Programy i projekty

Article List

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 jest przedsięwzięciem kompleksowym, uwzględniającym obszary i kierunki wsparcia umożliwiające osiągnięcie celu głównego, jakim jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów. Na jego finansowanie do 2020 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. W podziale na każdy rok po 40 mln.

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020

Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”). Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Program "Maluch+"

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Strategia „Europa 2020” na lata 2010-2020 - kontekst polityki zatrudnienia

„Europa 2020” jest strategią społeczno-gospodarczą Unii Europejskiej zastępującą Strategię Lizbońską, która obowiązywała do 2010 r. Obejmuje zagadnienia z zakresu gospodarki, edukacji, energetyki, polityki społecznej, zatrudnienia.

Program "Zwiedzaj i Pracuj"

Programy "Zwiedzaj i Pracuj" cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego pobytu, łączącego wypoczynek, poznawanie sposobu życia w innej części globu z możliwością świadczenia pracy w tym państwie.
Obchody 100 - lecia polskiej polityki społecznej pt. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość.

Obchody 100 - lecia polskiej polityki społecznej pt. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość.

W bieżącym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie w roku 2018 polska polityka społeczna będzie obchodzić stulecie swojego istnienia. W ramach Programu Polska Niepodległa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowało organizację cyklu wydarzeń w celu uświetnienia obchodów stulecia polskiej polityki społecznej.

Program „Opieka 75+”

Metrics