Departament Prawny

Departament Prawny odpowiada za organizację systemu resortowej obsługi prawnej oraz zapewnia prawną ochronę interesów Ministra Obrony Narodowej.

Dyrektor Departamentu
Jolanta WASILUK

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Obsługa prawna Ministerstwa, w tym:

  • opracowywanie opinii prawnych (ekspertyz, analiz, wyjaśnień) w sprawach przekazanych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz w sprawach szczególnie skomplikowanych, a także na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której nie jest zapewniona pomoc prawna,
  • wykonywanie zastępstwa prawnego w sprawach prowadzonych przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz prowadzenie rejestru spraw, z wyłączeniem zastępstwa przypisanego innym podmiotom,
  • prowadzenie spraw dotyczących informacji prawnie chronionych, realizowanych na wniosek służb specjalnych oraz sądów, prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innych instytucji powołanych do prowadzenia prawnie określonych postępowań,
  • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Ministra oraz innych dokumentów zawierających elementy prawne,
  • redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej,
  • prowadzenie postępowań z projektami założeń projektów ustaw, projektami ustaw i projektami rozporządzeń oraz projektami innych dokumentów rządowych wydawanych z inicjatywy Ministra,
  • sporządzanie i prowadzenie Wykazu prac legislacyjnych Ministra Obrony Narodowej;

Koordynowanie przygotowywania dokumentów i opiniowania projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz wykazów prac legislacyjnych;

Określanie zasadniczych kierunków i zadań w dziedzinie upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.12.2018 13:05
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 04.03.2019 12:50
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Magdalena Czerwinska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Departament Prawny 1.0 05.12.2018 13:05 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Departament Prawny 1.1 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Departament Prawny 1.2 28.02.2019 09:19 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Departament Prawny 1.3 04.03.2019 12:50 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP