Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. Tkwi w niej potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju.

Ministerstwo podejmuje liczne działania z zakresu polityki państwa na rzecz dziecka i rodziny.

„Rodzina 500+”

To program systemowego wsparcia polskich rodzin. Został wprowadzony z myślą o poprawie ich sytuacji materialnej oraz stworzeniu warunków ułatwiających podejmowanie decyzji o powiększeniu rodziny.

„Maluch+”

Program wspierający rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Poprzez tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, program przyczynia się do powstawania  warunków umożliwiających rodzicom godzenie życia rodzinnego z zawodowym.

„Dobry start”

Jest to program kierowany do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, niezależnie od statusu materialnego. Celem wyprawki szkolnej przyznawanej w ramach programu „Dobry start” jest umożliwienie równego startu w edukacji.

Karta Dużej Rodziny
System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
Celem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zatrudnieniu rodziny asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Rolą ministerstwa w działaniach na rzecz rodziny jest m.in. nadzorowanie wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto do zadań ministra należy przygotowanie i monitorowanie zasad organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kreowanie i monitorowanie systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i adopcji.

Article List

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Dobry Start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3

Karta Dużej Rodziny

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Opieka zastępcza nad dzieckiem

Adopcja

Program "Za życiem"

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.11.2018 18:18
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 05.11.2018 18:18
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji