W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji

Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na:

  • obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji;
  • czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania). W sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Zgodnie z art. 10 ust. 2Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2018 13:20 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarosław ZEIDLER
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji 1.4 29.11.2018 13:24 Jarosław Zeidler
Ponowne wykorzystywanie informacji 1.3 29.11.2018 13:22 Jarosław Zeidler
Ponowne wykorzystywanie informacji 1.2 29.11.2018 13:22 Jarosław Zeidler
Ponowne wykorzystywanie informacji 1.1 29.11.2018 13:21 Jarosław Zeidler
Ponowne wykorzystywanie informacji 1.0 29.11.2018 13:20 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP