Departament Ochrony Informacji Niejawnych

Departament Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za funkcjonowanie resortowego systemu ochrony informacji niejawnych. Celem Departamentu jest stworzenie warunków dla skutecznej i efektywnej ochrony informacji niejawnych w resorcie. Departament jest w Ministerstwie pionem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21).

Dyrektor Departamentu
Łukasz RYMKIEWICZ

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Wsparcie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie jego roli w zapewnieniu jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym:

 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • realizacja zadań związanych z akredytacją bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz rozległych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", dla których organizatorami są komórki organizacyjne Ministerstwa,
 • organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • organizowanie systemu przepustkowego w obiektach Ministerstwa oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem,
 • zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego służących do ochrony informacji niejawnych,
 • organizowanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa osobowego, w tym:

–    prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
–    udział w prowadzeniu poszerzonych postępowań sprawdzających,
–    przygotowywanie upoważnień Ministra w sprawie dopuszczenia do służby lub pracy na stanowiskach albo zlecenia prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa,
–    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej lub wykonującej czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych przekazywanych przedsiębiorcy podczas realizacji umów zawartych z Ministerstwem albo zadań wynikających z przepisów prawa realizowanych na rzecz Ministerstwa,
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa w zakresie korespondencji niejawnej.

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w Ministerstwie z zakresu ochrony danych osobowych.

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie powierza się osobie zatrudnionej lub pełniącej służbę w departamencie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2018 poz. 412) (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000412/U/D20180412Lj.pdf )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.12.2018 12:40
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 28.02.2019 08:47
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Ochrony Informacji Niejawnych 1.0 05.12.2018 12:40 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Departament Ochrony Informacji Niejawnych 1.1 11.12.2018 09:46 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Departament Ochrony Informacji Niejawnych 1.2 28.02.2019 08:47 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP