W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Biuro MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr + 48 261 874 490;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: skargi@mon.gov.pl
  • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku podjazdem od strony wejścia głównego (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego).

Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty, prosimy o wcześniejsze poinformowanie (w wybrany przez państwa sposób), że w ramach planowanej wizyty chcą państwo skorzystać z powyższej możliwości.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuję Panią/Pana, że:

Administratorem danych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 261 874 432

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl  lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego), w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2018 13:33 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Kondrat
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 5.0 16.10.2023 14:06 Karolina Kondrat
Skargi i wnioski 4.0 14.06.2022 09:54 Magdalena Czerwińska
Skargi i wnioski 3.0 26.04.2022 12:49 Magdalena Czerwińska
Skargi i wnioski 2.0 12.03.2020 12:18 Magdalena Czerwińska
Skargi i wnioski 1.4 29.11.2018 13:48 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.3 29.11.2018 13:47 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.2 29.11.2018 13:40 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.1 29.11.2018 13:34 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.0 29.11.2018 13:33 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}