W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Honorowa Odznaka Meritis pro Familia

Tryb postępowania w sprawach o nadanie Odznaki Honorowej Meritis pro Familia

Odznaka Honorowa Meritis pro Familia jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – rodzina. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Odznaka Honorowa jest nadawana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia .

Zakres podmiotowy:

Minister właściwy do spraw rodziny nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1. ministra lub kierownika urzędu centralnego;
  2. posła lub senatora;
  3. terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosku:

Wnioskodawca składa wniosek nie później niż 60 dni przed planowanym terminem wręczenia odznaki. Niedochowanie powyższego terminu może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Informacje dla Wnioskodawców:

  1. Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o nadanie odznaki powinno zawierać planowany termin uroczystości wręczenia oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za koordynację sprawy. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Wniosek o nadanie odznaki musi być zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Rady Ministrów i zawierać wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby, której dotyczy wniosek. Wszystkie rubryki formularza powinny być wypełnione.
  3. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać szczegółowe informacje o zasługach i osiągnięciach osoby/instytucji, której dotyczy, w szczególności istotne jest wykazanie innych wyróżnień, w przypadku kolejnego wniosku.
  4. W przypadku wniosku niekompletnego Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnienia braków formalnych. W sytuacji ich nieuzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
  5. Do wniosku o nadanie odznaki należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzana danych osobowych.
  6. Decyzja o odmowie nadania odznaki honorowej nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.
  7. O podjętej decyzji Wnioskodawca zostaje powiadomiony w formie elektronicznej lub telefonicznej.

 

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej należy składać pod adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Ministra
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat.bm@mrpips.gov.pl  

Materiały

Wniosek​_o​_nadanie​_Odznaki​_Honorowej​_Meritis​_pro​_Familia
Wniosek​_o​_nadanie​_Odznaki​_Honorowej​_Meritis​_pro​_Familia.DOCX 0.01MB
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_4​_czerwca​_2020​_r​_w​_sprawie​_ustanowienia​_Odznaki​_Honorowej​_Meritis​_pro​_Familia,​_ustalen
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_4​_czerwca​_2020​_r​_w​_sprawie​_ustanowienia​_Odznaki​_Honorowej​_Meritis​_pro​_Familia,​_ustalen.pdf 0.40MB
klauzula​_RODO odznaki honorowe
klauzula​_RODO odznaki honorowe.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}