W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

mrpips wejście

Z dniem 31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów utworzone zostało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej. Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”. Następnie z dniem 16 listopada 2015 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej zmieniła się nazwa „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej” na nazwę „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”.

W skład Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i "rodzina".

 

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, 
 • stosunków pracy i warunków pracy, 
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, 
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy  społecznej i świadczeń dla  osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
 • przeciwdziałania patologiom;
 • rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej   i społecznej,  a także  dla  grup  zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych


Dział rodzina obejmuje sprawy:

 • uwarunkowań demograficznych w kraju,
 • opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
 • rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka,
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny i dziecka.