W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego MRiPS dostępnego pod adresem gov.pl/rodzina

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Data publikacji strony internetowej: 26.02.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.02.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia. 

Na stronie internetowej brakuje także możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.02.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do Spraw Dostepności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest:

  • Marek Kulawczyk - Dyrektor Departamentu Informatyki

tel.: (22) 661 18 00
e-mail: sekretariat.DI@mrips.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynków MRiPS

INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Recepcja główna, punkt podawczy korespondencji, punkt obsługi interesantów, sale
    do spotkań z interesantami znajdują się w głównej siedzibie MRiPS przy
    ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.
  2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w okolicy każdej nieruchomości użytkowanej przez MRiPS.
  3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren każdej z nieruchomości użytkowanej przez MRiPS.
  4. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego możliwa jest online poprzez stronę internetową MRiPS - https://www.gov.pl/web/rodzina.
  5. Pętle indukcyjne znajdują się w recepcjach budynków przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 i ul. Brackiej 4 w Warszawie.

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa - siedziba główna MRiPS:

Obiekt zlokalizowany przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z trzech budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C.

Budynki A i C są w pełni dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
i posiadają w szczególności: wejście do budynku na poziomie chodnika, automatyczne drzwi wejściowe, oznakowanie ułatwiający użytkowanie przez osoby słabowidzące, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy i platformy schodowe, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek B jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi
na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy budynkiem B a budynkami A i C, wynikająca z różnicy poziomów, gdzie należy pokonać czterostopniowy bieg schodowy.

ul. Bracka 4, Warszawa:

Budynek przy ul. Brackiej 4 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest wejście do budynku
i poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

{"register":{"columns":[]}}