W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Strategii i Planowania Obronnego

Departament Strategii i Planowania Obronnego uczestniczy w planowaniu rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego oraz odpowiada za definiowanie celów systemu obronnego, programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych, organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach administracji publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny oraz planowanie i rozliczanie działalności w zakresie planu działalności Ministra. Celem Departamentu jest definiowanie kierunków, celów i działań niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu obronnego państwa.

Dyrektor Departamentu
dr Piotr ZUZANKIEWICZ

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Opracowywanie projektów strategicznych dokumentów planistycznych, w tym: Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, Planu Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa, w szczególności:

 • przeprowadzanie procesu formuł owania celów strategicznych dla systemu obronnego państwa,
 • określenie sposobów ich osiągnięcia,
 • monitorowanie i ewaluacja osiągania celów strategicznych rozwoju systemu obronnego państwa, w tym osiąganych w ramach realizacji Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach administracji publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym przygotowanie propozycji w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania organów władzy i administracji publicznejj;

Organizowanie procesu programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych, w tym:

 • opracowywanie wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z określeniem poziomu wydatków na jego realizację,
 • organizowanie okresowych przeglądów obronnych w niemilitarnej części systemu obronnego państwa,
 • organizowanie ćwiczeń obronnych o zasięgu regionalnym, jak też współuczestniczenie w przygotowaniu ćwiczeń obronnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym,
 • koordynowanie szkolenia obronnego, w tym organizowanie wyższych kursów obronnych na potrzeby osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej,
 • koordynowanie udziału struktur pozamilitarnych w realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej,
 • koordynowanie współpracy realizowanej przez Siły Zbrojne i wojska sojusznicze z organami administracji rządowej oraz samorządowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny w ramach obowiązków państwa - gospodarza,
 • organizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowań do militaryzacji i prowadzenia ochrony obiektów podlegających szczególnej ochronie oraz opracowywanieprojektów dokumentów rządowych z tym związanych,
 • planowanie, organizowanie i realizowanie zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz koordynowanie działalności ministrów i wojewodów w zakresie planowania przez nich kontroli problemowych.

Przygotowanie propozycji w zakresie doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa;

Realizacja procesu planowania i rozliczania działalności Ministra dla działu administracji rządowej obrona narodowa, w tym:

 • przeprowadzanie procesu formułowania celów w ujęciu rocznym,
 • opracowanie projektu wytycznych Ministra do planowania działalności w resorcie,
 • organizacja gry decyzyjnej w celu oceny możliwoci wykonania w roku planistycznym wytycznych Ministra do planowania działalności w resorcie obrony narodowej,
 • opracowanie projektu planu działalności Ministra dla działu administracji rządowej obrona narodowa na dany rok,
 • zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów ujętych w planie działalności Ministra,
 • monitorowanie osiągania celów ujętych w planie działalności Ministra i opracowanie sprawozdania z jego wykonania.

Sprawowanie funkcji koordynatora działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w obszarze określonym odrębnymi przepisami.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 13:11 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Strategii i Planowania Obronnego 1.2 28.02.2019 11:37 Magdalena Czerwińska
Departament Strategii i Planowania Obronnego 1.1 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska
Departament Strategii i Planowania Obronnego 1.0 05.12.2018 13:11 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP