W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego odpowiada za zarządzanie działalnością naukowo-badawczą w resorcie, wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych, realizację zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych, w tym koordynowanie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Celem Departamentu jest wsparcie rozwoju Sił Zbrojnych poprzez tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich w resorcie, w tym zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach programu Legii Akademickiej.

Dyrektor Departamentu
Karolina GRENDA

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Zarządzanie działalnością naukowo-badawczą, w tym:

 • organizacja procesu planowania i realizacji badań naukowych, w tym we współpracy z ministrem właściwym do spraw nauki i jego agencjami wykonawczymi, środowiskiem naukowym cywilnych uczelni i instytutów badawczych,
 • zawieranie umów na realizację badań naukowych,
 • koordynacja uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych programach i projektach naukowo-badawczych w dziedzinie obronności,
 • koordynowanie współpracy z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw nauki w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań wynikających z działalności statutowej i inwestycyjnej instytutów badawczych oraz uczelni nadzorowanych przez Ministra,
 • koordynowanie dofinansowania realizacji zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra w ramach działalności wspomagającej badania ze środków pozyskanych z budżetu państwa na naukę;

Wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych, w tym:

 • opracowywanie propozycji kierunków rozwoju wyższego szkolnictwa wojskowego,
 • nadzór nad zgodnością działania uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność wyższego szkolnictwa wojskowego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczelniom wojskowym dotacji, a także ich wyposażaniem w sprzęt i środki materiałowe niezbędne do szkolenia żołnierzy,
 • ocena wykonywania obowiązków przez rektorów uczelni wojskowych;

Realizacja zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego kadr oficerskich na potrzeby Sił Zbrojnych, z wyjątkiem kadr medycznych w specjalności medycznej, w tym:

 • określanie wymagań programowych kształcenia kandydatów na oficerów,
 • zarządzanie procesem doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w uczelniach wojskowych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem i finansowaniem przez Ministra zadań szkoleniowych jednostkom nadzorowanym,
 • zarządzanie procesem kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie, w tym koordynacji celu językowego NATO,
 • koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem w uczelniach wojskowych kandydatów na oficerów w ramach służby przygotowawczej oraz przeszkalania kadr rezerwy;
 • koordynowanie szkolenia kandydatów na oficerów terytorialnej służby wojskowej (TSW);

Koordynowanie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej;

Prowadzenie spraw związanych z realizacją kształcenia i doskonalenia zawodowego obcokrajowców w uczelniach wojskowych;

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na dofinansowanie szkół i placówek oświatowych w związku z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;

Wykonywanie zadań na rzecz osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, której podlega Departament w zakresie czynności nadzoru wobec:

 • Narodowego Centrum Kryptologii,
 • Inspektoratu Informatyki,
 • Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu;

Wykonywanie praw z akcji Skarbu Państwa w spółce Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie;

Zapewnianie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:36 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 1.2 27.02.2019 16:09 Magdalena Czerwińska
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 1.1 11.12.2018 09:46 Magdalena Czerwińska
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 1.0 05.12.2018 12:36 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP