W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Obywatel polski, który zamierza pełnić służbę w obcej armii lub obcej organizacji wojskowej musi uzyskać zgodę Ministra Obrony Narodowej. W przypadku ominięcia tego obowiązku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, 2447 t.j.).

Kto może uzyskać zgodę?

Każdy kto:

 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. został przeniesiony do rezerwy po odbyciu lub bez odbycia służby wojskowej za wyjątkiem służby zastępczej;
 • nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego,
  a właściwy szef Wojskowego Centrum Rekrutacji nie prowadzi postępowania w sprawie nadania któregokolwiek z tych przydziałów,
 • kiedy spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe oraz nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: obowiązek uzyskiwania zgody nie dotyczy obywateli polskich będących jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Kto nie uzyska zgody?

Pomimo spełnienia powyższych warunków możesz nie uzyskać zgody jeśli:

 • posiadasz kategorię zdolności D lub E;
 • z przyczyn leżących po Twojej stronie: nie stawiłeś się do rejestracji i kwalifikacji wojskowej, uchylałeś się od odbycia  służby wojskowej lub nie stawiłeś się na ćwiczenia wojskowe;
 • złożyłeś wniosek o odbycie służby zastępczej, odbyłeś tę służbę oraz jeśli zostałeś przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia;
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub oczekujesz na jej wykonanie;
 • znajdujesz się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 • odbywasz karę ograniczenia wolności;
 • masz zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (dotyczy przedsiębiorców i rolników);
 • jesteś wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych;
 • nie spełniłeś choćby jednego z obowiązków określonych w art. 3, art. 6 ust. 1, art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, 2 i 5, art. 60 ust. 1 oraz art. 165 ust. 4, ustawy o obronie Ojczyzny jeżeli do ich spełnienia byłeś zobowiązany;

Jak uzyskać zgodę?

Zgoda udzielana jest wyłącznie na pisemny wniosek (sporządzony według wzoru). Wzór wniosku znajdziesz w materiałach poniżej. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami możesz:

 • przesłać pocztą na adres: Minister Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
 • dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta (MON), który mieści się w Al. Niepodległości 218 (wejście od ul. Filtrowej) czynne w godz. 8.15 – 16.15.

Co trzeba dołączyć do wniosku?

Do wniosku dołącz oryginały następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych;
 • zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo rolnikiem i sam odprowadzasz składki) lub zaświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Płatników Składek  ZUS (KRUS);
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych;
 • dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (nr rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy tytułem: opłata za wydanie decyzji).

Pamiętaj, aby podać nr telefonu oraz  adres e-mail, a jeżeli mieszkasz za granicą dodatkowo adres korespondencyjny w Polsce. Ważna jest także informacja o posiadanym podwójnym obywatelstwie.

Materiały

Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej
Załacznik​_Wniosek.pdf 0.30MB
Wniosek o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej
Załacznik​_Wniosek.docx 0.44MB

Co zrobić jeśli mieszkasz za granicą?

Obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy za granicą składają wniosek wraz z załącznikami do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Mam zgodę i co dalej?

Jeżeli zgłosiłeś się w miejscu pełnienia służby pamiętaj, aby pisemnie zawiadomić konsula Rzeczypospolitej Polskiej o terminie i miejscu rozpoczęcia służby oraz jej zakończenia, a do pisma załącz kopię decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz kopię kontraktu na pełnienie służby.
Pamiętaj, że przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa przyjęcia tej służby.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.04.2022 15:37 Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maciej Kaczmar
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 23.0 13.06.2023 09:29 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 22.0 13.06.2023 09:26 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 21.0 13.06.2023 09:24 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 20.0 13.06.2023 09:22 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 19.0 13.06.2023 09:19 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 18.0 13.06.2023 09:16 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 17.0 13.06.2023 09:16 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 16.0 13.06.2023 09:12 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 15.0 13.06.2023 09:10 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 14.0 13.06.2023 09:09 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 13.0 13.06.2023 09:06 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 12.0 25.11.2022 15:38 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 11.0 25.11.2022 15:36 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 10.0 28.04.2022 14:07 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 9.0 27.04.2022 08:59 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 8.0 27.04.2022 08:59 Maciej Kaczmar
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 7.0 27.04.2022 08:58 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 6.0 26.04.2022 16:02 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 5.0 26.04.2022 15:56 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 4.0 26.04.2022 15:55 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 3.0 26.04.2022 15:51 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 2.0 26.04.2022 15:39 Magdalena Czerwińska
Uzyskaj zgodę na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej 1.0 26.04.2022 15:37 Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}