W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przetwarzanie danych osobowych przez MON

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

W urzędzie Ministra Obrony Narodowej występuje dwóch administratorów danych:

  • Minister Obrony Narodowej jako organ administracji publicznej, przetwarzający dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych,
  • Ministerstwo Obrony Narodowej jako pracodawca, reprezentowany przez Dyrektora Generalnego wykonującego zadania z zakresu prawa pracy w Ministerstwie.

Od 25 maja 2018 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej, przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się m.in.:

  • RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1, ze sprostowaniem);
  • ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

Minister Obrony Narodowej jako administrator przetwarza dane osobowe w celu  realizacji zadań ustawowych wynikających  m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) i uszczegółowionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94 poz. 426 z późn. zm.). Minister Obrony Narodowej realizuje swoje zadania m.in. w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735).

Przetwarzanie danych osobowych przez Ministra Obrony Narodowej odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, wynikający m.in. z ww. aktów prawnych) i/lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, które wynika m.in. z ww. aktów prawnych).

Ministerstwo Obrony Narodowej jako administrator przetwarza dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w celu realizacji zadań z zakresu prawa pracy. Zadania te w imieniu Ministerstwa realizuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez Ministerstwo odbywa się co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych, wynikający m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1320) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 265)).

Z obu ww. administratorami można kontaktować się listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa lub telefonicznie: tel. 22 628 00 31.

W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe przetwarzane przez ww. administratorów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na ich zlecenie, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO ww. katalog uprawnień ulega rozszerzeniu o prawo do sprzeciwu.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych oraz ich usunięcia.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie wobec osoby, której dane dotyczą zadań które spoczywają na ww. administratorach.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie Obrony Narodowej
Maria Osierda
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
email: iod@mon.gov.pl

 

Opracowała: Maria Osierda

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.12.2018 13:02 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 5.0 28.05.2021 11:35 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 4.0 28.05.2021 11:20 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 3.0 28.05.2021 11:17 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 2.0 05.07.2019 09:21 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.9 05.07.2019 08:42 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.8 05.07.2019 08:36 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.7 04.07.2019 15:04 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.6 04.07.2019 15:02 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.5 16.05.2019 12:16 Maciej Kaczmar
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.4 16.05.2019 12:02 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.3 16.05.2019 12:00 Magdalena Czerwińska
Przetwarzanie danych osobowych przez MON 1.2 14.05.2019 16:16 Maciej Kaczmar
Informacja ogólna 1.1 27.02.2019 12:52 Magdalena Czerwińska
Informacja ogólna 1.0 11.12.2018 13:02 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}