W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Spraw Socjalnych

Departament Spraw Socjalnych odpowiada za funkcjonowanie systemu zabezpieczenia socjalnego, wojskowego systemu emerytalnego i pomocy rekonwersyjnej oraz kształtowanie systemu zatrudnieniowo-płacowego pracowników. Celem Departamentu jest zabezpieczenie potrzeb resortu w zakresie kształtowania działalności kadrowej wobec pracowników, tworzenie warunków do wypełniania zobowiązań socjalnych względem osób uprawnionych oraz zobowiązań emerytalnych wobec byłych żołnierzy.

Dyrektor Departamentu
dr Wojciech DROBNY

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Organizowanie i monitorowanie funkcjonowania wojskowego systemu emerytalnego i pomocy rekonwersyjnej, w tym:

 • określanie zasad funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych,
 • planowanie budżetowe w zakresie dochodów i wydatków wyodrębnionych dla organu planującego - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i nadzór nad ich realizacją przez właściwych dysponentów środków budżetowych,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach emerytalno-rentowych, praktyk zawodowych żołnierzy i jako organ drugiej instancji w zakresie pomocy rekonwersyjnej,
 • zastępstwo Ministra w postępowaniach przed sądami w sprawach emerytalnych, pomocy rekonwersyjnej żołnierzy;

Organizowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu zabezpieczenia socjalnego w resorcie, w tym:

 • planowanie i realizacja polityki socjalnej, w tym:

–    administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy,
–    ustalanie zasad i organizowanie krajowej oraz zagranicznej działalności wczasowej i wypoczynkowej, realizacja zadań wynikających z zawartej między Ministrem a Wojskową Agencją Mieszkaniową umowy o świadczenie usług w tym zakresie oraz realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) i dwustronnych umów wojskowych,
–    ustalanie zasad i zakresu pomocy w ramach świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy,

 • koordynowanie pomocy poszkodowanym podczas wykonywania zadań służbowych (pracy) oraz członkom rodzin zmarłych w tych okolicznościach;
 • projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania;

(pkt 2a) Prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową cywilnych kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku do decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w tym opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy tych osób;

Prowadzenie wykazu obsady stanowisk kierowników (cywilnych i wojskowych) jednostek organizacyjnych;

Prowadzenie wykazu imiennych upoważnień do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób, o których mowa w pkt 2a;

Kształtowanie systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz monitorowanie wielkości zatrudnienia i realizacji wydatków na wynagrodzenia, w tym:

 • opracowywanie założeń polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz monitorowanie ich realizacji,
 • nadzorowanie i koordynowanie procesu opisywania oraz wartościowania stanowisk pracy pracowników,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,
 • zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach ze stosunku pracy wynikających z zakresu działania Departamentu;

Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi;

Monitorowanie i nadzorowanie działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu, w tym:

 • koordynowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy i służby,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby),
 • realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213 i 1822) w zakresie:

–    prowadzenia postępowań powypadkowych i odszkodowawczych żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,
- opracowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania odszkodowania w trybie art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

Koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), w tym:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Ministra w sprawach przyznania (pozbawienia) statusu weterana oraz weterana poszkodowanego,
 • zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach weteranów i weteranów poszkodowanych.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 13:07 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Spraw Socjalnych 1.2 28.02.2019 11:31 Magdalena Czerwińska
Departament Spraw Socjalnych 1.1 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska
Departament Spraw Socjalnych 1.0 05.12.2018 13:07 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP