W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Departamenty

Departament Prawny

Dyrektor: Paweł Grzesiewski

Sekretariat:
tel.: 22 532 - 82 – 07
e-mail: prawnik@rpp.gov.pl

 

Departament Prawny dzieli się na:

 • Wydział Obsługi Prawnej i Legislacji (DPR-WPL);
 • Wydział Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów (DPR-WPZ).

 

Do zadań Wydziału Obsługi Prawnej i Legislacji należy:

1)  obsługa prawna Biura;

2)  sporządzanie – na wniosek Rzecznika, Zastępcy Rzecznika, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora DPR – opinii prawnych;

3)  udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym sporządzanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego i skargi kasacyjne, a także przygotowywanie skarg kasacyjnych;

4)  wykonywanie, na podstawie upoważnień Rzecznika, kompetencji Rzecznika unormowanej w art. 55 ustawy, zgodnie z którym w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, Rzecznik może z urzędu lub na wniosek strony:

a)  żądać wszczęcia postępowania,

b)  brać udział w toczącym się postępowaniu

– na prawach przysługujących prokuratorowi;

5)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

6)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta
oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

8)  prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

9)  prowadzenie rejestru zarządzeń Rzecznika oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego;

10)  opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw, zarządzeń Rzecznika i Dyrektora Generalnego oraz projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych umów cywilnoprawnych;

11)  monitoring zmian przepisów prawnych w zakresie praw pacjentów;

12)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

13)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych;

13a) prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50-54 ustawy, w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień

14)  koordynowanie działań związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz sporządzanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

 

Do zadań Wydziału Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów należy:

1)  prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy, w tym w sprawach nałożenia kar pieniężnych, w trybie art. 68 i 69 ustawy;

2)  prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy - w sprawach wskazanych przez Rzecznika lub jego Zastępcę;

3) rozpatrywanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, wniesionego w sprawie prowadzonej przez Departament Postępowań Wyjaśniających;

4) rozpatrywanie pod względem formalnym sprzeciwów wobec opinii i orzeczeń lekarza oraz zapewnienie obsługi Komisji Lekarskiej, o której mowa w art. 31-32 ustawy;

5) zapewnienie obsługi prawnej Rzecznika w związku z działalnością wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

6) tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem przedłożenia Radzie Ministrów;

7) przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

8) opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

9) współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych;

10) wsparcie Departamentu Postępowań Wyjaśniających w zakresie realizacji zbadania sprawy na miejscu w toku prowadzonego przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego, w trybie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy;

11) opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki.

 

Dyrektor Departamentu Prawnego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu optymalizacji pracy komórki organizacyjnej, może zlecać realizację zadań wydziałów, o których mowa w ust. 2 i 3, pomiędzy tymi wydziałami.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:07 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Prawny 6.0 07.07.2021 12:18 Kinga Łuszczyńska
Departament Prawny 5.0 02.11.2020 14:39 Karolina Barańczak
Departament Prawny 4.0 02.11.2020 14:38 Karolina Barańczak
Departament Prawny 3.0 02.11.2020 14:37 Karolina Barańczak
Departament Prawny 2.0 26.10.2020 12:16 Karolina Barańczak
Departament Prawny 1.0 28.01.2020 12:07 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Postępowań Wyjaśniających

Dyrektor: Adam Wojtaś

Sekretariat:
tel.: 22 532 - 82 – 43
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Departament Postępowań Wyjaśniających dzieli się na:

 • Wydział Postępowań Wyjaśniających I (DPW-WPI);
 • Wydział Postępowań Wyjaśniających II (DPW-WPII);
 • Wydział Spraw Obywatelskich (DPW-WSO).

Do zadań Wydziału Pstępowań Wyjasniającyh I i II należy:

1)  prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy oraz rozpatrywanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy, którą prowadził Wydział Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjentów w Departamencie Prawnym;

2)  współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

3)  przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia nie wymagające podjęcia sprawy, w tym wskazanie wnioskodawcy przysługujących jemu lub pacjentowi środków prawnych albo niepodjęcie sprawy;

4)  przekazywanie spraw kierowanych przez wnioskodawców lub pacjentów według właściwości, w tym do organów służby więziennej lub organów odpowiedzialności zawodowej lekarzy, pielęgniarek i położnych;

5)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

6)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

7)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

8)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

9)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Niezależne od powyższych zadań, do zadań Wydziału Postępowań Wyjasniającyh II należy również:

1)    prowadzenie postępowań wyjaśniających, o których mowa w art. 50–54 ustawy:

a)    w oparciu o art. 50 ust. 3 ustawy na podstawie informacji medialnych, lub w sprawach zgłoszonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Posła, Senatora, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka,

b)    w sprawach zleconych do prowadzenia przez ten Wydział przez Rzecznika lub Zastępcę Rzecznika,

2)    realizacja zbadania sprawy na miejscu w toku prowadzonego przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego, w trybie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1)  obsługa bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika;

2)  obsługa interesantów zgłaszających się bezpośrednio do Biura;

3)  w sytuacjach powzięcia informacji uprawdopodobniających naruszenie praw pacjenta lub istnienia szczególnie ważnego interesu strony albo interesu publicznego – podjęcie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, natychmiastowych działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. Notatka służbowa z podjętych działań jest przekazywania przez naczelnika do dyrektora, który przekazuje ją do komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, celem skierowania wystąpienia do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w celu potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów prawa lub wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

4)  prowadzenie edukacji w środowisku pacjentów o ich uprawnieniach wynikających z przepisów prawa oraz o zasadach działania systemu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności opracowywanie we współpracy z DDK materiałów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

4a) wskazywanie przysługujących wnioskodawcy lub pacjentowi środków prawnych;

4b) współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

5)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

6)  współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki, w szczególności przedstawianie z własnej inicjatywy informacji dotyczących zidentyfikowanych obszarów zagrożeń w ochronie zdrowia na bazie realizacji zadań własnych.

 

Departament Postępowań Wyjaśniających sporządza także, w ujęciu miesięcznym, zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w Biurze dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii, a następnie przekazuje ją właściwemu organowi podatkowemu w sprawie opłaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:08 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Postępowań Wyjaśniających 5.0 05.05.2022 12:02 Paulina Szkiełkowska
Departament Postępowań Wyjaśniających 4.0 03.03.2022 14:26 Paulina Szkiełkowska
Departament Postępowań Wyjaśniających 3.0 02.11.2020 14:38 Karolina Barańczak
Departament Postępowań Wyjaśniających 2.0 26.10.2020 12:28 Karolina Barańczak
Departament Postępowań Wyjaśniających 1.0 28.01.2020 12:08 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament do spraw Zdrowia Psychicznego

Dyrektor: Damian Marciniak

Sekretariat:
tel.: 22 532 - 82 – 22
e-mail: psychiatria@rpp.gov.pl

 

Departament do spraw Zdrowia Psychicznego dzieli się na:

 • Wydział Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego I (DZP-WRI);
 • Wydział Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego II (DZP-WRII).

Do zadań Wydziałów należy:

1)  nadzór nad przestrzeganiem praw do pomocy w ochronie prawa osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających całodobowo świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;

2)  realizacja odpowiednich unormowań ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności:

a)  pomoc osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,

b)  wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg osób, o których mowa w lit. a;

c)  współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym
lub faktycznym osób, o których mowa w lit. a;

d)  inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

3)  analiza przekazywanych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego informacji dotyczących przestrzegania praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w szpitalach psychiatrycznych oraz działań podjętych w tym zakresie;

4)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie działalności komórki;

5)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów, w zakresie pozostającym we właściwości komórki organizacyjnej;

6)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów, w zakresie pozostającym we właściwości komórki organizacyjnej;

7)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych, w zakresie pozostającym we właściwości komórki organizacyjnej;

8)  określanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o analizę problemów dotyczących przestrzegania praw pacjentów oraz ich uwzględnianie w programach cyklicznych zjazdów szkoleniowych;

9)  współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień;

10) współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego;

11) przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta w zakresie zdrowia psychicznego;

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, w celu opracowania wystąpienia w sprawie działania systemowego w zakresie zdrowia psychicznego;

13) przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia niewymagające podjęcia sprawy, w tym wskazanie wnioskodawcy przysługujących jemu lub pacjentowi środków prawnych, niepodjęcie sprawy albo przekazanie sprawy zgodnie z właściwością – w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;

14) współpraca z:

a) DPR w zakresie prowadzonych postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w tym opiniowanie projektów decyzji obejmujących swoim przedmiotem zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym,

b) DPW w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających wszczętych wobec podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w szczególności w zakresie realizacji zbadania sprawy na miejscu, w trybie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy;

15) współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki;

16) podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizowanie tematycznych konferencji, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych celem popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień;

17) opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień

 

 

Rzecznicy w Szpitalach Psychiatrycznych są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Działają tylko na terenie danego szpitala i we właściwości spraw tam prowadzonych.


Z dniem 1 stycznia 2006 roku po raz pierwszy wprowadzono funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy początkowo byli pracownikami Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia i wykonywali swoje zadania przy jego pomocy. Stworzyło to konieczność wypracowania standardów postępowania odnośnie ochrony praw pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki psychiatrycznej oraz koordynacji działań osób pełniących funkcje Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

 

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W WARUNKACH STACJONARNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄ FUNKCJĘ RZECZNICY PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:09 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 7.0 07.03.2022 11:37 Paulina Szkiełkowska
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 6.0 03.09.2021 11:45 Kinga Łuszczyńska
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 5.0 02.11.2020 14:40 Karolina Barańczak
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 4.0 26.10.2020 12:34 Karolina Barańczak
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 3.0 25.05.2020 14:03 Karolina Barańczak
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 2.0 25.05.2020 14:02 Karolina Barańczak
Departament do spraw Zdrowia Psychicznego 1.0 28.01.2020 12:09 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departamentu Strategii i Działań Systemowych

Department of Strategy and Health Care System Analyzes

Dyrektor: Jakub Adamski

 

Do zadań Departamentu Strategii i Działań Systemowych należy:

1)  opracowywanie strategii Rzecznika Praw Pacjenta w kluczowych obszarach ochrony praw pacjenta oraz – w celu jej realizacji – przygotowywanie projektów wystąpień w ramach działań systemowych, w szczególności przez wykonywanie zadań, o których mowa w pkt 2–8;

2)  analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

3)  tworzenie projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem  przedłożenia Radzie Ministrów;

4)  przygotowywanie wystąpień Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów;

5)  opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych;

6)  współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

7)  przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

8)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, w celu opracowania wystąpienia w sprawie działania systemowego;

9)  opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy;

10) organizowanie, w tym koordynacja, kontroli zarządczej w Biurze i wsparcie Audytora Wewnętrznego w realizacji jego zadań.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:09 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departamentu Strategii i Działań Systemowych 6.0 02.08.2021 07:38 Małgorzata Duda
Departamentu Strategii i Działań Systemowych 5.0 28.12.2020 13:09 Karolina Barańczak
Departamentu Strategii i Działań Systemowych 4.0 28.12.2020 13:08 Karolina Barańczak
Departamentu Strategii i Działań Systemowych 3.0 26.10.2020 12:57 Karolina Barańczak
Departamentu Strategii i Działań Systemowych 2.0 02.06.2020 11:06 Karolina Barańczak
Departamentu Strategii i Działań Systemowych 1.0 28.01.2020 12:09 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji

Dyrektor: Jakub Gołąb

 

Do zadań Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji należy:

 1. prowadzenie działań związanych z polityką medialną Rzecznika, w tym szeroka współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu, organizacja konferencji prasowych oraz zapewnienie udziału Rzecznika w mediach społecznościowych;
 2. dokonywanie analiz informacji z artykułów prasowych i telewizyjnych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjenta;
 3. koordynowanie realizacji zadań związanych z dialogiem społecznym prowadzonym przez Rzecznika z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 4. współpraca na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotycząca ochrony praw pacjenta, z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;
 5. wspieranie realizacji zadań Rzecznika w zakresie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej celem popularyzowania problematyki ochrony praw pacjenta;
 6. prowadzenie i modernizowanie strony internetowej Rzecznika oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 7. współpraca z DOA w zakresie usuwania problemów technicznych, związanych ze stroną internetową Rzecznika;
 8. podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizowanie tematycznych konferencji, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych celem popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta;
 9. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 10. prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Rzecznika patronatów, w tym honorowych oraz udziałem w komitetach honorowych;
 11. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie spraw związanych z udziałem Kierownictwa Biura lub innych pracowników w konferencjach, seminariach bądź w innych wydarzeniach, w szczególności przez pomoc przy przygotowaniu odpowiednich materiałów do wystąpień w tych wydarzeniach;
 12. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:09 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji 2.0 26.10.2020 13:05 Karolina Barańczak
Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji 1.0 28.01.2020 12:09 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor: Piotr Budzianowski

 

Departament Organizacyjno-Administracyjny dzieli się na:

 • Wydział Administracyjny (DOA-WAD);
 • Wydział Organizacyjny (DOA-WOR).

 

Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

 1. obsługa zakupów i usług, w szczególności prowadzenie spraw związanych z zakupem, eksploatacją sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
 2. gospodarowanie składnikami majątku, w tym opracowywanie planów zakupów materiałów i wyposażenia, dokonywanie bieżącej analizy zakupów pod względem celowości i gospodarności, ich ewidencja i inwentaryzacja;
 3. obsługa spraw związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego oraz remontowego;
 4. zapewnienie niezbędnych warunków użytkowania nieruchomości w zakresie ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej;
 5. zarządzanie zasobami i infrastrukturą informatyczno-techniczną oraz systemami teleinformatycznymi, w tym ich budowa, rozwój, utrzymanie, obsługa oraz wsparcie;
 6. wsparcie wstępne w formie instruktarzu w zakresie funkcjonalności systemu EZD oraz zapewnienie merytorycznego i doraźnego wsparcia w zakresie obsługi systemu EZD;
 7. prowadzenie analiz poprawności i kompletności danych wprowadzanych do systemu EZD;
 8. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zleconym przez Kierownictwo;
 9. przygotowywanie zbiorczych danych dotyczących funkcjonowania Biura oraz zadań realizowanych przez Rzecznika, w tym opracowywanie statystyk i analiz wspierających bieżące czynności zarządcze Kierownictwa;
 10. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki;

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. organizacja i nadzór nad pracą sekretariatu głównego;
 2. koordynowanie spraw związanych z udziałem Kierownictwa w konferencjach, seminariach bądź innych wydarzeniach;
 3. koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII k.p.a. oraz petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w szczególności prowadzenie rejestru tych dokumentów.
 4. obsługa kancelaryjno-biurowa urzędu, w szczególności ewidencjonowanie i ekspediowanie korespondencji wypływającej oraz wychodzącej oraz zapewnienie jej prawidłowego obiegu;
 5. organizacja oraz nadzór nad archiwum zakładowym;
 6. zapewnianie obsługi transportowej urzędu, w tym zarządzanie flotą samochodową;
 7. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zleconym przez Kierownictwo;
 8. przygotowywanie zbiorczych danych dotyczących funkcjonowania Biura oraz zadań realizowanych przez Rzecznika, w tym opracowywanie statystyk i analiz wspierających bieżące czynności zarządcze Kierownictwa;
 9. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki;
 10. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością i obroną cywilną;
 11. prowadzenie spraw związanych z system ochrony informacji niejawnych.

 

Do zadań Departementu Administracyjno-Organizacyjnego należy także:

 1. koordynowanie realizacji zadań związanych ze „Strategią na rzecz kształtowania postaw prozdrowotnych pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta”, w tym między innymi współpraca z organizacjami pacjentów, samorządami zawodowymi i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie spraw związanych z realizacją porozumień Rzecznika zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
 3. realizacja działań związanych z obsługą podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Biura;
 4. przygotowanie rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Rzecznika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 5. umieszczanie na portalach społecznościowych (Facebooku, LinkedIn i innych)  ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska pracy w Biurze;
 6. wsparcie koordynacyjne DDK – w zakresie organizacyjno-technicznym – w realizacji zadań tej komórki, w szczególności związanych ze współpracą na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotyczącą ochrony praw pacjenta z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi oraz organizacją tematycznych konferencji, kampanii informacyjnych oraz społecznych związanych z popularyzacją wiedzy o prawach pacjenta;
 7. realizacja i koordynacja spraw związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów, strategii polityk i koncepcji Rzecznika niemieszczących się w obszarze zadań innych komórek.

Powyższe zadania realizowane są przez samodzielne stanowisko pracy –  Radcę Rzecznika Praw Pacjenta. Radca Rzecznika Praw Pacjenta jest pracownikiem Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i podlega Dyrektorowi tego Departamentu.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:10 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Organizacyjno-Administracyjny 2.0 26.10.2020 13:11 Karolina Barańczak
Departament Organizacyjno-Administracyjny 1.0 28.01.2020 12:10 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Departament Finansowy

Dyrektor: Anna Kucharska

W Departamencie Finansowym wyodrębnia się Wydział Kadr (DFK-WKA)

Do zadań Departamentu Finansowego należy:

 1. opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, projektu budżetu oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa  w części „66 - Rzecznik Praw Pacjenta”;
 2. bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów i wydatków Biura oraz przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji projektów decyzji Rzecznika w sprawie zmian w budżecie państwa w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków;
 3. sporządzanie, w tym dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, materiałów, sprawozdań i informacji o projektach i wykonaniu budżetu;
 4. przekazywanie Ministrowi Finansów miesięcznych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe w podziale na kolejne dni robocze oraz ich aktualizacja;
 5. opracowywanie i aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
 6. opracowywanie wystąpień do Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomienie środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych;
 7. wykonywanie zadań Biura, jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia;
 8. prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych - zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym a także wydatków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 9. wykonywanie funkcji głównego księgowego Biura i prowadzenie rachunkowości Biura;
 10. obsługa kasowa i bankowa Biura;
 11. terminowe sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 13. nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Biura oraz naliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 14. koordynacja wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 15. opracowywanie planu wynagrodzeń oraz bieżąca kontrola jego wykonania;
 16. naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 17. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 18. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.

 

Do zadań Wydziału Kadr należy:

 1. realizacja polityki kadrowej, w tym prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania, zmian i ustania stosunku pracy pracowników Urzędu;
 2. koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy oraz obsługa naboru kandydatów na przedstawicieli Rzecznika do wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 3. koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz z przeprowadzaniem ocen członków korpusu służby cywilnej;
 4. prowadzenie spraw związanych z polityką szkoleniową w urzędzie, w tym organizowanie i koordynowanie procesu odbywania służby przygotowawczej pracowników;
 5. organizowanie i koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników oraz obsługą dodatkowego ubezpieczenia na życie pracowników Biura;
 6. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 7. przygotowywanie materiałów, informacji i analiz na potrzeby statystyki i sprawozdawczości oraz kontroli prowadzonych w obszarze spraw kadrowych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2020 12:10 Karolina Barańczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Barańczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Finansowy 2.0 26.10.2020 13:15 Karolina Barańczak
Departament Finansowy 1.0 28.01.2020 12:10 Karolina Barańczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}