W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Struktura organizacyjna i kompetencje

Struktura Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
Odpowiada za wdrażanie i realizację zasad funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w procesie planowania przestrzennego i w procesie inwestycyjnym. W zakresie planowania przestrzennego uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, opiniuje projekty dokumentów strategicznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tych projektów oraz uzgadnia odstąpienia lub konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programów, planów, projektów. W procesie inwestycyjnym Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko odpowiedzialny jest za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć w toku tych postępowań, prowadzonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz postępowań w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (tzw. ponowna ocena), a także wyrażanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, tzw. screening. Ponadto, prowadzi dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o odpadach wydobywczych. Koordynuje obsługę Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.


Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Wykonuje zadania związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, przygotowuje projekty aktów prawa miejscowego w zakresie obszarów Natura 2000 (plany ochrony i plany zadań ochronnych) oraz rezerwatów przyrody (plany ochrony), a także realizuje zadania wynikające z tych planów. Prowadzi postępowania w sprawach ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na te obszary, innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej na obszarach Natura 2000, a także odpowiada za utrzymanie i monitorowanie siedlisk powstałych w jej ramach. Ustala warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych oraz uzgadnia usunięcie drzew i krzewów na obszarach zagrożonych powodzią. Prowadzi rejestr form ochrony przyrody. Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, w tym kontrole ogrodów zoologicznych, botanicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt. Wydaje zezwolenia w sprawie odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, zwierząt niebezpiecznych kat. II, inwazyjnych gatunków obcych i rezerwatów przyrody. Ustala i likwiduje strefy ochrony dla zwierząt, roślin, grzybów gatunków chronionych oraz prowadzi rejestr tych stref. Uzgadnia projekty uchwał sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu; projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy w części dotyczącej rezerwatu i jego otuliny, parku krajobrazowego i jego otuliny, obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000.


Wydział Spraw Terenowych
Realizuje zadania związane z ochroną gatunkową zwierząt w zakresie: szacowania szkód i ustalania wysokości odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione oraz wydawania zezwoleń w sprawie odstępstw od zakazów obowiązujących w stosunku do bobra europejskiego. Przygotowuje zaświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymaganych dla eksperta przyrodniczego w zakresie programu rolno środowiskowego. Uzgadnia: projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; projekty zezwoleń na usuwanie drzew rosnących w obrębie pasa drogowego drogi publicznej oraz uchwał dotyczących ustanowienia albo zniesienia użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i pomnika przyrody. Przygotowuje opinie o braku sprzeczności planowanych zalesień z celami ochrony rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego lub ich otulin oraz z planami ochrony albo planami zadań ochronnych obszaru Natura 2000. Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne i osoby prawne, a także przeprowadza lustracje terenowe obszarów chronionych pod kątem wykrywania zagrożeń zasobów przyrodniczych.


Samodzielne Stanowisko do spraw Szkód w Środowisku
Uzgadnia warunki przeprowadzenia działań naprawczych w zakresie szkód w powierzchni ziemi i w wodach, nakłada na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych, prowadzi postępowania zmierzające do podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych. Przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w powierzchni ziemi i w wodach. Ponadto, prowadzi postępowania w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska związane z historycznymi zanieczyszczeniami powierzchni ziemi, w tym ustala plany remediacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi, przyjmuje zgłoszenia historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi od władających powierzchnią ziemi.


Wydział Budżetu i Finansów
Wykonuje zadania wynikające z funkcji dysponenta III stopnia środków budżetowych oraz z zakresu obsługi finansowo-księgowej i kadrowej Regionalnej Dyrekcji.


Wydział Organizacyjno-Prawny
Prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej, organizacyjnej i administracyjno-gospodarczej Regionalnej Dyrekcji.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.07.2021 08:31 Michał Słabicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Michał Słabicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Struktura organizacyjna i kompetencje 3.0 13.08.2021 08:42 Michał Słabicki
Struktura organizacyjna i kompetencje 2.0 13.08.2021 08:38 Michał Słabicki
Struktura organizacyjna i kompetencje 1.0 30.07.2021 08:31 Michał Słabicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}