W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprawozdanie z działalności fundacji

Udostępniamy do wykorzystania wzór sprawozdania z działalności fundacji (pliki do pobrania w dwóch wersjach poniżej) dla potrzeb wypełniania corocznego obowiązku sprawozdawczego.

Obowiązek sprawozdawczy

Fundacje mają obowiązek składania sprawozdania z działalności obejmującej okres roku kalendarzowego do właściwego ministra [art. 12 ust. 2 ustawy], za wyjątkiem fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które spełniają określone wymagania [art. 12 ust. 2a]. Właściwy minister, jako organ nadzorujący, jest wskazywany dla danej fundacji ze względu na zakres jego działania i cele fundacji przez sąd. Odbywa się to w ramach procedury rejestracyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego [art. 9 ust. 2], po uwzględnieniu ewentualnego wskazania przez fundatora fundacji [art. 5 ust. 2].

Sprawozdanie

Dokument ten, aby spełniać wymogi formalne, musi:

 • być sporządzony w formie pisemnej [par.1 rozporządzenia];
 • zawierać wszystkie dane określone w przywołanym powyżej rozporządzeniu, jak również dołączone odpisy uchwał podejmowanych przez zarząd fundacji [par. 1-3];
 • być podpisany przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, chyba że jej statut stanowi inaczej [par. 4];
 • zostać złożony we właściwym terminie [par. 5, patrz niżej].

Należy ponadto pamiętać, iż sprawozdanie musi być udostępnione do publicznej wiadomości [art.12 ust. 3 ustawy].

Materiały

Wzor sprawozdania z dzialalnosci fundacji
Wzor​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji​_07.docx 0.03MB
Wzor sprawozdania z dzialalnosci fundacji
Wzor​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji​_07.pdf 0.80MB

Jak złożyć sprawozdanie?

W przypadku, gdy ministrem właściwym dla danej fundacji jest Minister Obrony Narodowej, na jeden z poniższych sposobów:

 1. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres skrytki ePUAP:/MON_KANCELARIA/SkrytkaESP.
 2. Przesyłając opatrzone klasyfikowanym podpisem elektronicznym sprawozdanie na adres mejlowy – sekretariat.dks@mon.gov.pl (ze wskazanym tytułem: „sprawozdanie z działalności Fundacji” wraz z jej nazwą).
 3. Wykorzystując pocztę tradycyjną, usługi kurierskie lub składając osobiście na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218 (ze wskazanym dopiskiem: „sprawozdanie z działalności Fundacji” wraz z jej nazwą).

Jaki jest termin składania sprawozdań?

Do końca roku następującego po roku, jaki obejmuje sprawozdanie [par. 5 rozporządzenia]. Przykładowo, sprawozdanie za 2020 rok należy złożyć do końca 2021 roku, a za rok bieżący – do końca przyszłego roku.

Kiedy należy złożyć pierwsze sprawozdanie?

Do końca roku następującego po roku, w którym fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przykładowo, jeżeli fundacja została zarejestrowana 1 grudnia 2019 roku, to pierwsze sprawozdanie za rok 2019 była obowiązana złożyć do końca 2020 roku (pomimo, iż w praktyce obejmowało jedynie ostatni miesiąc okresu sprawozdawczego).

Co w sytuacji, w której nie dopełniono obowiązku sprawozdawczego?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie złożyć zaległe sprawozdanie wraz z pismem wyjaśniającym powód niedopełnienia obowiązku. Ze względu na podejmowane procedury kontrolne wskazane jest również skontaktowanie się z urzędnikiem komórki, który w ramach ministerstwa zajmuje się realizacją nadzoru nad fundacjami. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej jest to Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – Wydział Nadzoru.

Konsekwencją niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego może być m.in. zawieszenie przez sąd zarządu fundacji i wyznaczenie zarządu przymusowego.

Uwaga

Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2023 r. poz. 1304.), w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) nakłada (z uwzględnieniem ust. 2) na pracodawcę lub innego organizatora w zakresie takiej działalności obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przeznaczona dla osób składających sprawozdanie z działalności fundacji.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej i/lub Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowane przez Dyrektora Generalnego MON z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 218, tel. 261 840 117.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) tj. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (t.j.Dz.U. 2022 poz. 1438), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2707) i ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2167) w celu realizacji obowiązków Ministra Obrony Narodowej jako ministra właściwego względem fundacji.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie ww. administratora/administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt tj. przez okres 5 lat.

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.06.2020 13:52 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Żmijewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie z działalności fundacji 11.0 04.03.2024 10:10 Karolina Kondrat
Sprawozdanie z działalności fundacji 10.0 04.03.2024 10:07 Karolina Kondrat
Sprawozdanie z działalności fundacji 9.0 04.03.2024 10:06 Karolina Kondrat
Sprawozdanie z działalności fundacji 8.0 04.03.2024 10:00 Karolina Kondrat
Sprawozdanie z działalności fundacji 7.0 12.07.2021 12:21 Maciej Kaczmar
Sprawozdanie z działalności fundacji 6.0 02.06.2021 11:48 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 5.0 02.06.2021 10:31 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 4.0 26.06.2020 12:08 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 3.0 26.06.2020 11:56 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 2.0 26.06.2020 11:52 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 1.0 25.06.2020 13:52 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}