W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Petycje w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.

Petycje można składać:

  • pisemnie na adres: Biuro Ministra Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr + 48 261 874 490;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: skargi@mon.gov.pl
  • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy od strony wejścia głównego (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego). Aby zapewnić sprawną obsługę Państwa wizyty, należy zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz dokładny adres do korespondencji;
  • petycja składana drogą elektroniczną powinna zawierać adres poczty elektronicznej osoby wnoszącej petycję;
  • petycja może zostać złożona w imieniu osoby trzeciej - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  • w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa.

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć kompetencji Ministra Obrony Narodowej, zostanie ona przekazana do właściwego organu, jednocześnie osoba wnosząca sprawę zostanie o tym fakcie poinformowana.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o petycjach.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

Administratorem danych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 261 874 432

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego), w związku z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie petycji, co wynika w szczególności z przepisów ustawy o petycjach.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2018 14:20 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Kondrat
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 5.0 16.10.2023 14:07 Karolina Kondrat
Petycje 4.0 16.10.2023 14:03 Karolina Kondrat
Petycje 3.0 16.10.2023 14:02 Karolina Kondrat
Petycje 2.0 27.05.2021 14:08 Maciej Kaczmar
Petycje 1.5 01.07.2019 09:53 Magdalena Czerwińska
Petycje 1.4 05.12.2018 13:21 Jarosław Zeidler
Petycje 1.3 05.12.2018 13:20 Jarosław Zeidler
Petycje 1.2 29.11.2018 14:30 Jarosław Zeidler
Petycje 1.1 29.11.2018 14:29 Jarosław Zeidler
Petycje 1.0 29.11.2018 14:20 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}