W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Kadr

Departament Kadr odpowiada za zarządzanie zasobem kadrowym żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, procesem kształtowania dyscypliny wojskowej oraz kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy niezawodowych. Celem Departamentu jest zabezpieczenie potrzeb resortu w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, tworzenie warunków do kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie oraz systemu uposażeń żołnierzy.

Dyrektor Departamentu
Gabriel BRAŃKA

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Planowanie zasobów kadrowych żołnierzy zawodowych, w tym:

 • wyznaczenie kierunków i definiowanie celów zarządzania zasobami kadrowymi,
 • udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze zasobów kadrowych,
 • określanie potrzeb wobec systemu kształcenia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych;

Realizacja procesu zarządzania zasobami kadrowymi, w tym:

 • powoływanie do służby wojskowej, rozmieszczanie, ocenianie i zwalnianie żołnierzy z zawodowej służby wojskowej,
 • administrowanie zasobem żołnierzy zawodowych będących w rezerwie kadrowej,
 • wyznaczanie żołnierzy zawodowych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa,
 • prowadzenie ewidencji żołnierzy zawodowych,
 • kierowanie na studia i kursy w ośrodkach szkolenia poza granicami państwa,
 • procedowanie nadawania odznaczeń resortowych i państwowych żołnierzom zawodowym, pracownikom resortu, osobom spoza resortu (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju),
 • procedowanie mianowania żołnierzy zawodowych, rezerwy i niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe,
 • zastępstwo Ministra w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz uposażeniem żołnierzy;

Planowanie i realizowanie procesu kształtowania dyscypliny wojskowej żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym:

 • określanie zagrożeń dla dyscypliny wojskowej oraz wypracowywanie celów i zadań do jej kształtowania,
 • procedowanie spraw dyscyplinarnych pozostających we właściwości Ministra,
 • monitorowanie stanu dyscypliny wojskowej, w tym prowadzenie ewidencji dyscyplinarnej;

Kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym:

 • opracowywanie założeń systemu uposażeń,
 • administrowanie - pozostającymi w dyspozycji Ministra - środkami funduszu na nagrody uznaniowe,
 • taryfikowanie stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych do określonych grup uposażenia zasadniczego,
 • identyfikacja zakresu funkcjonalnego i informacyjnego narzędzi informatycznych umożliwiających obrachunek, wypłatę i rozliczenie uposażeń;

Sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową, dyscyplinarną i uposażeniową wobec żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym:

 • prowadzenie oceny sytuacji kadrowej w resorcie za dany rok kalendarzowy,
 • opracowywanie projektów wytycznych Ministra do działalności kadrowej oraz do działalności dyscyplinarnej na lata następne,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie służby wojskowej żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych i ich uposażeń oraz dyscypliny wojskowej.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:26 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Kadr 1.3 27.02.2019 15:44 Magdalena Czerwińska
Departament Kadr 1.2 27.02.2019 15:32 Magdalena Czerwińska
Departament Kadr 1.1 11.12.2018 09:45 Magdalena Czerwińska
Departament Kadr 1.0 05.12.2018 12:26 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP