W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprawozdanie z działalności fundacji

Udostępniamy do wykorzystania wzór sprawozdania z działalności fundacji (pliki do pobrania w dwóch wersjach poniżej) dla potrzeb wypełniania corocznego obowiązku sprawozdawczego.

Obowiązek sprawozdawczy

Fundacje mają obowiązek składania sprawozdania z działalności obejmującej okres roku kalendarzowego do właściwego ministra [art. 12 ust. 2 ustawy], za wyjątkiem fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które spełniają określone wymagania [art. 12 ust. 2a]. Właściwy minister, jako organ nadzorujący, jest wskazywany dla danej fundacji ze względu na zakres jego działania i cele fundacji przez sąd. Odbywa się to w ramach procedury rejestracyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego [art. 9 ust. 2], po uwzględnieniu ewentualnego wskazania przez fundatora fundacji [art. 5 ust. 2].

Sprawozdanie

Dokument ten, aby być prawidłowy, musi:

  • być sporządzony w formie pisemnej [par.1 rozporządzenia];
  • zawierać wszystkie dane określone w przywołanym powyżej rozporządzeniu, jak również odpisy uchwał podejmowanych przez zarząd fundacji [par. 1-3];
  • być podpisany przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, chyba że jej statut stanowi inaczej [par. 4];
  • zostać złożony we właściwym terminie [par. 5].

Należy ponadto pamiętać, iż sprawozdanie musi być udostępnione do publicznej wiadomości [art.12 ust. 3 ustawy].

Materiały

Wzor sprawozdania z dzialalnosci fundacji
Wzor​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji.docx 0.03MB
Wzor sprawozdania z dzialalnosci fundacji
Wzor​_sprawozdania​_z​_dzialalnosci​_fundacji.pdf 0.80MB

Do kogo należy kierować sprawozdanie i gdzie je złożyć?

Adresatem dokumentu jest właściwy minister. Informację o tym, który minister jest właściwy dla danej fundacji można odnaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej sprawozdanie należy złożyć na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218 (ze wskazanym dopiskiem: „sprawozdanie z działalności Fundacji” wraz z jej nazwą).

Jaki jest termin składania sprawozdań?

Do końca roku następującego po roku, jaki obejmuje sprawozdanie [par. 5 rozporządzenia]. Przykładowo, sprawozdanie za 2019 rok należy złożyć do końca 2020 roku, a za rok bieżący – do końca przyszłego roku.

Kiedy należy złożyć pierwsze sprawozdanie?

Do końca roku następującego po roku, w którym fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przykładowo, jeżeli fundacja zostanie zarejestrowana 1 grudnia 2020 roku, to pierwsze sprawozdanie za rok 2020 trzeba będzie złożyć do końca 2021 roku (pomimo iż w praktyce będzie obejmowało jedynie ostatni miesiąc okresu sprawozdawczego).

Co w sytuacji, w której nie dopełniono spełnienia obowiązku sprawozdawczego?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie złożyć zaległe sprawozdanie wraz z pismem wyjaśniającym powód niedopełnienia obowiązku. Ze względu na podejmowane procedury kontrolne wskazane jest również skontaktowanie się z urzędnikiem komórki, który w ramach ministerstwa zajmuje się realizacją nadzoru nad fundacjami. W przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej jest to Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – Wydział Nadzoru.

Konsekwencją niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego może być m.in. zawieszenie przez sąd zarządu fundacji i wyznaczenie zarządu przymusowego.

Uwaga

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 971) powiększeniu uległ zakres danych wymaganych w sprawozdaniu z działalności fundacji. W związku z tym, fundacje które składały sprawozdania przed tym okresem, powinny pamiętać o konieczności dostosowania wykorzystywanego wzoru sprawozdania. Wzór dostępny powyżej jest aktualny dla sprawozdań za okres od 2018 roku.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.06.2020 13:52 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamil Żmijewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprawozdanie z działalności fundacji 4.0 26.06.2020 12:08 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 3.0 26.06.2020 11:56 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 2.0 26.06.2020 11:52 Magdalena Czerwińska
Sprawozdanie z działalności fundacji 1.0 25.06.2020 13:52 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP