Aktywny senior i godna jesień życia

seniorzy

Polityka senioralna rządu Zjednoczonej Prawicy to podniesienie minimalnych świadczeń dla seniorów, największa od kilku lat waloryzacja rent i emerytur oraz szereg programów, które mają wpłynąć na aktywność osób starszych, podnieść standard ich życia, czy zapewnić dostęp do specjalistycznej opieki, kiedy tego potrzebują. Naszą intencją jest zmiana postrzegania starości i stosunku do osób w podeszłym wieku. Dzięki temu zostanie przywrócony im należny szacunek, a seniorzy nie będą czuli się wykluczeni.

Zajęcia z Seniorem +

W działaniach resortu przywiązywana jest duża waga do stworzenia osobom starszym warunków do aktywnego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, tak by nie czuły się wykluczone. Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowywana jest sieć placówek, w których osoby starsze znajdują dedykowaną dla siebie ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, obejmujących także aktywizację społeczną, rehabilitację i usługi socjalne.

Od 2018 roku rząd przeznacza rocznie na realizację programu Senior + rekordową kwotę 80 mln złotych, to o 50 mln zł więcej niż w 2015 r. na starcie programu.

Dzięki temu udało się tylko w zeszłym roku wybudować 260 nowych domów i klubów Senior+. To oznacza, że w ciągu jednego roku (2018 r.) podwoiła się liczba placówek powstałych w ciągu wcześniejszych trzech lat (240 placówek w latach 2015-2017)

To nie koniec dobrych wiadomości. W edycji 2019 przyznano dofinansowanie na kolejne

342 nowe placówki, a 442 istniejących klubów i domów Senior+ otrzyma dofinansowanie na codzienna działalność.

Aktywnie na emeryturze

Innym działaniem resortu wspierającym aktywność osób starszych jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). To program dla osób 60+, które kończąc aktywność zawodową pozostają w dobrej kondycji psychofizycznej.  Mają potencjał, kwalifikacje, życiowe doświadczenie i czas wolny, który można i należy zagospodarować, dzięki tworzeniu odpowiedniej oferty aktywności społecznej.

Dzięki dofinansowaniu z programu ASOS  osoby starsze mogą korzystać z  różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, warsztatów. Uczestniczą w życiu lokalnej społeczności.

Co roku na ten cel przeznaczanych jest 40 mln zł.  Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się o dofinansowanie od 20 do 200 tysięcy.

W latach 2016-2018 dofinansowanych zostało w ten sposób ponad 1 100 projektów, z których skorzystało blisko 450 tys. osób starszych, w tym prawie 30 tys. osób niepełnosprawnych.

 W tym roku dofinansowanie w ramach ASOS otrzymało 300 projektów na łączną kwotę 37,8 mln zł. 

Wsparcie dla niesamodzielnych

Odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, jest nowy, uruchomiony w zeszłym roku, program „Opieka 75+”. Dzięki programowi seniorzy z małych gmin, do 60 tys. mieszkańców, mogą skorzystać z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, których bardzo często byli po prostu pozbawieni.

Realizacja tych usług jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze środków budżetu gminy. Dzięki programowi Opieka 75+ gmina może jednak otrzymać dotację celową w wysokości do 50% kosztów realizacji usług.

Program skierowany jest do osób starszych w wieku 75 lat i więcej, a od 2019 roku również do osób starszych pozostających w rodzinach.

W edycji 2018 do programu przystąpiło 394 gmin, które usługami objęły łącznie 2,8 tys. osób. W tym roku deklarację przystąpienia do programu Opieka 75+ zgłosiło 427 gmin z usługami dla ok. 3,7 tys. osób.

Godna jesień życia

Od 1 marca tego roku ruszył program Mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nowymi przepisami objęte zostały osoby, które, skupiając się na opiece nad kilkorgiem dzieci, zrezygnowały z pracy zarobkowej, a dziś żyją na granicy ubóstwa i  nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie.

Świadczenie wypłacane jest z budżetu państwa w wysokości minimalnej emerytury 1100 zł dla mam, ale także w niektórych przypadkach ojców, którzy wychowali przynajmniej 4 dzieci.

Do końca maja z ZUS i KRUS przyznano 47,8 tys. świadczeń Mama4+

Na program „w budżecie państwa na 2019 rok zabezpieczonych zostało 801 mln złotych.

Wzrost rent i emerytur

Rząd szczególną uwagę przywiązuje do wzrostu minimalnych rent i emerytur, co wpisuje się w politykę społeczną zmierzającą do poprawy sytuacji grup najuboższych.

Od 2016 roku minimalna emerytura i renta wzrosły w sumie o jedną czwartą (z 882,56 zł do 1100 zł w 2019 r).

Z każdą kolejną waloryzacją rent i emerytów rząd stara się wspomóc seniorów podnosząc ich świadczenia. Tegoroczna waloryzacja została przeprowadzona z zastosowaniem zmodyfikowanych zasad przy wskaźniku 102,86%. Minimalne świadczenie wzrosły do 1100 zł (w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej) oraz do 825 zł (w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Dodatkowo wprowadzono minimalną, gwarantowaną podwyżką świadczenia na poziomie 70 zł.

Dodatkowe świadczenia

Ważnym wsparciem dla seniorów jest Emerytura+. W maju wypłacone zostało jednorazowe świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia, w kwocie najniższej emerytury1100 zł brutto.

Emerytura+ to szczególnie ważne wsparcie dla tych osób starszych, którzy pobierają niskie świadczenia emerytalno-rentowe, także te znacznie poniżej emerytury czy renty minimalnej.

W sumie jednorazowe świadczenie pieniężne trafiło do ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów.

Koszt wypłaty świadczeń to kwota 10,8 mld złotych

Wolność wyboru

Rząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom polskiego społeczeństwa, które w znacznej większości, jak pokazywały badania, nie zgadzało się na podniesienie wieku emerytalnego wprowadzonego przez poprzednią ekipę rządzącą.

Od 1 października 2017 roku został przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa przywróciła wolność wyboru. Określa jedynie minimalny wiek emerytalny, w którym można skorzystać z prawa do emerytury. Decyzję o przejściu na emeryturę, czy pozostaniu na rynku pracy, każdy powinien podjąć sam, biorąc pod uwagę np. oczekiwania co do  otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, indywidualną pozycją na rynku pracy.

Z prawa do emerytury w przywróconym wieku emerytalnym skorzystały także osoby, które dotąd były pozbawione pracy, nie mające prawa do wypracowanej już emerytury i pobierające inne świadczenia np. emeryturę częściową, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne (ponad 52%). Zmiana wydłużająca wiek emerytalny w 2012 r. nie uwzględniała sytuacji zdrowotnej oraz zawodowej osób starszych. Osoby te zostały skazane na znaczące wydłużenie okresu oczekiwania na emeryturę, nie mając perspektywy lub możliwości dalszej pracy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.07.2019 13:13
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 12.07.2019 13:13
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji