Rynek pracy

Do głównych zadań ministerstwa w zakresie rynku pracy należy kształtowanie kierunków polityki rynku pracy, tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz koordynowanie publicznych służb zatrudnienia.

Do głównych zadań ministerstwa w zakresie rynku pracy należy kształtowanie kierunków polityki rynku pracy (m.in. przygotowywanie i monitorowanie strategii i planów), tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu, w tym wsparcia dla osób pracujących poprzez działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, oraz koordynowanie publicznych służb zatrudnienia. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez podległe starostom i  marszałkom województw powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, których działania koordynuje minister. W zakresie rynku pracy resort przygotowuje także rozwiązania w zakresie warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ministerstwo nadzoruje prace związane z konstruowaniem i realizacją budżetu Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, współpracując przy tym z właściwymi resortami i instytucjami w zakresie wykorzystywania środków z obu funduszów.

Minister nadzoruje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.