W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, Biuro Ministra Obrony Narodowej zawiesza przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków – do odwołania.

Skargi i wnioski w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozpatruje Biuro Ministra Obrony Narodowej.

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Biuro MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr + 48 261 874 490;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: skargi@mon.gov.pl
 • osobiście w siedzibie Biura MON, al. Niepodległości 218, w poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.30 - 14.30.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku podjazdem od strony wejścia głównego (Al. Niepodległości 218). Osoby uprawnione, mogą skorzystać z osoby przybranej lub nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM – System Języka Migowego).

Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty, prosimy o wcześniejsze poinformowanie (w wybrany przez państwa sposób), że w ramach planowanej wizyty chcą państwo skorzystać z powyższej możliwości.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że Administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
 • usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym rozpatrzenie skargi lub wniosku, co wynika w szczególności z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że podanie danych osobowych we wniosku lub skardze jest konieczne dla ich rozpatrzenia.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2018 13:33 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 12.03.2020 12:18 Magdalena Czerwińska
Skargi i wnioski 1.4 29.11.2018 13:48 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.3 29.11.2018 13:47 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.2 29.11.2018 13:40 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.1 29.11.2018 13:34 Jarosław Zeidler
Skargi i wnioski 1.0 29.11.2018 13:33 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP