydział Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego II (DZP-WRII).

Do zadań Wydziałów należy:

1)  nadzór nad przestrzeganiem praw do pomocy w ochronie prawa osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających całodobowo świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w których pełni funkcję Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

2)  realizacja odpowiednich unormowań ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności:

a)  pomoc osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych udzielanych
przez szpital psychiatryczny w dochodzeniu praw w sprawach związanych
z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

b)  wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg osób, o których mowa w lit. a;

c)  współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym
lub faktycznym osób, o których mowa w lit. a;

d)  inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

3)  analiza przekazywanych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego informacji dotyczących przestrzegania praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach psychiatrycznych oraz działań podjętych w tym zakresie;

4)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

5)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów, w zakresie pozostającym we właściwości komórki organizacyjnej;

6)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów, w zakresie pozostającym we właściwości komórki organizacyjnej;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych, w zakresie pozostającym we właściwości komórki organizacyjnej;

8)  określanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o analizę problemów dotyczących przestrzegania praw pacjentów oraz ich uwzględnianie w programach cyklicznych zjazdów szkoleniowych;

9)  współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

10)  przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia nie wymagające podjęcia sprawy, w tym wskazanie wnioskodawcy przysługujących jemu lub pacjentowi środków prawnych, niepodjęcie sprawy albo przekazanie sprawy zgodnie z właściwością – w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

11)  współpraca z DPR w zakresie prowadzonych w nim postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz z DPR i DPW w zakresie prowadzonych przez te komórki postępowań wyjaśniających wszczętych wobec podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;

12)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Rzecznicy w Szpitalach Psychiatrycznych są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Działają tylko na terenie danego szpitala i we właściwości spraw tam prowadzonych.


Z dniem 1 stycznia 2006 roku po raz pierwszy wprowadzono funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy początkowo byli pracownikami Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia i wykonywali swoje zadania przy jego pomocy. Stworzyło to konieczność wypracowania standardów postępowania odnośnie ochrony praw pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki psychiatrycznej oraz koordynacji działań osób pełniących funkcje Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W WARUNKACH STACJONARNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄ FUNKCJĘ RZECZNICY PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl
Departamentu Strategii i Działań Systemowych

Dyrektor: Jarosław Chmielewski

 

Do zadań Departamentu Strategii i Działań Systemowych należy:

1)  opracowywanie strategii Rzecznika Praw Pacjenta w kluczowych obszarach ochrony praw pacjenta oraz – w celu jej realizacji – przygotowywanie projektów wystąpień w ramach działań systemowych, w szczególności przez wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 2–8;

2)  analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

3)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

4)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

5)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

6)  współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

7)  przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

8)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, w celu opracowania wystąpienia w sprawie działania systemowego;

9)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika,
o którym mowa w art. 58 ustawy.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl
Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji

Dyrektor: Jakub Gołąb

 

Do zadań Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji należy:

 1. prowadzenie działań związanych z polityką medialną Rzecznika, w tym szeroka współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu, organizacja konferencji prasowych oraz zapewnienie udziału Rzecznika w mediach społecznościowych;
 2. dokonywanie analiz informacji z artykułów prasowych i telewizyjnych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjenta;
 3. koordynowanie realizacji zadań związanych z dialogiem społecznym prowadzonym przez Rzecznika z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 4. współpraca na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotycząca ochrony praw pacjenta, z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;
 5. wspieranie realizacji zadań Rzecznika w zakresie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej celem popularyzowania problematyki ochrony praw pacjenta;
 6. prowadzenie i modernizowanie strony internetowej Rzecznika oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 7. współpraca z DOA w zakresie usuwania problemów technicznych, związanych ze stroną internetową Rzecznika;
 8. podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizowanie tematycznych konferencji, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych celem popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta;
 9. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 10. prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Rzecznika patronatów, w tym honorowych oraz udziałem w komitetach honorowych;
 11.  koordynowanie spraw związanych z udziałem Kierownictwa oraz pracowników w konferencjach, seminariach bądź w innych wydarzeniach, w szczególności podróży i pobytów służbowych;
 12. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl
Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor: Piotr Budzianowski

 

Departament Organizacyjno-Administracyjny dzieli się na:

 • Wydział Kadr i Organizacji (DOA-WKO);
 • Wydział Administracyjny (DOA-WAD).

 

Do zadań Wydziału Kadr i Organizacji należy:

 1. realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających  z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu;
 2. koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy oraz obsługa naboru kandydatów na przedstawicieli Rzecznika do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 3. koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz z przeprowadzaniem ocen członków korpusu służby cywilnej;
 4. prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową w urzędzie, w tym organizowanie i koordynowanie procesu odbywania służby przygotowawczej pracowników;
 5. organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników oraz obsługą dodatkowego ubezpieczenia na życie pracowników Biura;
 6. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 7. koordynacja wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 8. opracowywanie planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania;
 9. naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 10. przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych;
 11. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i obroną cywilną;
 12. organizacja i nadzór nad pracą sekretariatu głównego;
 13. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

 

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

 1. organizacja i obsługa zakupów i usług, w szczególności prowadzenie spraw związanych z zakupem, eksploatacją sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
 2. gospodarowanie składnikami majątku, w tym opracowywanie planów zakupów materiałów i wyposażenia, dokonywanie bieżącej analizy zakupów  pod względem celowości i gospodarności, ich ewidencja i inwentaryzacja;
 3. obsługa spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego oraz remontowego;
 4. zapewnienie niezbędnych warunków użytkowania nieruchomości w zakresie ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej;
 5. zapewnianie obsługi transportowej urzędu, w tym zarządzanie flotą samochodową;
 6. organizacja oraz nadzór nad archiwum zakładowym;
 7. opracowywanie planu wydatków pozapłacowych na kolejny rok oraz monitorowanie poziomu wydatków;
 8. obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, w szczególności ewidencjonowanie i ekspediowanie korespondencji wypływającej oraz wychodzącej oraz zapewnienie jej prawidłowego obiegu;
 9. zarządzanie zasobami i infrastrukturą informatyczno-techniczną oraz systemami teleinformatycznymi, w tym ich budowa, rozwój, utrzymanie, obsługa oraz wsparcie
 10. wsparcie merytoryczne i doraźne w zakresie obsługi systemu EZD;
 11. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 12. przygotowywanie zbiorczych danych dotyczących funkcjonowania Biura oraz zadań realizowanych Rzecznika;
 13. koordynacja wsparcia instruktażowego w zakresie funkcjonalności systemu EZD;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

 

Do zadań Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego należy także:

 1. koordynowanie realizacji zadań związanych ze „Strategią na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta”, w tym między innymi współpraca z organizacjami pacjentów, samorządami zawodowymi i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie spraw związanych z realizacją porozumień Rzecznika zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
 3. realizacja działań związanych z obsługą podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 4. przygotowanie rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Rzecznika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 5. umieszczanie w BIP i na stronie internetowej Rzecznika oraz Facebooku ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy w Biurze;
 6. wsparcie koordynacyjne DDK – w zakresie organizacyjno-technicznym – w realizacji zadań tej komórki, w szczególności związanych ze współpracą na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotyczącą ochrony praw pacjenta z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi oraz organizacją tematycznych konferencji, kampanii informacyjnych oraz społecznych związanych z popularyzacją wiedzy o prawach pacjenta;
 7. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki;
 8. realizacja i koordynacja spraw związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów, strategii polityk i koncepcji Rzecznika niemieszczących się w obszarze zadań innych komórek.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl
Departament Finansowy

Dyrektor: Anna Kucharska

 

Do zadań Departamentu Finansowego należy:

1)  opracowywanie projektu budżetu w części „66 – Rzecznik Praw Pacjenta”;

2)  opracowywanie części finansowej projektu budżetu w układzie zadaniowym
i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

3)  wprowadzanie do projektu budżetu w układzie zadaniowym i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wielkości mierników mierzących poziom realizacji celu zadania, podzadań i działań dla Biura;

4)  przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji projektów decyzji Rzecznika
w sprawie zmian w budżecie państwa w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji wydatków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;

5)  sporządzanie, w tym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, materiałów, sprawozdań i informacji o projektach i wykonaniu budżetu;

6)  przekazywanie Ministrowi Finansów miesięcznych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz ich aktualizacja;

7)  opracowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;

8)  opracowywanie wystąpień do Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy ogólnej
i rezerw celowych;

9)  wykonywanie zadań Biura, jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;

10)  prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych – zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym a także wydatków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

11)  wykonywanie funkcji głównego księgowego Biura i prowadzenie rachunkowości Biura;

12)  obsługa kasowa i bankowa Biura;

13)  terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości budżetowej
i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14)  bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów
i wydatków Biura;

15)  kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;

16)  nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Biura oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

17)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.01.2020 12:11 Karolina Barańczak
Pierwsza publikacja:
13.12.2019 16:56 administrator gov.pl