Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Realizacja badań społecznych w resorcie obrony narodowej regulowana jest Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 78/MON, Nr 68/MON oraz Nr 121/MON w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej przez osoby inne, niż wymienione w pkt. 3 ppkt. 1a oraz z zastrzeżeniem pkt. 8, jest możliwe na podstawie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badania społecznego w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, wydanego przez dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej na podstawie opinii przedstawionej przez dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań powinien zawierać:

 • dane osobowe Wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz dane do kontaktu: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail;
 • określenie celu, tematu i techniki badań;
 • propozycję terminu przeprowadzenia badań, wskazanie jednostek wojskowych lub innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także grup osobowych, w których ma być prowadzone badanie, oraz liczebność próby;
 • określenie przewidywanej postaci opracowania końcowego wyników badań, sposobu ich wykorzystania oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Koncepcję badań, która powinna zawierać:

 • temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań;
 • informacje o promotorze pracy (stopień naukowy, imię i nazwisko, aktualny adres e-mail lub numer telefonu);
 • cel i przedmiot badania wraz z uzasadnieniem jego podjęcia;
 • zasadnicze problemy badawcze;
 • zdefiniowane metody i techniki za pomocą, których prowadzone będzie badanie;
 • informacje dotyczące badanej próby, tzn. kogo badanie będzie obejmować, ile osób będzie w nim brało udział, wyszczególnienie jednostek wojskowych/ instytucji MON, w których badanie będzie realizowane, wraz z nazwą miejscowości, w której stacjonują lub są zlokalizowane;
 • planowany termin realizacji badania.

2. Narzędzia badawcze (np.: kwestionariusz ankiety).

3. Zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia lub pobierania nauki.

4. Zobowiązanie Wnioskodawcy do:

 • przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostaną wykorzystane wyniki badania, do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • zachowania anonimowości badanych osób.

5. Pisemnie wyrażone zgody dowódców jednostek wojskowych (dyrektorów, szefów, komendantów instytucji), w których badania mają być przeprowadzone.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych we wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badania w resorcie obrony narodowej.

Wzory dokumentów do pobrania:

docx Wzór wniosku o wydanie upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badań w resorcie obrony narodowej

0.02MB

docx Wzór koncepcji pracy

0.02MB

docx Wzór zobowiązania do zachowania anonimowości badanych oraz do przekazania egzemplarza pracy naukowej do WCEO

0.01MB

docx Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

0.02MB

Przedłożona wraz z wnioskiem koncepcja badania oraz narzędzia badawcze powinny stanowić ich ostateczną wersję, zatwierdzoną przez promotora pracy.

Wniosek w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, wraz z załącznikami, należy składać do Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

DYREKTOR
CENTRUM OPERACYJNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 218
00-911 WARSZAWA

DYREKTOR
WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

ul. NIEŚWIESKA 54/56 (budynek 35)
03-867 WARSZAWA

DODATKOWE INFORMACJE:
kierownik WBBS - tel.: 261 872 530
m.baran-wojtachnio@ron.mil.pl
zastępca kierownika WBBS - tel.: 261 872 526
m.sinczuch@ron.mil.pl

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.12.2018 08:06
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 06.12.2018 08:39
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.0 06.12.2018 08:06 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.1 06.12.2018 08:19 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.2 06.12.2018 08:20 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.3 06.12.2018 08:29 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.4 06.12.2018 08:32 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.5 06.12.2018 08:36 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Prowadzenie badań społecznych w resorcie obrony narodowej 1.6 06.12.2018 08:39 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP